Семинар „Русе: ЗКПО – промени в сила от 1.01.2020 г. Важни теми по данъчно облагане и счетоводно приключване на 2019 г.“

7 февруари 2020

Русе

Семинар „Русе: ЗКПО – промени в сила от 1.01.2020 г. Важни теми по данъчно облагане и счетоводно приключване на 2019 г.“

Дата:

7 февруари 2020, петък

Час:

09:30 - 16:30

Достъп:

Такса участие

Място:

хотел Вега, зала ВЕГА, Русе, ул. Александровска 48

Връзки:

Програма

За контакти:

Денислава Рускова, 0888807911, E-Mail

Организатори:

Магистер Диксит ЕООД

За събитието

МАГИСТЕР ДИКСИТ ЕООД и ДОМЕСТИКС ЕООД Ви представят програмата на

семинар на 07.02.2020 г. в гр. РУСЕ на тема

 

ЗКПО –ПРОМЕНИ В СИЛА ОТ 1.01.2020 г.

ВАЖНИ ТЕМИ ПО ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ И СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2019 г.

Лектор: ДИМИТЪР ВОЙНОВ

начало 9,30ч.

8 учебни часа, две кафе паузи, материал

Русе, хотел Вега, ул. Александровска 48, зала ВЕГА

Теми:

Подробен анализ на промените в ЗКПО от 01.01. 2020 г.

Въпроси по годишното счетоводно и данъчно приключване на 2019 г.:

Данъчни постоянни разлики (разходи, несвързани с дейността, скрито разпределение на печалба,   непризнати разходи за ДДС; разходи за дарения; липси и брак на активи)

Данъчни временни разлики (преоценки на активи и пасиви; провизии за задължения; неизползвани отпуски; неплатени доходи на физически лица; регулиране на слабата капитализация; капитализиране на данъчни временни разлики)

Други суми, с които се преобразува финансовия резултат за данъчни цели (сделки на регулиран пазар (борса); неплатени задължения; преоценъчен резерв; ДДС при регистрация по ЗДДС)

Данъчен амортизационен план (завеждане, амортизиране и отписване на активи от ДАП; преустановяване начисляването на амортизация; последващи разходи, свързани с амортизируеми активи – ремонт или подобрение)

Пренасяне на данъчна загуба от страната и от чужбина

Данъчно третиране на дивиденти

Данъчно третиране при използване на фирмени активи и за лични нужди

Други

Актуална данъчна практика по ЗКПО от 2019г.

 

(Програмата ще бъде актуализирана съобразно промените в законодателството към момента)

 

Може да се регистрирате директно от нашия сайт www.magisterdixit.net – след програмата на семинара има електронна форма за регистрация или да изпратите мейл на magisterd@abv.bg
с Вашето име, данните на фирмата за издаване на фактура и тел. и e-mail за връзка.

Посочете и вариант избрани модули / модул
В рамките на 24 ч. ще получите отговор – потвърждение.

За контакт:

тел. 08888 07 911

е–mail: magisterd@abv.bg

www.magisterdixit.net

Денислава Рускова

 

Участниците ще получат сертификат за участие в обучение и отчитане на часове.

 

ПРЕФЕРЕНЦИАЛНА  ЦЕНА ПРИ ЗАПЛАЩАНЕ НА ТАКСАТА

ДО 20.12.2019 г.: 95 лв. без ДДС ( 114 лв. с ДДС) за участник

 

РЕДОВНИ ЦЕНИ след 20.12.19 г.:

120 лв. без ДДС (144 лв. с ДДС) за участник

За участвали в предишни наши семинари и за втори и следващ участник от една фирма:

110 лв. без ДДС (132 лв. с ДДС)

 

БАНКОВИ СМЕТКИ

 

Доместикс ЕООД – за НЕрегистрирани по ЗДДС

Банка: Уникредит Булбанк

BIC код: UNCRBGSF

IBAN:BG59UNCR7630 1077 2377 22
Магистер Диксит ЕООД – за РЕГИСТРИРАНИ по ЗДДС

Банка: Уникредит Булбанк

BIC код: UNCRBGSF

IBAN:BG91UNCR7630 1078 6465 56
Вижте политиката ни за поверителност и сроковете за анулации на: https://magisterdixit.net/index.php?page=obshti-uslovia

 

Информация за лектора:

Димитър Войнов притежава експертен опит в областта на данъчното облагане по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане.
В периода от 2000 г. до 2011 г. е експерт в дирекция „Данъчна политика” при Министерство на финансите, като взима активно участие в:
разработването на проекта на Закон за корпоративното подоходно облагане и последващите законопроекти за изменение и допълнение на закона;
процеса на въвеждане в националното законодателство на европейското право в областта на преките данъци и счетоводството;
изготвянето на указания и становища по прилагането на Закона за корпоративното подоходно облагане и счетоводното законодателство;
работни срещи на международно и национално ниво в областта на корпоративното подоходно облагане.
В периода от 2011 г. до ноември 2016 г. е преподавател в НАП, където провежда обучения в областта на данъчното и счетоводното законодателство. Номиниран е за служител на годината на Централно управление на НАП за 2012 г.
От ноември 2016 г. работи на свободна практика като лектор, данъчен експерт и консултант в областта на корпоративното подоходно облагане и счетоводството.
Има редица публикации в областта на преките данъци и счетоводството.