Семинар „Годишно счетоводно приключване и данъчно облагане на 2020 г.“

Приключило

15 - 16 Дек. 2020

Online

Семинар „Годишно счетоводно приключване и данъчно облагане на 2020 г.“

Дата:

15 - 16 Дек. 2020, вторник - сряда

Час:

10:00 - 17:15

Достъп:

Такса участие

Място:

Online

За контакти:

Тодор Стоянов, 0892 241171; 02 9515854, E-Mail

Организатори:

Китов център ЕООД

За събитието

15 – 16 декември 2020 г., 10.00 – 17.30 ч.
Онлайн на платформа ZOOM
Лектори: Димитър Войнов, Моника Петрова, Евгения Попова

15 декември (вторник) 10.00 – 13.30 ч.  – лектор Моника Петрова, експерт по ЗДДС.  ЗДДС – ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ 2020 г.

1.    Промени в ЗДДС, в сила от 01.01.2020 г.

–         разширяване обхвата на понятието „нови сгради“

–         безвъзмездно изграждане, подобрение или ремонт на елементи на техническа инфраструктура – публична или държавна собственост

–         последователно извършване на еднородна дейност в един търговски обект – формиране на облагаемия оборот за целите на задължителната регистрация

–         режим на складиране на стоки по поискване от клиента

–         последователни доставки на стоки

–         становища на НАП във връзка с промените в ЗДДС, в сила от 01.01.2020 г.

2.    Доставки на стоки и услуги, за които се прилага намалена данъчна ставка от 9 на сто.

14.15 – 17.30 ч. – лектор Евгения Попова, експерт по ЗДДФЛ

ГОДИШНО ОБЛАГАНЕ НА ДОХОДИТЕ, ПРИДОБИТИ ОТ ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ПРЕЗ 2020 г., И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ В НАП

1. Промени, настъпили в ЗДДФЛ, в сила от 1 януари 2020 г. и след тази дата.

2. Нови моменти при годишното облагане на доходите, придобити от физическите лица, и прилагането на данъчните облекчения по ЗДДФЛ за 2020 г.

3. Особености при подаването на информация в НАП със Справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ за изплатени доходи на физически лица и Справката по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ за изплатени доходи по трудови правоотношения, както и извършването на корекции.

4. Важни акценти при попълване и подаване на годишната данъчна декларация за облагане на доходите, придобити от физическите лица през 2020 г.

5. Предоставяне на информация за доходи на чуждестранни физически лица – установени за данъчни цели в държави-членки на ЕС, за целите на задължителния автоматичен обмен.

6. Дискусия и обсъждане на други актуални теми по ЗДДФЛ.

16 декември (сряда)

Лектор Димитър Войнов, консултант по корпоративен данък и счетоводство

ПРОМЕНИ В ЗКПО ПРЕЗ 2020 г. ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2020 г.

І. Промени в ЗКПО през 2020 г.:

1. Данъчно третиране на разходи за ремонт, подобрение или изграждане на инфраструктура, която е публична държавна/общинска собственост.

2. Промени в регулирането на слабата капитализация.

3. Промени, свързани с преотстъпването на корпоративен данък.

4. Данъчно регулиране при трансфери на активи/дейности между част на едно предприятие, разположена в страната, и друга част на същото предприятие, разположена извън страната.

5. Хибридни несъответствия.

6. Други промени.

ІІ. ЗКПО и Covid-19:

1. Данъчно третиране при промяна в наемните отношения и други търговски взаимоотношения.

2. Промяна в МСФО 16 „Лизинг“ през 2020 г. и данъчното й регулиране.

3. Данъчно третиране на получени средства по национални програми и програми на ЕС.

4. Данъчно третиране при обезценяване на активи.

5. Други.

ІІІ. Подготовка за годишното данъчно приключване на 2020 г.:

1. Данъчни постоянни разлики (разходи, несвързани с дейността, непризнати разходи за ДДС; разходи за дарения; липси и брак на активи, други).

2. Данъчни временни разлики (преоценки на активи и пасиви; провизии за задължения; неизползвани отпуски; неплатени доходи на физически лица; регулиране на слабата капитализация; капитализиране на данъчни временни разлики).

3. Други суми, с които се преобразува финансовият резултат за данъчни цели (неплатени задължения; преоценъчен резерв; ДДС при регистрация по ЗДДС, сделки на регулиран пазар).

4. Специфични случаи на преобразуване на счетоводния финансов резултат за данъчни цели:

* разходи и приходи, свързани с договори за оперативен лизинг при лизингополучатели, прилагащи МСС

* разходи за изграждане или подобрение на елементи на техническата инфраструктура, която е публична държавна/общинска собственост

5. Данъчен амортизационен план (завеждане, амортизиране и отписване на активи от ДАП; преустановяване начисляването на амортизация; последващи разходи, свързани с амортизируеми активи – ремонт или подобрение).

6. Пренасяне на данъчна загуба.

7. Данъчно третиране на получени и разпределени дивиденти.

8. Данък върху разходите.

9. Други.

ІV. Други въпроси по прилагане на счетоводното законодателство и ЗКПО.

Участниците в обучението получават сертификат за участие.

Обучението ще се проведе при спазване на всички необходими санитарно-епидемични изисквания.

Цена до 7 декември – 272 лв. без ДДС. Цена след 7 декември – 320 лева без ДДС.