Семинар „ПРАКТИЧЕСКИ И ПРАВНИ ПРОБЛЕМИ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ. Електронното възлагане, стартиращо от 18.10.2018 г. и актуалните промени в ЗОП – 2018“

12 октомври 2018

София

Семинар „ПРАКТИЧЕСКИ И ПРАВНИ ПРОБЛЕМИ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ. Електронното възлагане, стартиращо от 18.10.2018 г. и актуалните промени в ЗОП – 2018“

Дата:

12 октомври 2018, петък

Час:

09:30 - 17:00

Достъп:

Такса участие

Място:

Хотел Хемус, София

Връзки:

Програма

За контакти:

Денислава Рускова, 0888807911, E-Mail

Организатори:

Магистер Диксит ЕООД, Доместикс ЕООД

За събитието

МАГИСТЕР ДИКСИТ ЕООД и ДОМЕСТИКС ЕООД Ви канят да вземете участие в семинар на 12.10.2018 г. в София на тема:

ПРАКТИЧЕСКИ И ПРАВНИ ПРОБЛЕМИ
НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ
Електронното възлагане, стартиращо от 18.10.2018 г. и актуалните промени в ЗОП – 2018

Лектор: адв. Милана Кривачка – експерт в областта на обществените поръчки

ДАТА: 12.10.2018г. петък начало 9.30ч.
МЯСТО: София, хотел Хемус

Ще се разгледат следните теми: Новости в нормативната уредба
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки (юли 2018)

Със законопроекта се цели:

• установяване на нормативни правила и условия за поетапно въвеждане и прилагане на електронна платформа за възлагане на обществени поръчки в страната;
• въвеждане в националното законодателство на задължение за възложителите на обществени поръчки да получават и обработват електронни фактури във връзка с изпълнение на договори за обществени поръчки, в съответствие с изискванията на Директива 2014/55/ЕС;
• унифициране практиката по прилагане на закона чрез прецизиране на отделни правила и изисквания на закона и подобряване на сътрудничеството между органите по предварителен и последващ контрол по закона, включително с укрепване на някои техни функции.

В законопроекта са предложени и промени, с които се цели развитие на нормативната уредба, както и нейното прецизиране за установяване на еднородна практика.

Предвидено е повишаване на стойностните прагове по чл. 20 от ЗОП съобразно с новите европейски стойности, в сила от 1 януари 2018 г.

Предложено е прецизиране на кръга на лицата, които са задължени да декларират т. нар. лични обстоятелства при участие в поръчки.

Кръгът на тези лица се свежда до законните и упълномощени представители на стопанския субект и до членовете на неговите на управителни и надзорни органи. Когато в тези органи членуват юридически лица обстоятелствата се декларират само от физическите лица, които ги представляват по право и по пълномощие.

Въвежда се задължение за възложителите да публикуват на профила на купувача договорите за подизпълнение, а в Регистъра на обществените поръчки – обявление с информация за всички допълнителни споразумения към договорите, независимо от правното основание за тяхното изменение.

Предложени са промени в предварителния контрол, осъществяван от Агенцията по обществени поръчки. Те се базират на досегашната практика, натрупана в рамките на двегодишния срок на действие на закона и имат за цел да оптимизират вида и обхвата му, както и да уеднаквят правилата и подхода за извършване.

С оглед по-ефективното сътрудничеството между АОП и контролните органи в областта на обществените поръчки е прецизирана основната задача на действащия Методически съвет.

Въз основа на резултатите от работата на органите съветът ще приема насоки за съгласуване на практика по прилагане на закона, а не както досега – за осъществяваната контролна дейност.

Предложени са промени в административнонаказателните разпоредби, които включват нови санкции за необхванати към момента нарушения, както и наказание за нарушения, извършени повторно.

Ще се разгледат практически и правни проблеми при подготовката и провеждането на процедурите за възлагане на обществените поръчки.

Анализ на често допусканите нарушения при откриването, на процедурите за възлагане на обществените поръчки.Анализ на често допусканите нарушения при сключването, изменението и прекратяването договорите за възлагане на обществените поръчки.Актуална практика по прилагане на Закона за обществените поръчки.
(Темите ще бъдат актуализирана през септември)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЛЕКТОРА:

Милана Кривачка е магистър по право и утвърден специалист в областта на обществените поръчки. В продължение на 10 години тя е работила като държавен експерт в Дирекция ”Правна” на Министерския съвет и в това си качество е участвала непосредствено в изработването на проектите на всички нормативни актове, свързани с обществените поръчки, а именно ЗОП, ППЗОП, НВМОП, НУРВСОП и техните изменения. Освен това Милана Кривачка в съавторство с други специалисти в тази област е автор на обособени раздели от книги за обществените поръчки на различни издателства.
Милана Кривачка е автор и на много статии в областта на обществените поръчки, публикувани в различни специализирани списания.
Тя е ръководител на авторския колектив, който подготвя материалите за наръчника “ Процедури по обществени поръчки в България и ЕС „.

Може да се регистрирате директно от нашия сайт www.magisterdixit.net – след програмата на семинара има електронна форма за регистрация или да изпратите мейл на magisterd@abv.bg
с Вашето име, данните на фирмата за издаване на фактура и тел. и e-mail за връзка.
В рамките на 24 ч. ще получите отговор – потвърждение.

За контакт:
тел. 08888 07 911 е–mail: magisterd@abv.bg
www.magisterdixit.net
Денислава Рускова

Обучението включва:

Лекции 8 учебни часа, две кафе паузи, работен обяд, материали, консултация
Участниците ще получат сертификат за участие в обучение.

Вижте политиката ни за поверителност и сроковете за анулации на: https://magisterdixit.net/index.php?page=obshti-uslovia

ЦЕНИ
За един участник – 170 лв.без ддс или съответно 204 лв. с ддс
За участвали в предишни наши семинари и за втори и следващ участник от една фирма – 160 лв. без ддс или съответно 192 лв.с ддс за участник
За групи от 4 и повече участника от една фирма – 150 лв. без ддс или съответно 180 лв. с ддс за участник

ЗА РАННО ЗАПИСВАНЕ И ПЛАЩАНЕ ДО 14.09.2018 г. цената е:
140лв. без ддс или съответно 168лв. с ддс за участник!!!