Онлайн семинар: „Последни промени в Закона за пазарите на финансови инструменти. Пилотна уредба на пазарните инфраструктури, основани на технологията на децентрализирания регистър“

Приключило

2 октомври 2023

Online

Онлайн семинар: „Последни промени в Закона за пазарите на финансови инструменти. Пилотна уредба на пазарните инфраструктури, основани на технологията на децентрализирания регистър“

Дата:

2 октомври 2023, понеделник

Час:

09:30 - 11:30

Достъп:

Такса участие

Място:

Online

За контакти:

E-Mail

Организатори:

EXPERT EVENTS

За събитието

На семинара ще бъдат разгледани обстойно промените, които ще настъпят на пазарите на финансови инструменти, вследствие влизане в сила на Регламент (ЕС) 2022/858 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2022 г. относно пилотна уредба на пазарните инфраструктури, основани на технологията на децентрализирания регистър, и за изменение на регламенти (ЕС) № 600/2014, (ЕС) № 909/2014 и Директива 2014/65/ЕС.

Предмет на обучението ще бъдат нормативните изисквания към пазарните инфраструктури, основани на технологията на децентрализирания регистър, в това число предвидените възможности за тези пазарни участници да се ползват от освобождавания за срока на пилотната уредба.

Ще бъдат представени и измененията в Закона за пазарите на финансови инструменти, обнародвани в ДВ, бр. 65, от 28 юли 2023 г., които са свързани с прилагането на регламента.

Сред темите, които ще бъдат разгледани на обучението, са:

– Технология на децентрализирания регистър
– Пазарни инфраструктури, основани на технологията на децентрализирания регистър
– Финансови инструменти, основани на технологията на децентрализирания регистър
– Изисквания към многостранните системи за търговия, основани на технологията на децентрализирания регистър и условията за освобождаване от тези изисквания
– Изисквания към системите за сетълмент, основани на технологията на децентрализирания регистър, и условията за освобождаване от тези изисквания
– Изискванията към системите за търговия и сетълмент, основани на технологията на децентрализирания регистър, и условията за освобождаване от тези изисквания
– Специални разрешения за управление на пазарни инфраструктури, основани на технологията на децентрализирания регистър

В онлайн обучението е предвиден специален панел за въпроси и отговори по темите на семинара.

На всички участници в семинара ще бъде издаден Сертификат за преминато специализирано обучение.

Лектор на събитието е МАРТИНА САВЧЕВА – Юрист, главен експерт в Комисията за финансов надзор.

За повече информация и регистрация, моля посетете: https://expertevents.bg/seminar/promeni-zpfi/