Семинар „Промените в ЗКПО през 2019 г. и 2020 г. Промени и практика по ЗДДС. Годишно счетоводно и данъчно приключване на 2019 г.“

Приключило

9 декември 2019

София

Семинар „Промените в ЗКПО през 2019 г. и 2020 г. Промени и практика по ЗДДС. Годишно счетоводно и данъчно приключване на 2019 г.“

Дата:

9 декември 2019, понеделник

Час:

09:00 - 17:30

Достъп:

Такса участие

Място:

ВИТОША Парк Хотел, София

За контакти:

E-Mail

Организатори:

EXPERT EVENTS

За събитието

На семинара ще бъдат представени последните промени в Закона за корпоративното подоходно облагане и Закона за данъка върху добавената стойност.

Ще бъдат разгледани и множество практически въпроси по годишното счетоводно и данъчно приключване на 2019 г.

Сред промените в ЗКПО, които ще бъдат разгледани са:

– Промени в СС 17 „Лизинг“ през 2019 г. при наематели и наемодатели, прилагащи НСС и данъчното им третиране по ЗКПО:
– Данъчно третиране при лизингополучатели, прилагащи МСФО 16 „Лизинг“ от 1 януари 2019 г.:

– Промяна в регулирането за данъчни цели на разходите за лихви

– Въвеждане на данък върху печалбата на български дъщерни компании и места на стопанска дейност в чужбина при определени условия (CFC rules)

– Промяна в облагането на предприятията в ликвидация и несъстоятелност

– Предприятия без дейност

– Данъчно регулиране при трансфери на активи/дейности между част на едно предприятие, разположена в страната и друга част на същото предприятие, разположена извън страната

– Хибридни несъответствия

Сред темите по ЗДДС, които ще бъдат представени са:

– Новите моменти, свързани с регистрацията по ЗДДС – обсъждане на разпоредбите, влизащи в сила от 01.01.2020 г.

– Практика на НАП при неподаване на заявление за регистрация в срок

– Практика на НАП при неправилно данъчно третиране на доставките в контекста на правото на данъчен кредит на получателя

– Корекции на данъчен кредит – прилагане на чл.73, чл.79а и чл.79б от ЗДДС в контекста на практиката на СЕС

– Режим на касова отчетност – Наредба Н-18 и промените, влизащи през ЗИД на Закона за акцизите и данъчните складове

На семинара ще бъдат разгледани множество въпроси по годишното счетоводно и данъчно приключване на 2019 г., сред които:

– Данъчни постоянни разлики

-Данъчни временни разлики

– Други суми, с които се преобразува финансовия резултат за данъчни цели

– Данъчен амортизационен план

– Пренасяне на данъчна загуба от страната и от чужбина

– Данъчно третиране на дивиденти

– Данък върху разходите

Лектори на семинара са:

ДИМИТЪР ВОЙНОВ – данъчен експерт, лектор и консултант в областта на корпоративното подоходно облагане и счетоводството

Адв. ГЕОРГИ ДЕНБОРОВ – експерт в областта на данъчното облагане

Такси за участие в семинара:

При регистрация до 15 ноември – 185 лв. за един участник и 165 лв. за участник при двама или повече участници

При регистрация след 15 ноември – 225 лв. за един участник и 195 лв. за участник при двама или повече участници

(върху посочените цени ще бъде начислен ДДС).

На всички участници в семинара ще бъде издаден Сертификат за преминато специализирано обучение в областта на данъчното облагане!

Срокът за регистрация за участие в семинара е до 4 декември 2019 г.