Семинар „Годишно счетоводно приключване и данъчно облагане на 2020 г.“

Приключило

30 Ное. - 1 Дек. 2020

Online

Семинар „Годишно счетоводно приключване и данъчно облагане на 2020 г.“

Дата:

30 Ное. - 1 Дек. 2020, понеделник - вторник

Час:

10:00 - 17:15

Достъп:

Такса участие

Място:

Online

За контакти:

Тодор Стоянов, 02 9515854; 0892 241171, E-Mail

Организатори:

Китов център ЕООД

За събитието

30 ноември – 1 декември 2020 г., 10.00 – 17.30 ч.
Oнлайн на платформа ZOOM
Лектори: Димитър Войнов, Моника Петрова, Евгения Попова

До 20 ноември – 15 % отстъпка от обявената цена

Програма:

30 ноември (понеделник) – Промени в ЗКПО през 2020 г. Годишно счетоводно и данъчно приключване. Лектор Димитър Войнов, консултант по корпоративен данък и счетоводство

І. Промени в ЗКПО през 2020 г.:

Данъчно третиране на разходи за ремонт, подобрение или изграждане на инфраструктура, която е публична държавна/общинска собственост.
Промени в регулирането на слабата капитализация.
Промени, свързани с преотстъпването на корпоративен данък.
Данъчно регулиране при трансфери на активи/дейности между част на едно предприятие, разположена в страната, и друга част на същото предприятие, разположена извън страната.
Хибридни несъответствия.
Други промени.

ІІ. ЗКПО и Covid-19:

Данъчно третиране при промяна в наемните отношения и други търговски взаимоотношения.
Промяна в МСФО 16 „Лизинг“ през 2020 г. и данъчното й регулиране.
Данъчно третиране на получени средства по национални програми и програми на ЕС.
Данъчно третиране при обезценяване на активи.
Други.

ІІІ. Подготовка за годишното данъчно приключване на 2020 г.:

Данъчни постоянни разлики (разходи, несвързани с дейността, непризнати разходи за ДДС; разходи за дарения; липси и брак на активи, други).
Данъчни временни разлики (преоценки на активи и пасиви; провизии за задължения; неизползвани отпуски; неплатени доходи на физически лица; регулиране на слабата капитализация; капитализиране на данъчни временни разлики).
Други суми, с които се преобразува финансовият резултат за данъчни цели (неплатени задължения; преоценъчен резерв; ДДС при регистрация по ЗДДС, сделки на регулиран пазар).
Специфични случаи на преобразуване на счетоводния финансов резултат за данъчни цели: 1. разходи и приходи, свързани с договори за оперативен лизинг при лизингополучатели, прилагащи МСС; 2. разходи за изграждане или подобрение на елементи на техническата инфраструктура, която е публична държавна/общинска собственост.
Данъчен амортизационен план (завеждане, амортизиране и отписване на активи от ДАП; преустановяване начисляването на амортизация; последващи разходи, свързани с амортизируеми активи – ремонт или подобрение).
Пренасяне на данъчна загуба.
Данъчно третиране на получени и разпределени дивиденти.
Данък върху разходите.
Други.
ІV. Други въпроси по прилагане на счетоводното законодателство и ЗКПО.

1 декември (вторник)

10.00 – 13.30 ч.  – ЗДДС – годишно приключване на 2020 г. Лектор Моника Петрова, експерт по ЗДДС

1.    Промени в ЗДДС, в сила от 01.01.2020 г.

разширяване обхвата на понятието „нови сгради“
безвъзмездно изграждане, подобрение или ремонт на елементи на техническа инфраструктура – публична или държавна собственост
последователно извършване на еднородна дейност в един търговски обект – формиране на облагаемия оборот за целите на задължителната регистрация
режим на складиране на стоки по поискване от клиента
последователни доставки на стоки
становища на НАП във връзка с промените в ЗДДС, в сила от 01.01.2020 г.

2.    Доставки на стоки и услуги, за които се прилага намалена данъчна ставка от 9 на сто.

14.15 – 17.30 ч. – Годишно облагане на доходите, придобити от физически лица през 2020 г. и представяне на информация в НАП.  лектор Евгения Попова, експерт по ЗДДФЛ

Промени, настъпили в ЗДДФЛ, в сила от 1 януари 2020 г. и след тази дата.
Нови моменти при годишното облагане на доходите, придобити от физическите лица, и прилагането на данъчните облекчения по ЗДДФЛ за 2020 г.
Особености при подаването на информация в НАП със Справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ за изплатени доходи на физически лица и Справката по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ за изплатени доходи по трудови правоотношения, както и извършването на корекции.
Важни акценти при попълване и подаване на годишната данъчна декларация за облагане на доходите, придобити от физическите лица през 2020 г.
Предоставяне на информация за доходи на чуждестранни физически лица – установени за данъчни цели в държави-членки на ЕС, за целите на задължителния автоматичен обмен.
Дискусия и обсъждане на други актуални теми по ЗДДФЛ.

Цена 320 лв. без ДДС.  До 20 ноември – ранно записване с 15 % отстъпка от обявената цена