ПОСЛЕДНИ ПРОМЕНИ В ЗОП, ППЗОП И В НОВИТЕ ПОДЗАКОНОВИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ ЗА НЕГОВОТО ПРИЛОЖЕНИЕ

Приключило

6 юни 2024

Online

ПОСЛЕДНИ ПРОМЕНИ В ЗОП, ППЗОП И В НОВИТЕ ПОДЗАКОНОВИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ ЗА НЕГОВОТО ПРИЛОЖЕНИЕ

Дата:

6 юни 2024, четвъртък

Час:

09:30 - 16:30

Достъп:

Такса участие

Място:

Online

Връзки:

Програма

За контакти:

Денислава Рускова, 0888807911, E-Mail

Организатори:

Магистер диксит ЕООД

За събитието

Целодневно онлайн обучение ЗОП на 06.06.2024г.

ПОСЛЕДНИ ПРОМЕНИ  В ЗОП, ППЗОП И В НОВИТЕ ПОДЗАКОНОВИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ ЗА НЕГОВОТО ПРИЛОЖЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 356 на МС от 29.12.2023 г. за определяне на възложителите, които са задължени да възлагат обществени поръчки при спазване на изискванията на чл. 47, ал. 5 от ЗОП (…)

НАРЕДБА № Н-21 ОТ 19.12.2023 г. за изискванията към чистите превозни средства

УКАЗАНИЯ за осъществяване на предварителен контрол за законосъобразност

на обществените поръчки съгласно чл. 237б от ЗОП

ППЗОП – очаква се приемането му и ще бъде разгледан ако бъде факт към датата на семинара

 

Лектор: Милана Кривачка – адвокат, експерт по обществени поръчки

начало 9.30ч. – 16,30ч. през платформата zoom.us  

Цел на обучението:

Актуализиране и надграждане на знанията по ЗОП

За кого е предназначено обучението?
Семинарът е предназначен за възложители,експерти, участващи в процесите на подготовка, възлагане, изпълнение и контрол на обществени поръчки, юристи, одитори, финансови контрольори и контролни органи, ангажирани с проверка на тези процеси, външни експерти и лица, натоварени с управлението на проекти с европейско или друг вид външно финансиране, други практикуващи специалисти в областта.

Теми:

09.30 – 11.00ч. –  Промени в Закона за обществените поръчки (ЗОП), свързани с общите правила за възлагане на обществените поръчки, а именно:

·  нормативното определение за обществена поръчка;

·  разширяване на кръга на възложителите;

·  правилата за делегиране на правомощията на възложителите;

·  общите изключения за прилагане на ЗОП;

·  правилата за възлагане на обществени поръчки при условията на „in house“  от публичните възложители;

·  правилата за възлагане на обществени поръчки при условията на „in house“  от секторните възложители;

·  размера на стойностните прагове за провеждане на предвидените процедури в ЗОП;

·  правилата, които регламентират хипотезите, при които не се издават решения от възложителите;

·  някои от сроковете за публикуване на обявлението за възлагане на поръчка;

·  правилата за публикуване на обявление за приключване на договор за обществена поръчка или рамково споразумение;

·  правилата за публикуване в Регистъра на обществените поръчки;

·  правилата за провеждането на пазарни консултации;

·  правилата за определяне на специалните условия за изпълнение на поръчките;

·  Постановление № 356 на МС от 29.12.2023 г. за определяне на възложителите, които са задължени да възлагат обществени поръчки при спазване на изискванията на чл. 47, ал. 5 от ЗОП, както и на дела на чистите превозни средства спрямо общия брой превозни средства, които са предмет на доставка или се използват за извършване на услуги по чл. 47, ал. 5 от ЗОП;

·  Наредба № Н-21 ОТ 19.12.2023 г. за изискванията към чистите превозни средства;

·  правилата за определяне на критериите за подбор при участие в процедурата на обединения;

·   правилата при определяне на критериите за възлагане;

·  правилата за оценка на необичайно благоприятни оферти;

11.00 – 11.15 ч. –пауза

11.15 – 13.00ч. –  Промени в ЗОП, свързани с провеждането на процедурите за възлагане на обществените поръчки, а именно:

·  правилата за провеждане на процедура на договаряне без предварително обявление;

·  правилата за създаване на централни органи за покупки;

·  определянето на допълнителен срок за изменение в условията на процедурата, посочени в обявлението,;

·  правилата за разглеждане на заявления за участие и оферти при така наречения „обърнат ред“;

·  правилата за приемане на работата на комисията;

·  правилата за определяне на гаранциите за участие и за обезпечаване на авансово предоставените средства;

·   правилата за сключване на договора за обществена поръчка;

·  правилата за сключване на договора за обществена поръчка под условие;

·  правилата за изменение на цената на договор за обществена поръчка при инфлация;

