ОТМЕНЕН: Семинар „Промените в АПК. Съотношение на промените в АПК с промените в ЗОДОВ И ЗАНН“

Приключило

3 април 2020

София

ОТМЕНЕН: Семинар „Промените в АПК. Съотношение на промените в АПК с промените в ЗОДОВ И ЗАНН“

Дата:

3 април 2020, петък

Час:

09:00 - 17:30

Достъп:

Такса участие

Място:

ВИТОША Парк Хотел, София

За контакти:

E-Mail

Организатори:

ЕКСПЕРТ ИВЕНТС

За събитието

Семинарът е отменен

На семинара ще бъдат представени последните промени в Административнопроцесуалния кодекс и тяхното съотношение с промените в Закона за отговорността на държавата и общините за вреди и Закона за административните нарушения и наказания.

Ще бъде разгледана подробно структурата на промените в АПК, както и измененията по отношение на призоваването, подведомствеността и подсъдността, новите правила за разглеждане на първоинстанционните дела, доказателствената тежест, новите правила в касационното производство.

Специално внимание ще бъде обърнато на промените в страните, представителството и съобщенията по делата, административния договор и споразумение, издаването на ИАА, предметът на съдебната проверка, административнонаказателните производства за неизпълнение на разпоредбите на АПК и подсъдността по специалните материални закони.

На семинара ще бъде представено и съотношението на промените в АПК с последните промени в ЗОДОВ и ЗАНН.

В това отношение, акцент ще бъде поставен върху:

– Исковото производство по чл. 203 от АПК
– Отговорността на държавата и общините за вреди от незаконосъобразни административни актове, действия и бездействия на административни органи и длъжностни лица
– Предпоставките за допустимост на иска
– Иска по чл. 128, ал. 2 и чл. 128а от АПК
– Исковете по чл. 203, ал. 3 от АПК
– Стандартите на извъндоговорната отговорност на държавата за нарушаване правото на Европейския съюз
– Релевантните изменения в ЗАНН

На семинара ще бъде представена и обширна съдебна практика по приложението на АПК, ЗОДОВ и ЗАНН.

Лектор на семинара е съдия ЛЮБКА ПЕТРОВА – Заместник-председател на Административен съд София – град.

Семинарът е насочен към всички практикуващи юристи!

Такси за участие в семинара:

При регистрация до 10 март – 195 лв. за един участник и 175 лв. за участник при двама или повече участници
При регистрация след 10 март – 245 лв. за един участник и 215 лв. за участник при двама или повече участници. (върху посочените цени ще бъде начислен ДДС).

Таксата за участие включва: лекционни и презентационни материали по посочените теми, консултации с лектора, възможност за разглеждане и решаване на собствени казуси, кафе при регистрацията, обяд в ресторанта на хотел “Парк хотел Витоша”, 2 кафе-паузи, помощни принадлежности.

На всички участници в семинара ще бъде издаден Сертификат за преминато специализирано обучение.

Срокът за регистрация за участие в семинара е до 30 март 2020 г.