Онлайн обучение „Работа с ЦАИС ЕОП“ – за Възложители на обществени поръчки

25 ноември 2020

Online

Онлайн обучение „Работа с ЦАИС ЕОП“ – за Възложители на обществени поръчки

Дата:

25 ноември 2020, сряда

Час:

09:00 - 15:30

Достъп:

Такса участие

Място:

Online

За контакти:

E-Mail

Организатори:

EXPERT EVENTS

За събитието

От 14 юни 2020 г. използването на Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП) е задължително за всички Възложители на обществени поръчки.

Познаването на функционалностите на системата и възможностите за работа с ЦАИС ЕОП са ключови за безпроблемното протичане на процеса по възлагане на обществени поръчки.

Разработването и внедряването на ЦАИС ЕОП се осъществява по проект, управляван от Агенцията за обществени поръчки и финансиран от Оперативна програма „Добро управление“. Изпълнителят по проекта е Консорциум „ЕОП България“, а в основата на системата е решението на единия от партньорите в консорциума – „Негометрикс България“ ЕООД.

С цел посрещане на специфичните нужди на Възложителите на обществени поръчки, от познаване и възможност за работа с ЦАИС ЕОП, EXPERT EVENTS организира онлайн обучение за работа с платформата, специално насочено към Възложителите.

Обучението ще бъде проведено от страна на разработчика на платформата – „Негометрикс България“ ЕООД.

Конкретно внимание от страна на разработчика на платформата ще бъде обърнато на:

– Създаване, подготовка и обявяване на обществена поръчка от страна на Възложител
– Дефиниране на изисквания към участниците и подготовка на ценови образец в системата
– Подготовка на поръчка с обособени позиции. Рамково споразумение
– Обявяване на поръчка през системата
– Профил на купувача в ЦАИС ЕОП и РОП
– Промени и изменения в обявени обществени поръчки
– Отваряне и оценка на подадените оферти
– Работата на оценителната комисия
– Комуникацията с участниците и предоставяне на допълнителна информация
– Отваряне на ценовите предложения и приключване на работата на комисиятa
– Изборът на изпълнител
– Сключването на договор с избрания изпълнител

В онлайн обучението са предвидени специални панели за въпроси и отговори по темите на уебинара.

На всички участници в семинара ще бъде издаден Сертификат за преминато специализирано обучение за работа с ЦАИС ЕОП.

Лектор на събитието е ЯНКО КОСТАДИНОВ – Управител на „Негометрикс България“ ЕООД

За повече информация и регистрация, моля посетете: https://expertevents.bg/seminar/cais-eop-za-vazlojiteli/