·  правилата за документиране и отчетност на проведените процедури за възлагане на обществените поръчки;

 

13.00 – 13.30 ч. – Почивка

13.30 – 15.00ч. – Промени в ЗОП, свързани с:

·  правилата за възлагане на обществени поръчки при условията на „in house“  в областите отбрана и сигурност;

·  правилата за провеждане на процедура на договаряне без публикуване на обявление за поръчка в областите отбрана и сигурност;

·  правилата за получаване на оферти при събиране на оферти с обява;

·  срока за публикуване на обявление за сключване на договора за обществена поръчка по реда на чл. 194, ал.1 от ЗОП;

·  правилата за обжалване на решенията, действията и бездействията на възложителите  пред КЗК и на решенията на КЗК пред ВАС;

·  правомощията на Изпълнителния директор на Агенцията по обществени поръчки  (АОП);

·  правилата за прилагане на стандартизирани изисквания и документи;

·  правилата за извършване на предварителен контрол от АОП чрез случаен избор;

·  въвеждане на задължителен контрол на процедури за възлагане на обществени поръчки на стойност над 5 000 000 лв.;

15.00 – 15.30 ч. – пауза

15.30 – 16.30 ч. – Промени в ЗОП, свързани с:

·  създаване на правила за провеждане на контрол от наблюдатели, определени от министъра на финансите, и от звената за предварителен контрол по законосъобразност на процедури за възлагане на обществени поръчки:

·  Указания за осъществяване на предварителен контрол за законосъобразност на обществените поръчки съгласно чл. 237б от ЗОП

·  правилата за осъществяване на последващия външен контрол от Сметната палата и от органите на Агенцията за държавна финансова инспекция;

·   създаването на Експертен консултативен съвет към министъра на финансите на мястото на съществуващия Експертен съвет за сътрудничество;

·   значително увеличаване на административно-наказателните състави и административно-наказателните санкции за допуснати нарушения при възлагане на обществените поръчки.

ППЗОП – ще бъде разгледан ако бъде факт към датата на семинара и съответно програмата ще бъде актуализирана.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЛЕКТОРА:

Милана Кривачка е магистър по право, адвокат и утвърден специалист в областта на обществените поръчки, концесиите, държавната и общинска собственост, градоустройството (ЗУТ), както и гражданското и търговското право. Действащ адвокат.  В продължение на 10 години тя е работила като държавен експерт в Дирекция ”Правна” на Министерския съвет и в това си качество е участвала непосредствено в изработването на проектите на всички нормативни актове, свързани с обществените поръчки, а именно ЗОП, ППЗОП, НВМОП, НУРВСОП и техните изменения.  Освен това Милана Кривачка в съавторство с други специалисти в тази област е автор на обособени раздели от книги за обществените поръчки на различни издателства.

Тя е ръководител на авторския колектив, който подготвя материалите за наръчника “ Процедури по обществени поръчки в България и ЕС „.
Може да се регистрирате директно от нашия сайт www.magisterdixit.net – след програмата на семинара има електронна форма за регистрация или да изпратите мейл на magisterd@abv.bg с Вашето име, данните на фирмата за издаване на фактура и тел. и e-mail за връзка.
В рамките на 24ч. ще получите отговор – потвърждение и проформа фактура с информация за плащането.

За контакт:

тел. 08888 07 911  е–mail: magisterd@abv.bg     www.magisterdixit.net     Денислава Рускова

 

ЦЕНА 200 лв. без ддс/ 240лв. с ддс за участник  при записване и плащане до 23.05.2024г.

 

Цени:

230лв. без ддс / 276лв. с ддс/ за един участник
За участвали в предишни наши семинари 220лв. без ддс/ 264лв. с ддс/ за участник

––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Закупуване на участие за втори и следващ представител от една организация 100лв. без ддс / 120лв. с ддс за един участник (върху тази цена отстъпки не се прилагат)

 

Онлайн обучението включва:

лекции 9,30 – 16.30ч., почивки, подробен презентационен материал, изпратен  в електронен вид,

сертификат за участие в обучението
Онлайн семинарът се провежда в реално време и не се предоставя запис. Ще получите линк към zoom.us ден преди събитието, презентационен материал и упътване за участие в семинара. С една идентификация може да се участва само на едно устройство! Изписвайте имената си при влизане в zoom (които сте посочили при регистрацията за семинара), за да бъдете допуснати до семинара. Ангажимент на всеки участник е да се запознае с платформата и работата с нея предварително, да изпробва устройството, от което ще участва, като се убеди, че има работеща аудио система и надеждна интернет връзка. Наличието на камера не е задължително.

Фактурите и линк за участие се изпращат на посочения при регистрацията електронен адрес.

Краен срок за подаване на заявка и плащане 05.06.2024г.