Онлайн семинар: „Правен анализ при придобиване на бизнес (Legal Due Diligence)“

Приключило

30 октомври 2023

Online

Онлайн семинар: „Правен анализ при придобиване на бизнес (Legal Due Diligence)“

Дата:

30 октомври 2023, понеделник

Час:

09:30 - 13:30

Достъп:

Такса участие

Място:

Online

За контакти:

E-Mail

Организатори:

EXPERT EVENTS

За събитието

На семинара ще бъдат разгледани практическите въпроси на правния анализ при придобиването на бизнес, в различните му форми, (Legal DueDiligence).

Ще бъде разгледана материята относно това кои въпроси са обхванати от правния анализ:

– Правно положение на придобиваното дружество
– Имущество на придобиваното дружество – недвижими имоти, движими вещи, ценни книги, права на интелектуална собственост, обезпечения и тежести
– Съществени договори
– Административно право (лицензи, разрешения и регистрации)
– Екология
– Защита на конкуренцията и държавни помощи
– Данъци и осигурителни плащания
– Трудови отношения и защита на личните данни
– Съдебни, арбитражни и изпълнителни производства

Ще бъде разгледан и правният анализ като процедура, с нейните основни части и етапи:

– Договор за конфиденциалност
– Правила за провеждане на правния анализ
– Виртуална стая с документи – достъп, панел с въпроси, автоматично известяване
– Страни, участници и екипи
– Време и последователност
– Използване на изкуствен интелект
– Краен продукт и неговите части

По отношение на специфични въпроси на правния анализ, внимание ще бъде обърнато на:

– Критерия за същественост на актив, договор, проблем
– Писмото за разкриване
– Отговорността на продавача, ако скрие съществена информация за придобивания бизнес
– Кога не е необходим правен анализ?
– Правния анализ, изготвен от продавача, и правното му значение
– Как да намалим рисковете за купувача, когато нямаме време за обхватен правен анализ?
– Правния анализ като приложение към договора за продажба на бизнеса

В онлайн обучението е предвиден специален панел за въпроси и отговори по темите на семинара.

На всички участници в семинара ще бъде издаден Сертификат за преминато специализирано обучение.

Лектор на събитието е доц. д-р НИКОЛАЙ КОЛЕВ – Адвокат, доцент по гражданско и търговско право в Нов български университет и Института за държавата и правото при БАН, Партньор в Колев, Ангелов и Митева.

За повече информация и регистрация, моля посетете: https://expertevents.bg/seminar/legal-due-diligence-online/