Обучение „Практически и правни проблеми на обществените поръчки чрез ЦАИС „ЕЛЕКТРОННИ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ“ и предстоящите промени в ЗОП“

Приключило

12 октомври 2020

София

Обучение „Практически и правни проблеми на обществените поръчки чрез ЦАИС „ЕЛЕКТРОННИ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ“ и предстоящите промени в ЗОП“

Дата:

12 октомври 2020, понеделник

Час:

09:30 - 17:00

Достъп:

Такса участие

Място:

Хотел Хемус, София

Връзки:

Програма

За контакти:

Денислава Рускова, 0888807911, E-Mail

Организатори:

Магистер диксит ЕООД

За събитието

МАГИСТЕР ДИКСИТ ЕООД и ДОМЕСТИКС ЕООД Ви канят да вземете участие в обучение в София на тема:

Практически и правни проблеми на обществените поръчки чрез ЦАИС „ЕЛЕКТРОННИ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ“ и предстоящите промени в ЗОП Лектор: адв. Милана Кривачка – експерт в областта на обществените поръчки

ДАТА:  12.10.2020 г., начало 9.30 ч.

МЯСТО:  София, хотел Хемус

 

На семинара ще бъде представена Централизираната автоматизирана информационна система. От 14 юни 2020 г. използването на ЦАИС ЕОП е задължително при възлагането и изпълнението на всички обществени поръчки.

Тя е комплексна и сложна система, създадена на модулен принцип, която включва 32 отделни модула. Националната платформа е разработена на два етапа, като вторият етап трябва да завърши до декември 2020 г. Ще се обясни правната и практическата страна на прилагането на ЦАИС ЕОП от възложители и изпълнители и проблемите, които възникват.

Задълбочен анализ ще бъде направен и на промените в ЗОП и ППЗОП до момента, както и на предстоящите на етап внесени за обществено обсъждане. Програмата ще бъде актуализирана, съобразно промените в законодателството към момента на провеждане.

 

9.00 – 9.30 ч.       –       Регистрация на участниците

09.30 – 11.00 ч.  –  Подготовка на процедурата за възлагане на обществената поръчка чрез ЦАИС „ЕОП“:

1.           Обща характеристика на ЦАИС „ЕОП“;

2.           Действия на възложителя извън ЦАИС „ЕОП“:

·  Техническата спецификация за изпълнение на обществената поръчка;

·  Изчисляване на прогнозната стойност на обществената поръчка в съответствие с  актуалната пазарна стойност на предстоящите за възлагане поръчки, определена в резултат на пазарни проучвания или консултации;

·  Определяне на вида на процедурата; Обособени позиции;

·  Основания за отстраняване от процедурата;

·  Определяне на критериите за подбор и критерия за възлагане на обществената поръчка;

3.           Действия на възложителя в ЦАИС „ЕОП“:

·  Регистрация на Възложителя;

·  Създаване на профил на възложителя в ЦАИС „ЕОП“;

·  Определяне на ролите на служителите на възложителя;

·  Обявяване на обществената поръчка чрез ЦАИС „ЕОП“ ;

·  Използване на шаблони и образците в системата;

·  Съставяне на график за провеждането на процедурата;

·  Условия и ред за изменение на условията на обществената поръчка;

11.00 – 11.30 ч. Кафе пауза

11.30 – 13.00ч. –  Провеждане на процедурата чрез ЦАИС „ЕОП“:

·         Регистрация  и създаване на профил на участниците в системата;

·         Особености при подаването на офертата чрез електронната платформа.

·         Изключения за подаването на оферти чрез електронната платформа ;

·         Провеждането на процедурата чрез ЦАИС „ЕОП“;

·         Особености при отварянето, разглеждането и оценка на офертите в системата;

·         Връчване на решенията на възложителя чрез електронната платформа;

·         Приключване на процедурата за възлагане на обществената поръчка;

13.00 – 14.00 ч. – почивка

14.00 – 15.30 ч.  –  Сключване на договора за обществена поръчка.

