Събитие „Прилагане на законите, свързани с устройство на територията и строителството – промени 2018“

Приключило

5 юни 2018

София

Събитие „Прилагане на законите, свързани с устройство на територията и строителството – промени 2018“

Дата:

5 юни 2018, вторник

Час:

09:30 - 17:00

Достъп:

Такса участие

Място:

Хотел Хемус, София

Връзки:

ЗУТ семинар

За контакти:

Денислава Рускова, 0888807911, E-Mail

Организатори:

Магистер Диксит ЕООД

За събитието

АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ ПО ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНИТЕ, СВЪРЗАНИ С УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА И СТРОИТЕЛСТВОТО СЛЕД ПОСЛЕДНИТЕ ПРОМЕНИ от 2018г.

лектор: Савин Ковачев

начало 9:30ч.

гр.София, Хотел Хемус
( спирка на метро: Европейски съюз)

ТЕМИ:

Първи модул:

Устройствените планове – необходимо условие за реализация на инвестиционните намерения

–        взаимоотношение между ПУП и общия устройствен план;

–        ОУП на Столична община след последните промени в ЗУЗСО;

–        Същност, съдържание и ефект на ПУП;

–         Видове ПУП. Особености на плана по чл. 16 ЗУТ и на плановете за преструктуриране на жилищни комплекси;

–        Процедура по допускане изработването, съгласуване, обществено обсъждане, одобряване, и изменение на подробните устройствени планове /ПУП/;

–        Особености на ПУП за изграждане на физическа инфраструктура по ЗЕСМФИ. Сервитути по този закон.

Втори модул

Инвестиционно проектиране и разрешаване на строителството.

 

–        Същност на визата за проектиране. Видове визи за проектиране и тяхната роля за стартиране на инвестиционното проектиране;

–        Договор за проектиране –  специфика.

–        Одобряване на инвестиционните проекти.

–        Основни характеристики на различните режими за извършване на строителни дейности.

–        Разрешението за строеж – същност и процедури за издаване. Контрол върху дейността на органите, издаващи разрешение за строеж.

–        Загуба на правно действие на разрешението за строеж. Презаверка на разрешението за строеж- хипотези, ефект на презаверката, възможност за отказ за презаверка.

–        Разрешаване на строителството на физическа инфраструктура по ЗЕСМФИ, както и условия за разполагане на електронносъобщителни мрежи.

 

Трети модул:

Строителен процес

 

– Участници в строителството – статут и взаимоотношения.

–        Договорът за строителство – специфика. Принципи на FIDIC и на ЗУТ и отразявянето им в строителните договори.

–        Откриване на строителна площадка – ПУСО и ПБЗ и Протокол обр.2.

–        Актове и протоколи в строителния процес – необходимост, съшност и значение;

–        Въвеждане в експлоатация на строежи от първа до трета категория;

–        Въвеждане в експлоатация на строежи от четвърта и пета категория.

 

Четвърти модул

Правомощия на общинските администрации по прилагане на ЗУТ

 

-Премахване на негодни за ползване или застрашаващи сигурността строежи;

-Сервитути по ЗУТ и взаимоотношението им със сервитутите по специалните закони;

-Административен контрол по устройство на територията и строителството – правомощия на общините и на ДНСК. Отношения между двете институции в процеса на осъществяване на контролните им правомощия;

-Нарушения по ЗУТ – приложно поле на чл.224 и 225 ЗУТ. „Саниране” на нарушенията по чл.224 ЗУТ и премахване на незаконното строителство по чл. 225 ЗУТ.

-Търпими строежи – същност, обхват и възможности за въздействие по тях.

 

Обучението включва:Лекции 8 уч.часа, две кафе паузи, обяд, материали, консултация

 

Може да се регистрирате директно от нашия сайт www.magisterdixit.net – след програмата на семинара има електронна форма за регистрация или да изпратите мейл на magisterd@abv.bg

с Вашето име, данните на фирмата за издаване на фактура и тел. и e-mail за връзка.

В рамките на 24ч. ще получите отговор – потвърждение.

Може да изпратите предварително въпрос, който Ви интересува и искате да се дискутира, на magisterd@abv.bg

За контакт: тел. 08888 07 911

Е–mail: magisterd@abv.bg

www.magisterdixit.net

Денислава Рускова

––––––––––––––––––

ЦЕНИ
За един участник – 160лв. или съответно 192лв. с ддс
За участвали в предишни наши семинари и за втори и следващ участник от една фирма – 150лв. или съответно 180лв.с ддс

За групи от 5 и повече участника от една фирма – 140лв. без ддс или съответно 168лв. с ддс

 

ОТСТЪПКА -10% ОТ ГОРЕПОСОЧЕНИТЕ ЦЕНИ ПРИ ЗАПИСВАНЕ И ПЛАЩАНЕ ДО 11.05.2018Г.
БАНКОВИ СМЕТКИ

Доместикс ЕООД – за НЕрегистрирани по ЗДДС

Банка: Уникредит Булбанк

BIC код: UNCRBGSF

IBAN:BG59UNCR7630 1077 2377 22
Магистер Диксит ЕООД – за РЕГИСТРИРАНИ по ЗДДС

Банка: Уникредит Булбанк

BIC код: UNCRBGSF

IBAN:BG91UNCR7630 1078 6465 56
Вижте разплащателната ни политика и срокове за анулации на нашия сайт www.magisterdixit.net в раздел общи условия!!!!!!!

Срок за уведомяване на записалите се участници за недостатъчен минимален брой курсисти  три дни преди датата на семинара(Внесените суми се възстановяват изцяло или се прехвърлят за следваща дата – по избор на участника)