ПРЕДСТОЯЩИТЕ ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ, (приети на първо четене от НС на 08.09.2023г.) ПРАКТИЧЕСКИ И ПРАВНИ ПРОБЛЕМИ ПРИ ВЪЗЛАГАНЕТО НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ Правни способи за изменение на договорите при инфлация

12 октомври 2023

Online

ПРЕДСТОЯЩИТЕ ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ, (приети на първо четене от НС на 08.09.2023г.) ПРАКТИЧЕСКИ И ПРАВНИ ПРОБЛЕМИ ПРИ ВЪЗЛАГАНЕТО НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ Правни способи за изменение на договорите при инфлация

Дата:

12 октомври 2023, четвъртък

Час:

09:30 - 16:30

Достъп:

Такса участие

Място:

Online

Връзки:

Програма

За контакти:

Денислава Рускова, 0888807911, E-Mail

Организатори:

Магистер Диксит ЕООД

За събитието

МАГИСТЕР ДИКСИТ ЕООД               

Онлайн обучение ЗОП на 12.10.2023г.

 

ПРЕДСТОЯЩИТЕ ПРОМЕНИ

В ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ,

(приети на първо четене  от НС на 08.09.2023г.)

ПРАКТИЧЕСКИ И ПРАВНИ ПРОБЛЕМИ

ПРИ ВЪЗЛАГАНЕТО НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Правни способи за изменение на договорите при инфлация

 

Лектор: Милана Кривачка – адвокат, експерт по обществени поръчки

начало 9.30ч. – 16,30ч. през платформата zoom.us  

 

Цел на обучението:

Актуализиране и надграждане на знанията по ЗОП

Даване на множество конкретни примери от различни сфери на икономиката, строителството,синтезиране и анализиране на добри и лоши практики, често допускани грешки и  спорни въпроси, методически указания и др.

За кого е предназначено обучението?
Семинарът е предназначен за възложители,експерти, участващи в процесите на подготовка, възлагане, изпълнение и контрол на обществени поръчки, юристи, одитори, финансови контрольори и контролни органи, ангажирани с проверка на тези процеси, външни експерти и лица, натоварени с управлението на проекти с европейско или друг вид външно финансиране, други практикуващи специалисти в областта.

 

Теми:

09.30 – 11.00ч. –  Предстоящи промени в Закона за обществените поръчки (ЗОП), свързани с общите правила за възлагане на обществените поръчки, а именно:

·  нормативното определение за обществена поръчка;

·  разширяване на кръга на възложителите;

·  правилата за делегиране на правомощията на възложителите;

·  общите изключения за прилагане на ЗОП;

·  правилата за възлагане на обществени поръчки при условията на „in house“  от публичните възложители;

·  правилата за възлагане на обществени поръчки при условията на „in house“  от секторните възложители;

·  размера на стойностните прагове за провеждане на предвидените процедури в ЗОП;

·  правилата, които регламентират хипотезите, при които не се издават решения от възложителите;

·  някои от сроковете за публикуване на обявлението за възлагане на поръчка;

·  правилата за публикуване на обявление за приключване на договор за обществена поръчка или рамково споразумение;

·  правилата за публикуване в Регистъра на обществените поръчки;

·  правилата за провеждането на пазарни консултации;

·  правилата за определяне на специалните условия за изпълнение на поръчките;

·  правилата за определяне на критериите за подбор при участие в процедурата на обединения;

·   правилата при определяне на критериите за възлагане;

·  правилата за оценка на необичайно благоприятни оферти;

11.00 – 11.15 ч. –пауза

11.15 – 13.00ч. –  Предстоящи промени в ЗОП, свързани с провеждането на процедурите за възлагане на обществените поръчки, а именно:

·  правилата за провеждане на процедура на договаряне без предварително обявление;

·  правилата за създаване на централни органи за покупки;

·  определянето на допълнителен срок за изменение в условията на процедурата, посочени в обявлението,;

·  правилата за разглеждане на заявления за участие и оферти при така наречения „обърнат ред“;

·  правилата за приемане на работата на комисията;

·  правилата за определяне на гаранциите за участие и за обезпечаване на авансово предоставените средства;

·   правилата за сключване на договора за обществена поръчка;

·  правилата за сключване на договора за обществена поръчка под условие;

·  правилата за изменение на цената на договор за обществена поръчка при инфлация;

·  правилата за документиране и отчетност на проведените процедури за възлагане на обществените поръчки;

·  правилата за възлагане на обществени поръчки при условията на „in house“  в областите отбрана и сигурност;

·  правилата за провеждане на процедура на договаряне без публикуване на обявление за поръчка в областите отбрана и сигурност;

·  правилата за получаване на оферти при събиране на оферти с обява;

