Онлайн семинар: „Актуални проблеми на особените залози: прихващане със заложено вземане, изпълнение спрямо приобретател на заложено имущество, проблеми на вписването на особения залог на търговско предприятие“

Приключило

12 март 2024

Online

Онлайн семинар: „Актуални проблеми на особените залози: прихващане със заложено вземане, изпълнение спрямо приобретател на заложено имущество, проблеми на вписването на особения залог на търговско предприятие“

Дата:

12 март 2024, вторник

Час:

09:30 - 12:45

Достъп:

Такса участие

Място:

Online

За контакти:

E-Mail

Организатори:

EXPERT EVENTS

За събитието

На семинара ще бъдат разгледани обстойно актуалните въпроси на особените залози, пречупени през призмата на практическото им приложение.

Ще бъдат представени възможностите за прихващане на заложено вземане, проблемите на изпълнението спрямо приобретател на заложени движими вещи, вземания и недвижими имоти и практическите въпроси на вписването на особения залог на търговско предприятие и конкуренцията му с други обезпечения.

Сред конкретните теми на семинара са:

Възможности за прихващане на заложено вземане:

– Общи бележки по прихващането
– Предпоставки за извършване
– Активна и пасивна страна – има ли значение
– Прихващане на вземания между залогодателя и заложния кредитор
– Прихващане на вземане на третото задължено лице от залогодателя с вземането на заложния кредитор
– Последици от прихващането за страните и за третите лица

Изпълнение спрямо приобретател на заложени движими вещи, вземания и недвижими имоти:

– Прехвърляне на заложено имущество на трето лице – проблеми на правоприлагането
– Преминаване и погасяване на залога при прехвърлянето – разглеждане на отделните хипотези
– Третото лице в качеството му на залогодател
– Предпоставки за изпълнение от заложния кредитор спрямо третото лице при преминаване на залога
– Способи за изпълнение по ЗОЗ и ГПК

Проблеми на вписването на особения залог на търговско предприятие и конкуренцията му с други обезпечения:

– Първични и вторични вписвания
– Ефект и противопоставимост
– Особени хипотези – при учредяване на последващ залог върху отделен елемент на предприятието
– При новопостъпило имущество в заложеното търговско предприятие
– Заличаване на особения залог след продажба по реда на ЗОЗ и ГПК

В онлайн обучението е предвиден специален панел за въпроси и отговори по темите на семинара.

На всички участници в семинара ще бъде издаден Сертификат за преминато специализирано обучение.

Лектор на събитието е д-р ДИМИТЪР ИВАНОВ – Юрист, специалист по въпросите на правния режим на особените залози. Автор на първото монографично изследване в Република България относно особения залог.

За повече информация и регистрация, моля посетете: https://expertevents.bg/seminar/osobeni-zalozi-online/