Обучение „Последните промени в ЗОП и Правилника по прилагането му. Промени от февруари и март 2019, промени влизащи в сила от 1.11.2019 г. и др.“

Дата:

17 май 2019, петък

Час:

09:30 - 17:30

Достъп:

Такса участие

Място:

Хотел Хемус, София

Връзки:

Програма

За контакти:

Денислава Рускова, 0888807911, E-Mail

Организатори:

Магистер Диксит ЕООД, Доместикс ЕООД

За събитието

МАГИСТЕР ДИКСИТ ЕООД и ДОМЕСТИКС ЕООД Ви канят да вземете участие в обучение на 17.05.2019г. в София на тема:

Последните промени в Закона за обществените поръчки и Правилника за неговото прилагане
(Постановление № 30 от 20 февруари 2019 г. и ДВ брой: 20, от дата 8.3.2019 г., промените в ЗОП и ППЗОП влизащи в сила от 1 ноември 2019 г. и др.)
Лектор: адв. Милана Кривачка – експерт в областта на обществените поръчки

ДАТА: 17.05.2019г., начало 9.30ч.
МЯСТО: София, хотел Хемус

9.00 – 9.30ч. – Регистрация на участниците
09.30 – 11.00 ч. – Основна цел на последните промени в Закона за обществените поръчки (ЗОП). Поетапно влизане в сила на промените в ЗОП.
Промени в стойностните прагове на обществените поръчки и тяхното отражение върху процеса на възлагане.
Правила за осигуряване на достъп до досиетата на обществените поръчки в Регистъра за обществените поръки в случаите на правоприемство на възложителя – чл.2 от проекта за изменение на ППЗОП.
Нови правила в чл.21 от ЗОП за определянето на прогнозната стойност на обществената поръчка.
Прецизиране на правилата за предвидените опции и подновявания на обществените поръчки – чл.5 от проекта за изменение на ППЗОП.
Нов ред изпращане на обявленията до Службата за публикации на Европейския съюз и за връчване на решенията на възложителя.
Нови изисквания към съдържанието на профила на купувача и начина на публикуване на информацията в него.
11.00 – 11.30 ч. Кафе пауза
11.30 – 13.00ч. – Възлагане на обществените поръчки чрез електронната платформа по чл. 39а, ал. 1 от ЗОП.
Правила за регистрация в платформата – чл.9а – чл. 9к от проекта за изменение на ППЗОП.
Промяна в сроковете за подаване на заявленията за участие и на офертите и начина за тяхното определяне.
Нови изисквания към възлагането на обществена поръчка за доставка на пътни превозни средства за пътници и товари.
Промени в чл.54 и чл.55 от ЗОП за отстраняване на участниците от процедурата.
Прецизиране на правилата за определяне на критериите за подбор.
Промени в правилата за участие на третите лице и подизпълнителите в процедурите.
Изменения в правилата за деклариране на личното състояние на кандидатите и участниците и съответствието им с критериите за подбор.
13.00 – 14.00 ч. – Почивка
14.00 – 15.30ч. – Промени в правилата за изменение на обявените условия за възлагане на обществената поръчка – чл. 100 от ЗОП.
Нови основания за отстраняване от процедурата – чл.107, т.5 от ЗОП.
Прецизиране на правната уредба за :
– определяне на гаранцията за изпълнение на договора в чл.111 т ЗОП;
– документите, които определеният изпълнител следва да представи при сключването на договора;
– сключване на рамково споразумение и на договор по рамково споразумение в чл.112а от ЗОП;
– оценяване на планове, графици и други документи, свързани с организацията на изпълнение на предвидените дейности в обхвата на обществената поръчка.
Въвеждане на задължение за използването на електронни фактури при разплащанията по договорите за обществени поръчки.
Нови правила за работата на помощния орган на възложителя.
Промени в правилата за сключване и изменение на договора за възлагане на обществената поръчка.
Правила за съхранение на електронните документи в досието на обществената поръчка.
15.30 – 16.00 ч. – Кафе пауза
16.00 – 17.30 ч. – Нови правилата за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява;
Нови правилата за обжалване актовете на възложителя.
Промени в правомощията на Изпълнителния директор на Агенцията по обществени поръчки (АОП);
Нови правилата за осъществяване на контрола по чл.232 – чл.235 от ЗОП от АОП.
Увеличаване на административно-наказателните състави за нарушения на нормите на ЗОП.
Отговор на въпроси, поставени от участниците в семинара, по приложението на ЗОП.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЛЕКТОРА:
Милана Кривачка е магистър по право и утвърден специалист в областта на обществените поръчки. В продължение на 10 години тя е работила като държавен експерт в Дирекция ”Правна” на Министерския съвет и в това си качество е участвала непосредствено в изработването на проектите на всички нормативни актове, свързани с обществените поръчки, а именно ЗОП, ППЗОП, НВМОП, НУРВСОП и техните изменения. Освен това Милана Кривачка в съавторство с други специалисти в тази област е автор на обособени раздели от книги за обществените поръчки на различни издателства.
Милана Кривачка е автор и на много статии в областта на обществените поръчки, публикувани в различни специализирани списания.
Тя е ръководител на авторския колектив, който подготвя материалите за наръчника “ Процедури по обществени поръчки в България и ЕС „.

Може да се регистрирате директно от нашия сайт www.magisterdixit.net – след програмата на семинара има електронна форма за регистрация или да изпратите мейл на magisterd@abv.bg
с Вашето име, данните на фирмата за издаване на фактура и тел. и e-mail за връзка.
В рамките на 24ч. ще получите отговор – потвърждение.

За контакт:
тел. 08888 07 911 е–mail: magisterd@abv.bg www.magisterdixit.net Денислава Рускова

Обучението включва:
Лекции 8 учебни часа, две кафе паузи, материал
Участниците ще получат сертификат за участие в обучение.

Вижте политиката ни за поверителност и сроковете за анулации на: https://magisterdixit.net/index.php?page=obshti-uslovia

Краен срок за записване и плащане при наличие на места: 10.05.2019г.

ЦЕНИ
За един участник – 170лв.без ддс или съответно 204лв. с ддс
За участвали в предишни наши семинари и за втори и следващ участник от една фирма – 160лв. без ддс или съответно 192лв.с ддс за участник
За групи от 4 и повече участника от една фирма – 150лв. без ддс или съответно 180лв. с ддс за участник
За групи от 9 и повече участника – обадете се или ни пишете за специална оферта!

БАНКОВИ СМЕТКИ
Доместикс ЕООД – за НЕрегистрирани по ЗДДС
Банка: Уникредит Булбанк BIC код: UNCRBGSF
IBAN:BG59UNCR7630 1077 2377 22

Магистер Диксит ЕООД – за РЕГИСТРИРАНИ по ЗДДС
Банка: Уникредит Булбанк BIC код: UNCRBGSF
IBAN:BG91UNCR7630 1078 6465 56