ОТМЕНЕН: Семинар „Подаване на декларации по ЗПКОНПИ“

Приключило

6 април 2020

София

ОТМЕНЕН: Семинар „Подаване на декларации по ЗПКОНПИ“

Дата:

6 април 2020, понеделник

Час:

09:00 - 17:30

Достъп:

Такса участие

Място:

ВИТОША Парк Хотел, София

За контакти:

E-Mail

Организатори:

ЕКСПЕРТ ИВЕНТС

За събитието

Семинарът е отменен

По време на семинара подробно разгледани ще бъдат предметът и целите на Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество /ЗПКОНПИ/. Разяснен ще бъде както кръгът от задължени лица по режима на ЗПКОНПИ, така и компетентните органи.

Акцент ще бъде поставен върху същността и легалното определение на несъвместимостта, ще бъде направено и сравнение с конфликта на интереси. Подробно разяснена ще бъде още както процедурата по деклариране, така и производството за установяване на несъвместимост.

Детайлно разгледани ще бъдат и декларациите по ЗПКОНПИ и НОРИПДУКИ за лица, заемащи висша публична длъжност и лицата по §2, ал.1 от ДР на ЗПКОНПИ. Разяснена ще бъде процедурата по подаване и попълване на встъпителната декларация за имущество и интереси, като ще бъдат изтъкнати разликите с годишната декларация за имущество и интереси.

Процедурата по проверка на декларациите за имущество и интереси и последиците при неподаване в срок или с невярно съдържание на декларация за имущество и интереси също ще бъде подробно разяснени.

В рамките на семинара ще бъдат представени и общата характеристика и определението за конфликт на интереси, частен интерес и облага. Разгледани ще бъдат и свързаните лица. Акцент ще бъде поставен върху забраните по чл. 56 – 62 от ЗПКОНПИ – гласуване, оказване на влияние, подготовка и издаване на актове, контролна дейност, сключване на договор, извършване на други дейности в частен интерес, разходване на бюджетни средства и използване на информация в частен интерес.

Подробно разгледани ще бъдат казуси на конфликт на интереси според практиката на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси /КПУКИ/ и Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество /КПКОНПИ/.

Представени ще бъдат и способите за недопускане на конфликт на интереси по чл. 63 – 66 ЗПКОНПИ и ограниченията след напускане на публична длъжност. Разгледани ще бъдат и както процедурите по установяване и санкциониране на конфликт на интереси за лица, заемащи висша публична длъжност и за лица по §2, ал.1 от ЗПКОНПИ, така и последици при установяване на конфликт на интереси.

Лектор на семинара ще бъде:

– НИКОЛАЙ НИКОЛОВ – адвокат, Софийска адвокатска колегия, бивш председател на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

Семинарът е насочен към всички практикуващи юристи, ръководители и експерти в органи на публичната власт, кметове на общини и общински съветници и изобщо всички, задължени по ЗПКОНПИ лица.

Такси за участие в семинара:

При регистрация до 6 март – 195 лв. за един участник и 175 лв. за участник при двама или повече участници

При регистрация след 6 март – 245 лв. за един участник и 215 лв. за участник при двама или повече участници.
(върху посочените цени ще бъде начислен ДДС).

Таксата за участие включва: лекционни и презентационни материали по посочените теми, консултации с лектора, възможност за разглеждане и решаване на собствени казуси, кафе при регистрацията, обяд в ресторанта на хотел Витоша, 2 кафе-паузи, помощни принадлежности.

На всички участници в семинара ще бъде издаден Сертификат за преминато обучение.

Срокът за регистрация за участие в семинара е до 31 март 2020 г.