Семинар „Правен режим на гражданската конфискация според Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ)“

Приключило

11 ноември 2019

София

Семинар „Правен режим на гражданската конфискация според Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ)“

Дата:

11 ноември 2019, понеделник

Час:

09:00 - 17:30

Достъп:

Такса участие

Място:

ВИТОША Парк Хотел, София

За контакти:

E-Mail

Организатори:

EXPERT EVENTS

За събитието

На семинара ще бъде подробно разгледан правният режим на гражданската конфискация според Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество /ЗПКОНПИ/.

Ще бъдат представени както предметът и целите на Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество /ЗПКОНПИ/, така и общата характеристика на гражданската конфискация като правно явление. Направено ще бъде и отграничение от наказателната конфискация. Разгледани ще бъдат също така съществуващите системи на отнемане на незаконно/престъпно имущество в световен мащаб. Детайлен преглед ще бъде направен на съществуващата нормативна уредба.

Административноправният характер на производството по глава десета на ЗПКОНПИ също ще бъде подложен на разглеждане, като акцент ще бъде поставен върху новите моменти в производството в сравнение със Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество – ЗОПДНПИ/отм./. Посочени ще бъдат и съответните компетентни органи и фази.

Подробно представен ще бъде и основният ред за образуване на проверката по чл.108 – 113 ЗПКОНПИ, като ще бъде обърнато внимание както на двете предпоставки за образуване на проверката, така и на съдържанието и целите на проверката. Ще бъде дадена и дефиниция на понятието за обосновано предположение за незаконно придобито имущество и значително несъответствие в имуществото на проверяваното лице. Разгледани ще бъдат още както проверяваните активи и субективният обхват на проверката, така и процесът по приключване на проверката.

Прегледан ще бъде и фактическият състав на образуване на производство за отнемане на незаконно придобито имущество съгласно чл.107, във връзка с чл.113, т.3 ЗПКОНПИ. Разгледан ще бъде и процесът по вземане на решения на КПКОНПИ за образуване на производство и налагането на обезпечителни мерки. В тази връзка разгледани ще бъдат и редът за налагане и обжалване на обезпечителните мерки по ЗПКОНПИ и управлението на обезпеченото имущество. Пред участниците ще бъде представена и съдебна практика по тези въпроси.

Действията на органите на КПКОНПИ след налагането на обезпечителните мерки също ще бъдат коментирани в рамките на семинара. В тази връзка разгледани ще бъдат и способите за реализиране на право на защита на проверяваното лице/лица в производството. Разяснение ще бъде направено както по отношение на приключване на производството – решение за прекратяване или решение за внасяне на иск за отнемане до граждански съд, така и по отношение на основанията за приемане от КПКОНПИ на решението по чл.140, ал.2, т.2 ЗПКОНПИ.

Подробно разгледано ще бъде и производството пред съд за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество.

Лектор на семинара ще бъде:

– НИКОЛАЙ НИКОЛОВ – адвокат, Софийска адвокатска колегия, бивш председател на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

Семинарът е насочен към всички практикуващи юристи!

Такси за участие в семинара:

245 лв. за един участник и 215 лв. за участник при двама или повече участници

(върху посочените цени ще бъде начислен ДДС).

На всички участници в семинара ще бъде издаден Сертификат за преминато обучение.

Срокът за регистрация за участие в семинара е до 6 ноември 2019 г.