ОТМЕНЕН: Семинар „Промени в правилника за прилагане на ЗОП“

Приключило

7 април 2020

София

ОТМЕНЕН: Семинар „Промени в правилника за прилагане на ЗОП“

Дата:

7 април 2020, вторник

Час:

09:00 - 17:30

Достъп:

Такса участие

Място:

ВИТОША Парк Хотел, София

За контакти:

E-Mail

Организатори:

ЕКСПЕРТ ИВЕНТС

За събитието

Семинарът е отменен

На семинара ще бъде разгледан обстойно процеса по електронно възлагане на обществени поръчки. От 1 април 2020 г., Националната електронна платформа ЦАИС ЕОП е задължителна при възлагането на всички обществени поръчки.

Ще бъдат дадени подробни разяснения за работата с ЦАИС ЕОП, сред които:

– Приложното поле на задължението за ползване на платформата
– Регистрацията на възложител/участник
– Обособяването на електронна преписка за възлагане
– Подаването на документи чрез платформата
– Работата на комисията
– Разглеждането и оценката офертите
– Провеждането на открита процедура и публично състезание
– Квалификационните системи
– Промените при обявата за събиране на оферти и поканата до определени лица
– Издаването на решение за класиране и избор на изпълнител
– Сключването и изменението на договор за обществена поръчка
– Основанията за отстраняване на участник в процедурата
– Прекратяването на процедурата

На семинара ще бъдат разяснени и последните промени в Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагане на ЗОП, свързани с процеса по електронно възлагане на обществени поръчки.

Основната част от промените са свързани с:

– Определянето на прогнозната стойност на поръчката
– Решението за откриване на процедура и новите задължения при публикация в РОП
– Съдържанието на Профила на купувача
– Измененията в изискванията към участника и мерките за доказване на надеждност
– Промените касаещи подизпълнител и режима на третите лица
– Създаването на методика за оценка на офертите

Лектор на семинара е:

– ЦВЕТЕЛИНА ВАСИЛЕВА – юрист, експерт по обществени поръчки

Такси за участие в семинара:

При регистрация до 12 март – 185 лв. за един участник и 165 лв. за участник при двама или повече участници.
При регистрация след 12 март – 225 лв. за един участник и 195 лв. за участник при двама или повече участници. (върху посочените цени ще бъде начислен ДДС).

На всички участници в семинара ще бъде издаден Сертификат за преминато специализирано обучение в областта на обществените поръчки.

Срокът за регистрация за участие в семинара е до 2 април 2020 г.