Семинар „Русе: Актуални моменти в ДДС облагането през 2020 г. Промени в ЗДДС от 01.01.2021 г.“

Дата:

16 декември 2020, сряда

Час:

09:30 - 16:30

Достъп:

Такса участие

Място:

Хотел ВЕГА, зала ВЕГА, Русе, ул. Александровска 48

Връзки:

Програма

За контакти:

Денислава Рускова, 0888807911, E-Mail

Организатори:

Магистер Диксит ЕООД

За събитието

Семинар на 16.12.2020 г. в гр. РУСЕ на тема
Актуални моменти в ДДС облагането през 2020 г.
Промени в ЗДДС от 01.01.2021 г.

Лектор:
адвокат РОСЕН РУСКОВ – експерт по ЗДДС

начало 9,30 ч.
Русе, хотел Вега, ул. Александровска 48, зала ВЕГА

ТЕМИ:

Основни промени на ЗДДС – 2020
1. Корекция на определението за „данъчно задължено лице”;
2. Корекция на определението за доставка на стоки:
3. Корекция на някои дефиниции за „лично потребление”;
4. Отмяна на чл. 22, ал. 6 ЗДДС;
5. Последователно извършване на еднородна дейност – чл. 96, ал. 10, 11 ЗДДС;
6. БЕЗВЪЗМЕЗДНИ СМР дейности по „техническа инфраструктура” – чл. 10б:
7. ПОДОБРЕНИЯ на наети активи – промяна в определението – §1, т. 32;
8. „Нови сгради” в резултат на подобрения на „стари сгради”;
– свързани корекции на приспаднат данъчен кредит по чл. 79 и чл. 79а ЗДДС;
9. Разделяне на основанията за регистрация за местни и чуждестранни лица (неустановени на територията на страната);
„Бързи поправки на 112 Директива”
1. Документи за доказване на ВОД на стока;
2.Верижни доставки на стоки на територията на ЕС – чл. 65а и чл. 65б ЗДДС;
– същност на схемата – място на изпълнение, облагаемост;
Връзка с:
– ВОП по идентификация по чл. 62, ал. 2 ЗДДС;
– тристранни операции по чл. 15 ЗДДС;
3. Складиране на стоки „до поискване” – „Call-off stock”
– същност на схемата; доказване – документи – регистри;
4.Други промени

Предстоящи промени на ЗДДС от 01.01.2021 г.
Отговори на въпроси
(Програмата ще бъде актуализирана съобразно състоянието на законодателството към датата на провеждане)

Обучението включва лекции 9,30 – 16,30 ч., две кафе паузи, материал, сертификат по заявка

Може да се регистрирате директно от нашия сайт www.magisterdixit.net – след програмата на семинара има електронна форма за регистрация или да изпратите мейл на magisterd@abv.bg
с Вашето име, данните на фирмата за издаване на фактура и тел. и e-mail за връзка.
В рамките на 24 ч. ще получите отговор – потвърждение и проформа фактура с информация за извършване на плащането.

За контакт:

тел. 08888 07 911
е–mail: magisterd@abv.bg
www.magisterdixit.net
Денислава Рускова

ПРЕФЕРЕНЦИАЛНА ЦЕНА ДО 20.11.2020 г. за един участник: 120 лв. без ДДС / 144 лв. с ДДС
(цената е валидна при плащане до 20.11.2020 г.)

ЦЕНА за участие след 20.11.2020 г.:

150 лв. без ДДС /180 лв. с ДДС/ за един участник
За участвали в предишни наши семинари и за втори и следващ участник от една фирма:
140 лв. без ДДС /168 лв. с ДДС/

Поради санитарните изискванията за осигуряване на дистанция между участниците, капацитетът на залите е намален с 50% и местата се запълват по реда на плащане, а не на записване!!!

Фактурите се изпращат на посочения при регистрацията електронен адрес.

Краен срок за записване и плащане: 08.12.2020 г. при наличие на останали свободни места!

РАЗПЛАЩАТЕЛНА ПОЛИТИКА и АНУЛАЦИИ
Всички такси за обучения се заплащат само по банков път!!!
За валидно се смята записване, по което е постъпило плащане по банкова сметка до указания краен срок.
Ако записването е извършено преди крайния срок за ранно записване и плащане, но плащането не е постъпило до изтичането му, то се дължи по-високата цена!!!
При отказ от участие в обучение до пет работни дни преди датата на обучението, се удържат 50 лв. от внесената сума за такса и останалата част се възстановява обратно на наредителя.
При отказ от участие в обучение в период по-малък от пет работни дни преди датата на обучение, се удържа 50% от внесената такса и останалата част от сумата се възстановява на наредителя.
При анулация в деня преди семинара, в деня на семинара или неявяване – заплатената такса не се възстановява и не се компенсира с друго участие!!!
Всички анулации се извършват в писмена форма на e-mail magisterd@abv.bg
Организаторите не носят отговорност за транспортни и други разходи на участниците, които не са включени изрично в цената на обучението!!!
Обучения могат да се отменят или отлагат при заболяване на лектор или други непредвидени форсмажорни обстоятелства, за които организаторите нямат вина.