Семинар „Основни положения в ЗДДС“

Приключило

21 - 23 ян. 2022

Online

Семинар „Основни положения в ЗДДС“

Дата:

21 - 23 ян. 2022, петък - неделя

Час:

18:30 - 20:30

Достъп:

Такса участие

Място:

Online

За контакти:

Даниела Велкова, 0886984620, 0885755867, E-Mail

За събитието

Основни положения в ЗДДС

Хорариум: 9 уч. часа – 21, 22 и 23 януари 2022 г., от 18.30 до 20.30 ч.

Занятия: онлайн чрез виртуална класна стая.

Семинарът разглежда основни положения в ЗДДС, които намират широко приложение в практиката на счетоводителите и данъчните консултанти.
Данък добавена стойност (ДДС) е косвен данък, който облага потреблението на стоки и услуги и поради широкото му приложение, темата е актуална и за собственици и управители на бизнеси, които желаят да придобият основни познания, свързани с този вид данъчно облагане.

По-конкретно, темите, които ще бъдат разгледани в семинара са следните:

  • Основни понятия в ЗДДС – доставка на стока, доставка на услуга, данъчен кредит, основни видове данъчни ставки и др.;
  • Основни видове сделки, регламентирани от ЗДДС – вътреобщностни дистанционни продажби на стоки, ВОД и ВОД, износ на стоки, доставки с нулева ставка, тристранни операции;
  • Видове освободени доставки по ЗДДС;
  • Място на изпълнение по ЗДДС;
  • Данъчна основа, изискуемост на данъка и данъчно събитие.

Лектор по темите и модератор на упражненията:

Николай Такиев – магистър по „Счетоводство и бизнес анализ“ от Университета за национално и световно стопанство .

През периода 2017 – 2019 г. работи като счетоводител в компания, която е специализирана в счетоводното обслужване на управляващи дружества, договорни фондове и инвестиционни посредници.

От началото на 2020 г. стартира дейност като счетоводител на свободна практика с разнообразно портфолио от клиенти, извършващи дейност в различни сектори на икономиката.

През 2020 г. развива активно дейност като преподавател по счетоводство и провежда редица семинари, свързани с данъчното законодателство в България.

През същата година става част от екипа автори на един от най-големите български сайтове за счетоводство и данъци, където пише редица статии и практически ръководства по счетоводство и данъци.