Семинар “Изграждане на система за оценка и управление на риска в организацията“

Приключило

3 юни 2019

София

Семинар “Изграждане на система за оценка и управление на риска в организацията“

Дата:

3 юни 2019, понеделник

Час:

09:30 - 17:00

Достъп:

Такса участие

Място:

Зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33а, София

За контакти:

Росица Стоянова, 02 9515854; 0892 241171, E-Mail

Организатори:

Китов център ЕООД

За събитието

3 юни 2019 г., 9.30 – 17.00 ч.
София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33а
Лектор: Йордан Карабинов, MBA, CIA, ACCA, председател на УС на Института на вътрешните одитори в България

Семинарът е предназначен за: външни и вътрешни одитори, членове на бордове и одитни комитети, изпълнителни, административни, финансови директори и собственици, служители на отдели, призвани да управляват риска в организацията, като „Управление на риска“, „Контролинг“, „Финанси“, „Съответствие“, главни счетоводители, оперативни мениджъри на средно ниво.

Програма на семинара:

09.30 – 11.00 ч.

Стратегия за развитие на организацията и мястото на стратегията за „Оценка и управление на риска.“
Модел за нивото на зрялост на управлението на рисковете в организацията.
Основни акценти в процеса по управление на риска:
а. Идентифициране на рискове;

б. Методология за оценка на риска;

в. Оценка на влияние и вероятност на риска:

– Влияние и вероятност на риска;

– Присъщ и остатъчен риск;

г. Възможни реакции към идентифицираните рискове в зависимост от оценката;

д. Дефиниране на риск апетита на висшето ръководство;

е. Периодичност на оценка и докладване на рискове;

ж. Ниво на докладване;

з. Определяне на отговорници за управление на рискове;

и. Рискови индикатори.

11.00 – 11.15   ч. Кафе пауза

11.15 – 12.45 ч.

Практическо упражнение за идентифициране и оценка на рискове съгласно представената методология.
Определяне на рискови индикатори за наблюдавани рискове:
а. Критерии за приемливост на рискови индикатори;

б. Дефиниране на минимален брой рискови индикатори за определен риск.

Мониторинг и докладване на рисковете:
а. Риск Регистър;

б. Справка „Светофар”;

в. Добавена стойност от справка „Светофар” за висши ръководители, оперативни мениджъри и служители.

12.45 – 13.45 ч. Обяд

13.45 – 15.15 ч.

Стратегии и подходи за управление на рисковете.
Иницииране на корективни действия:
а. Справка „Регулировчик”;

б. Добавена стойност от справка „Регулировчик” за висши ръководители, оперативни мениджъри и служители;

в. Оценка на ефективността на корективни действия.

15:15 – 15.30 ч. Кафе пауза

15.30 – 17.00 ч.

Практическо упражнение за определяне и остойностяване на корективни действия за управление на оценени рискове.
Основни рискове във всяка организация.
Ролята на висшето ръководство, оперативните мениджъри и служителите в процеса на „Управление на риска” в организацията.
Участниците в обучението получават сертификат за участие.

Цена 170 лева без ДДС. Втори и следващ участник от една организация ползват 10% отстъпка.

Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД:

BG16UBBS88881000678008; BIC: UBBSBGSF

В цената са включени материали, кафе-паузи и обяд – кетъринг „Мати Ди”.

В платежното нареждане моля впишете датата на семинара.