·  срока за публикуване на обявление за сключване на договора за обществена поръчка по реда на чл. 194, ал.1 от ЗОП;

13.00 – 13.30 ч. – почивка

13.30 – 15.00ч. – Предстоящи промени в ЗОП, свързани с:

·  правилата за обжалване на решенията, действията и бездействията на възложителите  пред КЗК и на решенията на КЗК пред ВАС;

·  правомощията на Изпълнителния директор на Агенцията по обществени поръчки  (АОП);

·  правилата за прилагане на стандартизирани изисквания и документи;

·  правилата за извършване на предварителен контрол от АОП чрез случаен избор;

·  въвеждане на задължителен контрол на процедури за възлагане на обществени поръчки на стойност над 5 000 000 лв.;

·  създаване на правила за провеждане на текущ контрол от наблюдатели, определени от министъра на финансите, и от звената за вътрешен одит при някои процедури за възлагане на обществени поръчки:

·  правилата за осъществяване на последващия външен контрол от Сметната палата и от органите на Агенцията за държавна финансова инспекция;

·   създаването на Експертен консултативен съвет към министъра на финансите на мястото на съществуващия Експертен съвет за сътрудничество;

·   значително увеличаване на административно-наказателните състави и административно-наказателните санкции за допуснати нарушения при възлагане на обществените поръчки.

15.00 – 15.15 ч. –пауза

15.15 – 16.30 ч. – Правни способи за изменение на договорите при инфлация:

·  Методическо указание изх. № МУ – 1 от 01.04.2022г. на Изп.директор на АОП относно възможности за индексиране на договори по време на изпълнението им в условия на инфлация;

·  Нормативната уредба относно измененията на договорите за обществени поръчки;

·  Анализ на предвидените хипотези за изменение на договора за обществена поръчка, предвидени в чл.116 от ЗОП;

·  Правен анализ на чл.117а от ЗОП;

·  Опции за изменение на договор с индексиране на цената;

·  Методика за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация.

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЛЕКТОРА:

Милана Кривачка е магистър по право, адвокат и утвърден специалист в областта на обществените поръчки, концесиите, държавната и общинска собственост, градоустройството (ЗУТ), както и гражданското и търговското право. Действащ адвокат.  В продължение на 10 години тя е работила като държавен експерт в Дирекция ”Правна” на Министерския съвет и в това си качество е участвала непосредствено в изработването на проектите на всички нормативни актове, свързани с обществените поръчки, а именно ЗОП, ППЗОП, НВМОП, НУРВСОП и техните изменения.  Освен това Милана Кривачка в съавторство с други специалисти в тази област е автор на обособени раздели от книги за обществените поръчки на различни издателства.

Тя е ръководител на авторския колектив, който подготвя материалите за наръчника “ Процедури по обществени поръчки в България и ЕС „.
Може да се регистрирате директно от нашия сайт www.magisterdixit.net – след програмата на семинара има електронна форма за регистрация или да изпратите мейл на magisterd@abv.bg с Вашето име, данните на фирмата за издаване на фактура и тел. и e-mail за връзка.
В рамките на 24ч. ще получите отговор – потвърждение и проформа фактура с информация за плащането.

За контакт:

тел. 08888 07 911  е–mail: magisterd@abv.bg     www.magisterdixit.net     Денислава Рускова

 

 

По – ниска цена 170 лв. без ддс/ 204 лв. с ддс на човек при записване и плащане до 30.09.2023г.
 

Цени:

200лв. без ддс / 240лв. с ддс/ за един участник
За участвали в предишни наши семинари 190лв. без ддс/ 228лв. с ддс/ за участник

––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Закупуване на участие за втори и следващ представител от една организация 100лв. без ддс / 120лв. с ддс за един участник (върху тази цена отстъпки не се прилагат)

Онлайн обучението включва:

лекции 9,30 – 16.30ч., почивки, подробен презентационен материал, изпратен  в електронен вид,

сертификат за участие в обучението
Онлайн семинарът се провежда в реално време и не се предоставя запис. Ще получите линк към zoom.us ден преди събитието, презентационен материал и упътване за участие в семинара. С една идентификация може да се участва само на едно устройство! Изписвайте имената си при влизане в zoom (които сте посочили при регистрацията за семинара), за да бъдете допуснати до семинара. Ангажимент на всеки участник е да се запознае с платформата и работата с нея предварително, да изпробва устройството, от което ще участва, като се убеди, че има работеща аудио система и надеждна интернет връзка. Наличието на камера не е задължително.

 

Фактурите и линк за участие се изпращат на посочения при регистрацията електронен адрес.

 

Краен срок за подаване на заявка и плащане 10.10.2023г.