Онлайн семинар: „Дружеството с ограничена отговорност и търговският регистър след тълкувателно решение № 1 от 31.05.2023 г. по тълк. д. № 1/2020 Г., ОСТК, ВКС“

Приключило

6 октомври 2023

Online

Онлайн семинар: „Дружеството с ограничена отговорност и търговският регистър след тълкувателно решение № 1 от 31.05.2023 г. по тълк. д. № 1/2020 Г., ОСТК, ВКС“

Дата:

6 октомври 2023, петък

Час:

09:30 - 12:45

Достъп:

Такса участие

Място:

Online

За контакти:

E-Mail

Организатори:

EXPERT EVENTS

За събитието

На семинара ще бъде разгледано Тълкувателно решение № 1 от 31.05.2023 г. по тълк. д. № 1/2020 г., ОСТК на Върховния касационен съд и неговото отражение върху правните режими на дружеството с ограничена отговорност и търговския регистър.

По време на обучението ще бъде направен преглед на противоречията в съдебната практика по всеки от въпросите, поставени в тълкувателното решение, дадения от ВКС отговор и неговия анализ през призмата на натрупаната практика на ВКС.

Заключителната част на семинара обхваща опит за преценка дали след тълкувателното решение има и други въпроси, по които е налице противоречива практика и които заслужава да намерят отговор в тълкувателно решение.

Сред конкретните теми на обучението са:

– По какъв ред се прекратява еднолично дружество с ограничена отговорност при смърт на едноличния собственик на капитала и управител на дружеството и бездействие на наследниците му?
– Допустим ли е иск по чл. 74, ал. 1 ТЗ за отмяна на решение на общо събрание на съдружниците в ООД за освобождаване на управител, ако по предходна точка на дневния ред е прието решение за изключване на управителя като съдружник?
– Приложима ли е санкцията по чл. 126 ТЗ по отношение на съдружник за действия, визирани в чл. 126, ал. 3, т. 1 – 3 ТЗ, но извършени от него в качеството му на управител, или отговорността му може да бъде реализирана само по реда на чл. 145 ТЗ?
– Кой е легитимиран да получи уведомлението на управителя за заличаването му по реда на чл. 141, ал. 5 ТЗ?
– Легитимиран ли е напускащият по реда на чл. 125, ал. 2 ТЗ съдружник сам да заяви вписване в ТРРЮЛНЦ на прекратяване на участието му в ООД, в случай на бездействие на органите на дружеството по приемане на решение за освободените му дялове и вписване на промяната в търговския регистър?
– Какви са правомощията на съда при обжалване на отказ по чл. 25 ЗТРРЮЛНЦ в хипотезата на липса на указания по чл. 22, ал. 5 ЗТРРЮЛНЦ от длъжностното лице по регистрацията?
– Следва ли да се извърши вписване в ТРРЮЛНЦ на разпоредителна сделка с дружествени дялове по чл. 129, ал. 2 ТЗ при наличие на невписани предходни разпоредителни сделки или вписан запор?
– Допустимо ли е по реда на чл. 25 ЗТРРЮЛНЦ да бъдат обжалвани други актове на длъжностните лица по регистрацията, отразени в електронните регистри, извън отказите, постановени по подадени заявления за вписване, заличаване и обявяване на актове?

В онлайн обучението е предвиден специален панел за въпроси и отговори по темите на семинара.

На всички участници в семинара ще бъде издаден Сертификат за преминато специализирано обучение.

Лектор на събитието е доц. д-р НИКОЛАЙ КОЛЕВ – Адвокат, доцент по гражданско и търговско право в Нов български университет и Института за държавата и правото при БАН, Партньор в Колев, Ангелов и Митева.

За повече информация и регистрация, моля посетете: https://expertevents.bg/seminar/talkuvatelno-reshenie-1-vks/