Семинар „Анализ на финансовите отчети“

Приключило

2 - 3 юли 2020

София

Семинар „Анализ на финансовите отчети“

Дата:

2 - 3 юли 2020, четвъртък - петък

Час:

09:00 - 17:00

Достъп:

Такса участие

Място:

зала КИТОВ ЦЕНТЪР, София, ул. „Люлин планина” № 33а

За контакти:

Тодор Стоянов, 0892 241171, E-Mail

Организатори:

Китов център ЕООД

За събитието

2 – 3 юли 2020 г., 9.00 – 17.00 часа
София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33а
Лектор: Радослав НЕДЯЛКОВ

Описание на семинара

Участниците ще се запознаят с основите на финансовия анализ, отнасящи се до финансовото състояние, потенциал и рискове на предприятието, ще проникнат в същината на финансовите данни и показатели, представяни във финансовите отчети. Курсистите ще научат да прилагат техники и методи за анализ на финансовите отчети, използвани от различни видове потребители на информация – корпоративно ръководство, инвеститори, банкери, фондови мениджъри, доставчици, клиенти.

В програмата:

цели, качества и съдържание на финансовите отчети и годишния доклад на ръководството към тях
анализ на финансовите съотношения
основни бизнес дейности: планиране, финансиране, инвестиране, оперативна дейност
анализ на паричните потоци и ликвидността
възвръщаемост на инвестирания капитал
анализ на рентабилността
анализ на дългосрочния риск
Учебен план:

Финансови отчети.

Видове финансови отчети – отчет за доходите; баланс; отчет за парични потоци. Каква информация може да извлечем от тях? Връзката между финансовите отчети. Кои са потребителите на информацията от финансовите отчети?

Пример по лекцията.

Анализ на отчета за доходите.
Хоризонтален и вертикален анализ на отчета за доходите. Анализ на приходите. Анализ на разходите. Видове маржове и каква информация носят те. Анализ на растежа. Видове отчети за доходите според начина на съставянето им. Каква информация носят те? Връзката на отчета за доходите с рентабилността на фирмата.

Пример по лекцията.

Анализ на Баланса

Хоризонтален и вертикален анализ на активите и пасивите. Капиталова структура и задлъжнялост. Нетен оперативен работен капитал, значимост и финансирането му. Връзката на баланса с ликвидността и задължнялостта.

Анализ на отчета за паричните потоци.

преглед на паричните потоци – класификация
анализ на отчета за парични потоци
връзка между печалба и нетни оперативни парични потоци
връзка между нетни парични потоци от оперативна, инвестиционна и финансова дейност
съставяне на отчета за паричните потоци по индиректния метод
подробна илюстрация на отчета за паричните потоци
същност на свободните парични потоци
разлика между счетоводната оперативна дейност и паричната оперативна дейност
разлика между печалба и свободни парични потоци
защо анализаторите прогнозират печалбите преди паричните потоци?
Пример по лекцията.
Анализ на рентабилността.

основни измерители (съотношения) за рентабилност. ROA, ROI, ROE, маржове
моделът на ДюПонт
Пример по лекцията.
Анализ на краткосрочен ликвиден риск.

основни съотношения, които оказват влияние върху ликвидността. Нетен оперативен работен капитал, начин на финансирането му. Съотношения за ефективност – обръщаемост на МЗ, на вземанията, на доставчици и реципрочните им съотношения в дни
създава ли фирмата достатъчно рентабилност, която да води до ликвидност
блокира ли фирмата парични средства в работен капитал, което да влошава нейната ликвидност
за какво се използват парите на доставчици
влага ли фирмата краткосрочни средства в дългосрочни проекти, което да влошава ликвидността
как финансира фирмата дългосрочни проекти – с пари на доставчици, с рентабилност, с дългосрочно привлечен капитал, със собствени средства? Как това влияе на ликвидността
измукват ли кредитори и собственици ликвидността на фирмата
Пример по лекцията.

Анализ на дългосрочния риск от неплатежоспособност.

дефиниране на риск от неплатежоспособност. Измерване на неплатежоспособността – основни съотношения
как рискът от неплатежоспособност определя цената на кредита
анализ на риск от неплатежоспособност
как проформа анализът помага при оценка на риска от неплатежоспособност
същност на финансовото планиране.
Пример по лекцията.

Участниците в обучението получават сертификат за участие.

Обучението ще се проведе при спазване на всички необходими санитарно-епидемични изисквания.

Цена 450 лева без ДДС. Втори и следващ участник от една организация ползват 10% отстъпка.
Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД:

BG16UBBS88881000678008; BIC: UBBSBGSF

В цената са включени материали, кафе-паузи и обяди – кетъринг „Мати Ди”.