ОТМЕНЕНО СЪБИТИЕ: Обучение „Промените в ЗОП и ППЗОП. Практически и правни проблеми на обществените поръчки чрез ЦАИС „ЕЛЕКТРОННИ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ“ – втори етап от въвеждането на системата до месец 12. 2020 г.“

Приключило

29 юни 2020

София

ОТМЕНЕНО СЪБИТИЕ: Обучение „Промените в ЗОП и ППЗОП. Практически и правни проблеми на обществените поръчки чрез ЦАИС „ЕЛЕКТРОННИ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ“ – втори етап от въвеждането на системата до месец 12. 2020 г.“

Дата:

29 юни 2020, понеделник

Час:

09:30 - 17:30

Достъп:

Такса участие

Място:

хотел Хемус, София, София

Връзки:

Програма

За контакти:

Денислава Рускова, 0888807911, E-Mail

Организатори:

Магистер Диксит ЕООД

За събитието

Събитието е отменено от организаторите

МАГИСТЕР ДИКСИТ ЕООД и ДОМЕСТИКС ЕООД Ви канят да вземете участие в обучение в София на тема:

Промените в ЗОП и ППЗОП. Практически и правни проблеми на обществените поръчки чрез ЦАИС „ЕЛЕКТРОННИ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ“ – втори етап от въвеждането на системата до месец 12.2020 г.

Лектор: адв. Милана Кривачка – експерт в областта на обществените поръчки

 

ДАТА:  29.06.2020 г., начало 9.30 ч.

МЯСТО:  София, хотел Хемус

 

На семинара ще бъде представена Централизираната автоматизирана информационна система.

Тя е комплексна и сложна система, създадена на модулен принцип, която включва 32 отделни модула. Националната платформа е разработена на два етапа, като първият включва следните 16 базови модула: електронна регистрация, електронно обявяване, електронен подател, електронна документация, ЕЕДОП, обмен на информация, електронна оферта, отваряне на оферти, вътрешен конкурентен избор по Рамкови споразумения, служебен модул за управление на работните процеси, електронен каталог, доклади и отчети,електронно фактуриране,служебен административен модул, служебен модул Генератор на образци/шаблони, служебен модул Интерпретатор на логически условия и формули за изчисляване. Вторият етап трябва да завърши до декември 2020 г. и включва следващите 16 модула: Профил на купувача, електронни заявки по договори, квалификационна система, страница на АОП, външни експерти, последващ контрол, динамични системи за покупка,,електронно разплащане, подбор, оценяване, планиране на потребностите, електронно възлагане и управление на договори, външен контрол, електронна жалба, електронен търг, електронен магазин.

Задълбочен анализ ще бъде направен и на промените в ЗОП и ППЗОП.

 

9.00 – 9.30 ч.       –      Регистрация на участниците

09.30 – 11.00 ч.  –  Подготовка на процедурата за възлагане на обществената поръчка чрез ЦАИС „ЕОП“:

1.          Обща характеристика на ЦАИС „ЕОП“;

2.          Действия на възложителя извън ЦАИС „ЕОП“:

· Техническата спецификация за изпълнение на обществената поръчка;

· Изчисляване на прогнозната стойност на обществената поръчка в съответствие с  актуалната пазарна стойност на предстоящите за възлагане поръчки, определена в резултат на пазарни проучвания или консултации;

· Определяне на вида на процедурата; Обособени позиции;

· Основания за отстраняване от процедурата;

· Определяне на критериите за подбор и критерия за възлагане на обществената поръчка;

3.          Действия на възложителя в ЦАИС „ЕОП“:

· Регистрация на Възложителя;

· Създаване на профил на възложителя в ЦАИС „ЕОП“;

· Определяне на ролите на служителите на възложителя;

· Обявяване на обществената поръчка чрез ЦАИС „ЕОП“ ;

· Използване на шаблони и образците в системата;

· Съставяне на график за провеждането на процедурата;

· Условия и ред за изменение на условията на обществената поръчка;

11.00 – 11.30 ч. Кафе пауза

11.30 – 13.00 ч. –  Провеждане на процедурата чрез ЦАИС „ЕОП“:

·       Регистрация  и създаване на профил на участниците в системата;

·       Особености при подаването на офертата чрез електронната платформа.

·       Изключения за подаването на оферти чрез електронната платформа ;

·       Провеждането на процедурата чрез ЦАИС „ЕОП“;

·       Особености при отварянето, разглеждането и оценка на офертите в системата;

·       Връчване на решенията на възложителя чрез електронната платформа;

·       Приключване на процедурата за възлагане на обществената поръчка;

13.00 – 14.00 ч. – почивка

14.00 – 15.30 ч.  –  Сключване на договора за обществена поръчка.

