Онлайн семинар: „Промените в Търговския закон. Дружество с променлив капитал. Изменения в производствата по несъстоятелност и стабилизация“

2 ноември 2023

Online

Онлайн семинар: „Промените в Търговския закон. Дружество с променлив капитал. Изменения в производствата по несъстоятелност и стабилизация“

Дата:

2 ноември 2023, четвъртък

Час:

09:30 - 15:00

Достъп:

Такса участие

Място:

Online

За контакти:

E-Mail

Организатори:

EXPERT EVENTS

За събитието

На семинара ще бъдат разгледани последните промени в Търговския закон, обнародвани в ДВ бр. 66, от 1 август 2023 г. С промените се въвежда реформа в търговското право, като за пръв път се урежда нов вид търговско дружество – дружеството с променлив капитал, както и се правят изменения в режимите на производствата по несъстоятелност и стабилизация.

Сред конкретните промени, които ще бъдат разгледани на обучението, са:

ДРУЖЕСТВО С ПРОМЕНЛИВ КАПИТАЛ:

– Същност и учредяване
– Капитал
– Дружествен дял – същност, книга на съдружниците, прехвърляне и особени права и забрани, права/опции на наети лица
– Членство – придобиване и прекратяване, членствени права и задължения
– Общо събрание на съдружниците – компетентност, свикване и провеждане, кворум и мнозинство, представителство на съдружник
– Управителен съвет – членове и мандат, задължения и отговорност, заседания и приемане на решения, управител
– Преобразуване
– Прекратяване и ликвидация
– Принудително изпълнение върху дружествен дял

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОИЗВОДСТВОТО ПО НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ:

– Откриване на производство по несъстоятелност – предпоставки, процедура, последици
– Попълване на масата на несъстоятелността
– Синдик – изисквания, назначаване и освобождаване; правомощия, отчетност и отговорност; помощник – синдик
– Събрание на кредиторите – участие и право на глас; компетентност и действие на решенията
– Предявяване на вземанията – образци; възражения и установителни искове
– Оздравително производство
– Осребряване на имуществото – план за осребряване; продажба; електронен публичен търг
– Разпределение на осребреното имущество
– Приключване и възобновяване на производството по несъстоятелност
– Несъстоятелност на предприемача – понятие за предприемач; неплатежоспособност; погасяване на задължения
– Действие на измененията спрямо висящи производства

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОИЗВОДСТВОТО ПО СТАБИЛИЗАЦИЯ:

– Цел, основание за откриване и персонален обхват
– Процедура за откриване и план за стабилизация
– Последици от откриване на производство по стабилизация
– Утвърждаване на плана за стабилизация
– Действие на плана за стабилизация и защита на действия и сделки при стабилизация. Прекратяване на производството
– Производство по стабилизация на предприемач

В онлайн обучението са предвидени специални панели за въпроси и отговори по темите на семинара.

На всички участници в семинара ще бъде издаден Сертификат за преминато специализирано обучение.

Лектор на събитието е доц. д-р НИКОЛАЙ КОЛЕВ – Адвокат, доцент по гражданско и търговско право в Нов български университет и Института за държавата и правото при БАН, Партньор в Колев, Ангелов и Митева.

За повече информация и регистрация, моля посетете: https://expertevents.bg/seminar/promenite-v-tz/