Семинар „Плевен: Годишно счетоводно и данъчно приключване на 2020 г. ЗДДС и ППЗДДС – 2020 г. Предстоящи промени – 2021 г.“

22 декември 2020

Плевен

Семинар „Плевен: Годишно счетоводно и данъчно приключване на 2020 г. ЗДДС и ППЗДДС – 2020 г. Предстоящи промени – 2021 г.“

Дата:

22 декември 2020, вторник

Час:

09:00 - 17:00

Достъп:

Такса участие

Място:

хотел Ростов, Плевен, ул. Цар Борис III 2

Връзки:

Програма

За контакти:

Денислава Рускова, 0888807911, E-Mail

Организатори:

Магиктер Диксит ЕООД

За събитието

Семинар в два модула на 22.12.2020 г. в гр. Плевен на тема:

МОДУЛ 1 – 9,00 ч.
ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2020 Г.
Лектор: ДИМИТЪР ВОЙНОВ

МОДУЛ 2 – 13,30 ч.
АКТУАЛНИ ТЕМИ И КАЗУСИ ПО ПРИЛАГАНЕ НА ЗДДС И ППЗДДС ПРЕЗ 2020 Г.
Предстоящи промени – 2021 г.
Лектор: адвокат РОСЕН РУСКОВ

гр. Плевен, хотел Ростов

МОДУЛ 1 – 9,00 ч.
ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2020 Г.
Лектор: ДИМИТЪР ВОЙНОВ

Теми:

Подготовка за годишното данъчно приключване на 2020 г.:
• Данъчни постоянни разлики (разходи, несвързани с дейността, непризнати разходи за ДДС; разходи за дарения; липси и брак на активи, други)
• Данъчни временни разлики (преоценки на активи и пасиви; провизии за задължения; неизползвани отпуски; неплатени доходи на физически лица; регулиране на слабата капитализация; капитализиране на данъчни временни разлики)
• Други суми, с които се преобразува финансовия резултат за данъчни цели (неплатени задължения; преоценъчен резерв; ДДС при регистрация по ЗДДС, сделки на регулиран пазар)
• Специфични случаи на преобразуване на счетоводния финансов резултат за данъчни цели:
o разходи и приходи, свързани с договори за оперативен лизинг при лизингополучатели, прилагащи МСС
o разходи за изграждане или подобрение на елементи на техническата инфраструктура, която е публична държавна/общинска собственост
• Данъчен амортизационен план (завеждане, амортизиране и отписване на активи от ДАП; преустановяване начисляването на амортизация; последващи разходи, свързани с амортизируеми активи – ремонт или подобрение)
• Пренасяне на данъчна загуба
• Данъчно третиране на получени и разпределени дивиденти
• Данък върху разходите
Други въпроси по прилагане на счетоводното законодателство и очаквани промени в ЗКПО

Модулът включва:лекции 9,30 – 13,15 ч., кафе пауза, материал

МОДУЛ 2 – 13,30 ч.
АКТУАЛНИ ТЕМИ И КАЗУСИ ПО ПРИЛАГАНЕ НА ЗДДС И ППЗДДС ПРЕЗ 2020г.
Предстоящи промени – 2021 г.
Лектор: адвокат РОСЕН РУСКОВ

Теми:

Основни промени на ЗДДС – 2020
1. Корекция на определението за „данъчно задължено лице”;
2. Корекция на определението за доставка на стоки:
3. Корекция на някои дефиниции за „лично потребление”;
4. Отмяна на чл. 22, ал. 6 ЗДДС;
5. Последователно извършване на еднородна дейност – чл. 96, ал. 10, 11 ЗДДС;
6. БЕЗВЪЗМЕЗДНИ СМР дейности по „техническа инфраструктура” – чл. 10б:
7. ПОДОБРЕНИЯ на наети активи – промяна в определението – §1, т. 32;
8. „Нови сгради” в резултат на подобрения на „стари сгради”;
– свързани корекции на приспаднат данъчен кредит по чл. 79 и чл. 79а ЗДДС;
9. Разделяне на основанията за регистрация за местни и чуждестранни лица (неустановени на територията на страната);
„Бързи поправки на 112 Директива”
1. Документи за доказване на ВОД на стока;
2.Верижни доставки на стоки на територията на ЕС – чл. 65а и чл. 65б ЗДДС;
– същност на схемата – място на изпълнение, облагаемост;
Връзка с:
– ВОП по идентификация по чл. 62, ал. 2 ЗДДС;
– тристранни операции по чл. 15 ЗДДС;
3. Складиране на стоки „до поискване” – „Call-off stock”
– същност на схемата; доказване – документи – регистри;
4. Промените свързани с намалената ставка на ддс
Предстоящи промени на ЗДДС – 2021

Модулът включва:лекции 14,00 – 17,30 ч., кафе пауза, материал

Може да се регистрирате директно от нашия сайт www.magisterdixit.net – след програмата на семинара има електронна форма за регистрация или да изпратите мейл на magisterd@abv.bg
с Вашето име, данните на фирмата за издаване на фактура и тел. и e-mail за връзка.
Посочете и вариант избрани модули / модул
В рамките на 24 ч. ще получите отговор – потвърждение и проформа фактура с данните за плащане.

За контакт:
тел. 08888 07 911 е–mail: magisterd@abv.bg
www.magisterdixit.net Денислава Рускова

Участниците ще получат сертификат за участие в обучение и отчитане на часове.

Специална оферта при записване и плащане за двата модула до
20.09.2020 г. 180 лв. с ДДС /150 лв. без ДДС/ за участник
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Преференциална цена за участие в един модул:

108 лв. с ДДС ( 90 лв. без ДДС) за участник при записване и плащане от 20.09. до
30.10.2020 г.!

Преференциална цена за участие в двата модула:
204 лв. с ДДС (170лв. без ДДС) за участник при записване и плащане от 20.09. до
30.10.2020 г.!

Редовни цени след 30.10.2020 г.:

Участие в един модул:

132 лв. с ДДС /110лв. без ДДС/ за участник
За предишни участници и групи от двама и повече участника от една организация 120 лв. с ДДС/100 лв. без ДДС/ за участник

Участие в двата модула:

228 лв. с ДДС /190 лв. без ДДС/ за участник
За предишни участници и групи от двама и повече участника от една организация
216 лв. с ДДС /180 лв. без ДДС/за участник

Поради санитарните изискванията за осигуряване на дистанция между участниците, капацитетът на залите е намален с 50% и местата се запълват по реда на плащане, а не на записване!!!
Фактурите се изпращат на посочения при регистрацията електронен адрес.

Вижте политиката ни за поверителност и сроковете за анулации на:
https://magisterdixit.net/index.php?page=obshti-uslovia