Обучение „Роля и функции на длъжностните лица от състава на специализираните служби по Закона за мерките срещу изпирането на пари“

Приключило

2 декември 2019

София

Обучение „Роля и функции на длъжностните лица от състава на специализираните служби по Закона за мерките срещу изпирането на пари“

Дата:

2 декември 2019, понеделник

Час:

09:00 - 17:30

Достъп:

Такса участие

Място:

Novotel Sofia, София

За контакти:

E-Mail

Организатори:

EXPERT EVENTS

За събитието

На семинара ще бъдат разгледани детайлно ролята и функциите на длъжностните лица от Специализираните служби по Закона за мерките срещу изпиране на пари.

Ще бъде направен задълбочен преглед на нормативните задължения на Специализираните служби по ЗМИП, като гарант на мерките, прилагани по Закона, в т.ч.:

– Внедряване и наблюдение на процеса на комплексната проверка и последващия мониторинг

– Осигуряване на пълно и своевременно спазване на новите регулаторни изисквания

– Разработване на вътрешни и външни процеси на отчитане

– Водене на отчетност

– Създаване, поддържане и наблюдение на вътрешния контрол

– Оценка на риска от борба срещу прането на пари и финансиране на тероризма

– Основни изисквания за осигуряване на подходящо обучение на персонала

– Съобщаване на политиката за борба срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма и проблемите в бизнеса

На семинара детайлно ще бъде разяснена процедурата по първоначално оценяване на риска и идентифициране на ключовите рискови фактори. Особено внимание ще бъде обърнато на географските критерии за оценка на риска, институционалната оценка, адаптирането на подхода основан на оценка на риска към нуждите на организацията, отчетността на служителите по спазването на правилата, взаимозависимостите с други контролни функции, необходимата административна обезпеченост.

Ще бъде представена методологията, по която ръководителите на специализираните служби следят за спазването на правилата и координацията между методология за оценка на риска, вътрешен одит и функции на управителя/управителният съвет.

Ще отговорим и на въпроса: Какво прави един ефективен служител от специализираните служби?

На семинара ще бъде даден модел за създаване на вътрешните системи и политики, включващи прилагане на ефективна рамка за съответствие и програма за мониторинг, а именно:

– Анализ на законовите и регулаторни правила

– Идентифициране на рисковете

– Създаване на вътрешна AML / CTF политика

– Проектиране на контрол и процедури

– Генериране на управленска информация

– Създаване на ефективна култура на мониторинг

Специално внимание ще бъде обърнато на способите за ефективно „Следене на правилата” и постоянно променящите се рискове, свързани със спазването на законодателството и предотвратяването на финансовите престъпления.

На семинара ще бъдат разгледани множество казуси и ефективни техники за надеждното управление на риска от изпиране на пари.

Обучител на семинара е:

Адв. ГЕОРГИ ДЕНБОРОВ – експерт в областта на данъчното облагане и мерките срещу изпиране на пари

Семинарът е насочен към всички задължени по ЗМИП лица, имащи в състава си Специализирани служби по Закона!

Такси за участие в семинара:

При регистрация до 7 ноември – 215 лв. за един участник и 195 лв. за участник при двама или повече участници

При регистрация след 7 ноември – 265 лв. за един участник и 245 лв. за участник при двама или повече участници

(върху посочените цени ще бъде начислен ДДС).

На всички участници в семинара ще бъде издаден Сертификат за преминато обучение за длъжностни лица от Специализираните служби по ЗМИП!

Срокът за регистрация за участие в семинара е до 27 ноември 2019 г.