·         Основания за изменение на договора за обществена поръчка;

·         Електронно фактуриране;

·         Нови правила при възлагането на обществените поръчки чрез събиране на оферти с обява и покана до определени лица;

·         Особености при използването на електронната платформа при събиране на оферти с обява и покана до определени лица;

·         Анализ на често допусканите нарушения при възлагането на обществените поръчки.

15.30 – 16.00 ч. – Кафе пауза

16.00 – 17.30 ч. – Коментар на промените в ЗОП и ППЗОП

·  Промяна в приложното поле на чл.7, ал.4 от ЗОП;

·  Промяна на условията за възлагане на обществени поръчки „in house“ по реда на чл.14, ал. 1 т.5 и т.7 от ЗОП;

·  Изменение на чл.21, ал.2 от ЗОП – провеждане на пазарни проучвания и консултации за всички обществени поръчки, независимо от реда, по който се възлагат;

·  Промяната чл.36, ал.1 от ЗОП – регламентира Регистъра за обществените поръчки, като част от платформата;

·  Промяна на правилата за изпращане на информация за прекратяване на процедурите;

·  Промяна в основания за отстраняване от процедурата – чл.107, т.5 от ЗОП;

·  Промени в правилата за сключване на рамково споразумение – чл. 112а от ЗОП;

·  Изменения в правилата за възлагане на конкретните поръчки чрез създадените от възложителите квалификационни системи;

·  Представяне на ЕЕДОП вместо декларации, при възлагане на обществени поръчки чрез събиране на оферти с обява и покана до определени лица (чл. 192, ал. 3).

Отговор на въпроси, поставени от участниците в семинара, по приложението на ЗОП.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЛЕКТОРА:

Милана Кривачка е магистър по право и утвърден специалист в областта на обществените поръчки. Действащ адвокат.  В продължение на 10 години тя е работила като държавен експерт в Дирекция ”Правна” на Министерския съвет и в това си качество е участвала непосредствено в изработването на проектите на всички нормативни актове, свързани с обществените поръчки, а именно ЗОП, ППЗОП, НВМОП, НУРВСОП и техните изменения.  Освен това Милана Кривачка в съавторство с други специалисти в тази област е автор на обособени раздели от книги за обществените поръчки на различни издателства.

Милана Кривачка е автор и на много статии в областта на обществените поръчки, публикувани в различни специализирани списания.

Тя е ръководител на авторския колектив, който подготвя материалите за наръчника “ Процедури по обществени поръчки в България и ЕС“.
Може да се регистрирате директно от нашия сайт www.magisterdixit.net – след програмата на семинара има електронна форма за регистрация или да изпратите мейл на magisterd@abv.bg с Вашето име, данните на фирмата за издаване на фактура и тел. и e-mail за връзка.
В рамките на 24 ч. ще получите отговор – потвърждение и проформа фактура с информация за плащането.
За контакт:

тел. 08888 07 911  е–mail: magisterd@abv.bg     www.magisterdixit.net     Денислава Рускова

 

Обучението включва:

Лекции 8 учебни часа, две кафе паузи, материал

Участниците ще получат сертификат за участие в обучение.

Вижте политиката ни за поверителност и сроковете за анулации на: https://magisterdixit.net/index.php?page=obshti-uslovia

ЦЕНИ
За един участник – 216 лв. с ДДС (180 лв. без ДДС)
За участвали в предишни наши семинари и за втори и следващ участник от една фирма –

204 лв. с ДДС за участник (170 лв. без ДДС )

За групи от 4 и повече участника от една организация изпратете запитване за отстъпка!

Поради санитарните изискванията за осигуряване на дистанция между участниците, капацитетът на залите е намален с 50% и местата се запълват по реда на плащане, а не на записване!!!
Фактурите се изпращат на посочения при регистрацията електронен адрес.

 

Краен срок за записване и плащане при наличие на места: 07.10.2020 г.

Преференциални цени за нощувки в хотел Хемус за участници в нашите семинари!