·       Основания за изменение на договора за обществена поръчка;

·       Електронно фактуриране;

·       Нови правила при възлагането на обществените поръчки чрез събиране на оферти с обява и покана до определени лица;

·       Особености при използването на електронната платформа при събиране на оферти с обява и покана до определени лица;

·       Анализ на често допусканите нарушения при възлагането на обществените поръчки.

15.30 – 16.00 ч. – Кафе пауза

16.00 – 17.30 ч. – Коментар на промени в ЗОП и ППЗОП

· Промяна в приложното поле на чл.7, ал.4 от ЗОП;

· Промяна на условията за възлагане на обществени поръчки „in house“ по реда на чл.14, ал. 1 т. 5 и т. 7 от ЗОП;

· Изменение на чл. 21, ал. 2 от ЗОП – провеждане на пазарни проучвания и консултации за всички обществени поръчки, независимо от реда, по който се възлагат;

· Промяната чл. 36, ал. 1 от ЗОП – регламентира Регистъра за обществените поръчки, като част от платформата;

· Промяна на правилата за изпращане на информация за прекратяване на процедурите;

· Промяна в основания за отстраняване от процедурата – чл. 107, т. 5 от ЗОП;

· Промени в правилата за сключване на рамково споразумение – чл. 112а от ЗОП;

· Изменения в правилата за възлагане на конкретните поръчки чрез създадените от възложителите квалификационни системи;

· Представяне на ЕЕДОП вместо декларации, при възлагане на обществени поръчки чрез събиране на оферти с обява и покана до определени лица (чл. 192, ал. 3).

Отговор на въпроси, поставени от участниците в семинара, по приложението на ЗОП.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЛЕКТОРА:

Милана Кривачка е магистър по право и утвърден специалист в областта на обществените поръчки.  В продължение на 10 години тя е работила като държавен експерт в Дирекция ”Правна” на Министерския съвет и в това си качество е участвала непосредствено в изработването на проектите на всички нормативни актове, свързани с обществените поръчки, а именно ЗОП, ППЗОП, НВМОП, НУРВСОП и техните изменения.  Освен това Милана Кривачка в съавторство с други специалисти в тази област е автор на обособени раздели от книги за обществените поръчки на различни издателства.

Милана Кривачка е автор и на много статии в областта на обществените поръчки, публикувани в различни специализирани списания.

Тя е ръководител на авторския колектив, който подготвя материалите за наръчника “ Процедури по обществени поръчки в България и ЕС „.
Може да се регистрирате директно от нашия сайт www.magisterdixit.net – след програмата на семинара има електронна форма за регистрация или да изпратите мейл на magisterd@abv.bg с Вашето име, данните на фирмата за издаване на фактура и тел. и e-mail за връзка.
В рамките на 24 ч. ще получите отговор – потвърждение.
За контакт:

тел. 08888 07 911  е–mail: magisterd@abv.bg     www.magisterdixit.net     Денислава Рускова

 

Обучението включва:

Лекции 8 учебни часа, две кафе паузи, материал

Участниците ще получат сертификат за участие в обучение.

Вижте политиката ни за поверителност и сроковете за анулации на: https://magisterdixit.net/index.php?page=obshti-uslovia

 

ПРЕФЕРЕНЦИАЛНА ЦЕНА ПРИ ЗАПИСВАНЕ И ПЛАЩАНЕ ДО 15.06.2020г. :

150 лв. без ДДС (180 лв. с ДДС) за един участник

ЦЕНИ

За един участник – 170 лв. без ДДС (204 лв. с ДДС)
За участвали в предишни наши семинари и за втори и следващ участник от една фирма –

160 лв. без ДДС (192 лв. с ДДС за участник)

За групи от 4 и повече участника от една организация изпратете запитване за отстъпка!

Краен срок за записване и плащане при наличие на места: 22.06.2020 г.

БАНКОВИ СМЕТКИ

Доместикс ЕООД

Банка: Уникредит Булбанк  BIC код: UNCRBGSF

IBAN:BG59UNCR7630 1077 2377 22

 

Магистер Диксит ЕООД

Банка: Уникредит Булбанк   BIC код: UNCRBGSF

IBAN:BG91UNCR7630 1078 6465 56

Преференциални цени за нощувки в хотел Хемус за участници в нашите семинари!