Семинар „Новата регулация за защита на личните данни (GDPR)

Приключило

9 март 2018

София

Семинар „Новата регулация за защита на личните данни (GDPR)

Дата:

9 март 2018, петък

Час:

10.00 - 14.00

Достъп:

Такса участие

Място:

ProjectLab, Голяма зала ProjectLab, София, бул. “Кн. Мария Луиза” 58, ет. 2

За контакти:

Росица Стоянова, 02 9515854, E-Mail

Организатори:

Китов център ЕООД

За събитието

Лектори: Гергана Николова, юрист, специалист по GDPR; Бойчо Бойчев, управител, “Небосистемс”

Този семинар ще ви запознае с новите изисквания по Регламент № 2016/679 ( Общ регламент за защита на личните данни – GDPR), в сила от 25 май 2018 г. Той заменя досега действащите правила. Ще научите какво трябва да предприемете за защита на личните данни на клиенти, служители и партньори. Регламентът засяга всички субекти на стопанската и административна дейност.

Обучението ще подпомогне дейността на управители, юристи, финансисти, мениджъри “Човешки ресурси”, IT специалисти, специалисти по сигурността на информацията и др.

Програма:

I. Правни аспекти – лектор Гергана Николова

Относно необходимостта от повишаване на знания и умения по отношение защита на обработваните лични данни.
Лични данни – същност. Правна регламентация – регламент, закон, подзаконов нормативен акт.
Законосъобразност на обработването. Визиране на опасностите и отговорностите, свързани с незаконосъобразно обработване на личните данни.
Права на субекта на данни.
Прозрачност и условия
Информация и достъпност
Право на достъп
Ограничаване на обработването
Администратор на лични данни – задължения и отговорности
Общи задължения
Съвместни администратори
Обработващ лични данни
Сигурност при обработване на личните данни
Псевдонимизация и криптиране
Уведомяване за нарушения
Оценка на въздействието
Предварителна консултация
Задължителни фирмени правила
DPO – длъжностно лице по защита на личните данни
Кодекс за поведение
Сертифициране
Дерогации на особени случаи
Средства за правна защита, отговорност за причинени вреди и санкции
Право на подаване на жалба до надзорен орган
Право на ефективна защита
Право на обезщетение и отговорност за причинени вреди

II. IT аспекти и необходима техническа подготовка за прилагане на GDPR – лектор Бойчо Бойчев

Анализ на текущо състояние на ИТ инфраструктура
Оценка на риска
Избор на подходящи практики, софтуерни / хардуерни инструменти и решения за намаляването на идентифицирания риск, като: криптиране; псевдонимизация; анонимизация; DLP решения и др.
Изготвяне на вътрешно фирмена политика „Контрол на достъпа и сигурност на ИТ инфраструктурата“
Непрекъснат мониторинг и откриване на заплахи.
Сигурност в основата на бъдещи внедрявания и разработки (security by design).
Участниците в обучението получават сертификат.

Цена  –  120 лева без ДДС. Втори и следващ участник ползват 10% отстъпка.

Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД
BG13BUIB98881045896700; BIC: BUIBBGSF

В цената са включени материали и кафе пауза.

В платежното нареждане моля впишете датата на семинара.

Краен срок за записване до попълване на местата.