Информационен ден „Пилотен инкубатор за женско предприемачество“

Приключило

22 април 2019

София

Дата:

22 април 2019, понеделник

Час:

18:00

Достъп:

Свободен

Място:

СЪЮЗ НА БЪЛГАРСКИТЕ ХУДОЖНИЦИ - СБХ, ет. 4, София, ул. "Шипка" No 6

За контакти:

Илинка Иванова , +359 878 930 555 , E-Mail

За събитието

СНЦ „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ВСЕКИ“ организира информационен ден по проект „ПИЛОТЕН ИНКУБАТОР ЗА ЖЕНСКО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО“

Aко имате предприемаческа идея и мислите, че все още нещо Ви липсва, за да я осъществите, това събитие е точно за Вас:

Инкубаторът ще предложи:

= нови възможности за професионално развитие и придобиване на бизнес знания в променящите се икономически условия на лица, които знаят, че „ученето през целия живот” е необходимост, за да си успешен
= предоставяне на комплекс от обучения, консултации, услуги и подкрепа за започване на реална самостоятелна стопанска дейност;

Основните теми, залегнали в обучителната програма:

= Вие като предприемач – мотивация и лидерство
= Маркетинг
= Форми на търговска дейност. НПО
= Персонал, правни отговорности, застраховка
= Финансово планиране
= Капитал и видове източници
= Основи на социалното предприемачество
= Разработване на бизнес-план
= Дигитални умения и управление на онлайн магазин

Допустими за участие в проекта са:

Млади хора до 29 год., ангажирани в трудова заетост, но с идеи за развитие на собствен самостоятелен бизнес или бизнес в рамките на компанията (вътрешно предприемачество);
Млади хора до 29 год. безработни и неангажирани в трудова заетост или обучение;
Желаещи над 50 год. с интерес към самостоятелна заетост;
Безработни участници на възраст до 29 год., вкл. със завършено висше или средно образование;
Безработни участници над 29 год.

Създатели на инкубатора:
Асоциация „СЕЛЕНА“ в партньорство с фондация ДПБ

Информационния ден се организира в изпъление на проект № BG05M9OP001-1.023-0148-C01 “Пилотен Инкубатор за женско предприемачество” и се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от „Европейски социален фонд на Европейския съюз“.