Онлайн семинар: „Актуални въпроси на обществените поръчки. Предстоящи промени в ЗОП“

Приключило

18 - 19 сеп. 2023

Online

Онлайн семинар: „Актуални въпроси на обществените поръчки. Предстоящи промени в ЗОП“

Дата:

18 - 19 сеп. 2023, понеделник - вторник

Час:

09:30 - 12:45

Достъп:

Такса участие

Място:

Online

За контакти:

E-Mail

Организатори:

EXPERT EVENTS

За събитието

На семинара ще бъдат разгледани обстойно актуалните въпроси на обществените поръчки, както от страна на възложителите, така и на изпълнителите на обществени поръчки.

Детайлно ще бъде разгледан процеса на възлагане на обществени поръчки чрез ЦАИС ЕОП, като особено внимание ще бъде обърнато на практическите проблеми при работата със системата.

Ще бъдат представени предстоящите изменения в Закона за обществените поръчки, както и практиката по обжалване на процедурите по ЗОП.

Сред конкретните теми на обучението са:

ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРИТЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

– Определяне на прогнозна стойност
– Решение и обявление за откриване на поръчка
– Изменение в публикувано обявление
– Основания за отстраняване
– Мерки за надеждност
– Определяне на критерии за подбор
– Избор на методика за оценка на офертите
– Подизпълнител и трето лице
– Създаване на образци и проект на договор
– Разяснения предоставяни от възложителя

ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИТЕ:

– Стандартен или обърнат ред за работа на комисията
– Назначаване на комисия
– Работа на комисията
– Разглеждане на заявленията за участие
– Разглеждане на технически и ценови предложения
– Искане на разяснения от комисията
– Решение за избор на изпълнител

ПРЕДСТОЯЩИ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗОП И ОБЖАЛВАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ:

– Изменения свързани с откриване на процедурата
– Изисквания към възложителя
– Отстраняване на участници
– Обжалване на решения, действия и бездействия на възложителите
– Права и задължения на възложителите при обжалване
– Права и задължения на стопанските субекти при обжалване
– Последици от обжалването

В онлайн семинара са предвидени специални панели за въпроси и отговори по темите на обучението.

На всички участници в семинара ще бъде издаден Сертификат за преминато специализирано обучение.

Лектор на събитието е ЦВЕТЕЛИНА ВАСИЛЕВА – Юрист, експерт по обществени поръчки.

За повече информация и регистрация, моля посетете: https://expertevents.bg/seminar/vaprosi-zop-promeni-zop/