Семинар „Практически въпроси по годишното приключване на 2020 г. и обзор на най-важните промени в ЗКПО през 2021 г.“

Приключило

18 май 2021

Online

Семинар „Практически въпроси по годишното приключване на 2020 г. и обзор на най-важните промени в ЗКПО през 2021 г.“

Дата:

18 май 2021, вторник

Час:

09:30 - 13:30

Достъп:

Такса участие

Място:

Online

Връзки:

Програма

За контакти:

Денислава Рускова, 0888807911, E-Mail

Организатори:

Магистер Диксит ЕООД

За събитието

Онлайн семинар
18.05.2021 г.
Практически въпроси по годишното приключване на 2020 г. и обзор на най-важните промени в ЗКПО през 2021 г.

Лектор: ДИМИТЪР ВОЙНОВ
Начало 9.30-13.30 ч.

ТЕМИ:

Нови моменти в годишното приключване на 2020 г.:
• Счетоводно отчитане и данъчно третиране на получени средства по национални програми и програми на ЕС за подкрепа на бизнеса в следствие на Covid-19. Практика на Министерство на финансите – писма.
• Счетоводно отчитане и данъчно третиране при промяна в наемите в следствие на Covid-19:
• предприятия, прилагащи НСС
• предприятия, прилагащи МСС. Промяна в МСФО 16 „Лизинг“ през 2020 г.
• Възможности за възстановяване, приспадане или прихващане на надвнесен корпоративен данък за 2020 г., във връзка с промяната в ДОПК.
• Промени в ГДД по ЗКПО за 2020 г.
• Данъчно третиране на разходи за ремонт, подобрение или изграждане на инфраструктура, която е публична държавна/общинска собственост
• Промени в регулирането на слабата капитализация
• Данъчно регулиране при трансфери на активи/дейности между част на едно предприятие, разположена в страната и друга част на същото предприятие, разположена извън страната
• Счетоводно отчитане и данъчно третиране при обезценка на активи

Въпроси по годишното приключване на 2020 г.:

• Данъчни постоянни разлики (разходи, несвързани с дейността; непризнати разходи за ДДС; разходи за дарения; липси и брак на активи и други)
• Данъчни временни разлики (преоценки на активи и пасиви; провизии за задължения; неизползвани отпуски; неплатени доходи на физически лица; регулиране на слабата капитализация; капитализиране на данъчни временни разлики)
• Други суми, с които се преобразува финансовия резултат за данъчни цели (неплатени задължения; преоценъчен резерв; ДДС при регистрация по ЗДДС; сделки на регулиран пазар)
• Данъчен амортизационен план (завеждане, амортизиране и отписване на активи от ДАП; преустановяване начисляването на амортизация; последващи разходи, свързани с амортизируеми активи – ремонт или подобрение)
• Пренасяне на данъчна загуба
• Данъчно третиране на получени и разпределени дивиденти
• Данък върху разходите

Промени в ЗКПО през 2021 г.:

• Промяна в срока за подаване на ГДД и срока за внасяне на корпоративния данък
• Промяна в срока за публикуване на ГФО (промяна в ЗСч.)
• Промяна в авансовите вноски
• Сделки на регулиран пазар извън ЕС и на пазар за растеж
• Амортизиране на СУПТО софтуер и хардуер
• Промени в преотстъпването на данък
• Промени в данъците върху разходите

Обучението включва: лекции 9.30-13.30 ч., дискусия, почивка, презентация в електронен вид

Може да се регистрирате директно от нашия сайт www.magisterdixit.net – след програмата на семинара има електронна форма за регистрация или да изпратите мейл на magisterd@abv.bg
с Вашето име, данните на фирмата за издаване на фактура и тел. и e-mail за връзка.
В рамките на 24 ч. ще получите отговор – потвърждение и проформа фактура с информация за плащането.

За контакт: тел. 08888 07 911 е–mail: magisterd@abv.bg www.magisterdixit.net
Денислава Рускова

ЦЕНИ:
100 лв. без ДДС / 120 лв. с ДДС за един участник
За участвали в предишни наши семинари и за втори участник от една фирма:
90 лв. без ДДС / 108 лв. с ДДС/

Ще получите линк към zoom.us ден преди събитието, материал и упътване за участие в семинара
С една идентификация може да се участва само на едно устройство!
Идентифицирайте се с името си или името на фирмата, от която сте записани. Участници с неразпознаваеми номера и инициали няма да се допускат в обучението! В тази връзка е по – добре да имате безплатна регистрация в zoom.us и системата ще Ви разпознае.

Фактурите и Линк се изпращат на посочения при регистрацията електронен адрес.

Срок за записване и плащане 14.05.2021 г.

В случай, че към датата 18.05.2021 г. бъде разрешено провеждането на присъствени обучения ще предложим и такъв вариант, като ще бъдете информирани за сумата за доплащане и ще може да изберете дали да останете онлайн или да се прехвърлите за присъствена форма срещу доплащане.