Онлайн обучение: „Практически проблеми по прилагането на Закона за мерките срещу изпирането на пари“

Приключило

2 - 3 Дек. 2021

Online

Онлайн обучение: „Практически проблеми по прилагането на Закона за мерките срещу изпирането на пари“

Дата:

2 - 3 Дек. 2021, четвъртък - петък

Час:

09:30 - 12:45

Достъп:

Такса участие

Място:

Online

За контакти:

E-Mail

Организатори:

EXPERT EVENTS

За събитието

На онлайн семинара ще бъде направен преглед на задълженията по ЗМИП и ЗМФТ и вътрешна система за контрол.

Ще бъде представен риск-базирания подход при прилагане на мерките за комплексна проверка.

На семинара ще бъде засегната темата за идентифициране на клиенти и контрагенти, в т.ч. и дистанционната идентификация. Ще бъдат дадени примери за извършване на проверка на идентификацията и документирането й.

Ще бъде разгледана идентификацията на действителния собственик, като ще бъдат разглеждани казуси със сложна структура на собствеността и специфични случаи на дружества и други правни образувания.

На семинара ще бъде разгледано и прилагането на мерки за разширена комплексна проверка в случаи на видни политически личности, лица от високорискови трети държави и други ситуации с висок риск.

Сред останалите теми на семинара са:

– Установяване на произхода на средствата и източника на имуществено състояние: способи и документиране.
– Наблюдение на деловите взаимоотношения. Необходими действия при установени сложни и необичайни операции.
– Разпознаване на съмнителни операции и клиенти и уведомяване на дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“.
– Собствена оценка на риска. Обвързаност на собствената оценка на риска с резултатите от националната оценка на риска (НОР) и наднационалната оценка на риска на ЕС.
– Методология за оценка на присъщия и остатъчния риск. План с мерки за минимизиране на установените рискове.
– Оценка на риска, произтичащ от деловите взаимоотношения и определяне на рисков профил на клиентите и контрагентите. Методология, рискови фактори и скоринг базирана оценка.

Обучението е с практическа насоченост и покрива изискванията за провеждане на въвеждащо обучение за всички нови служители и продължаващо обучение за всички останали служители на задължените лица, съгласно разпоредбите на чл.101, ал.11 от ЗМИП.

На всеки участник в обучението се предоставя сертификат, програма и учебни материали. Тези документи са необходими за доказване на изпълнението на законовите изисквания за обучение и се предоставят на контролните органи при проверка, заедно с изготвените от задълженото лице план за провеждане на обучения на годишна база и отчет за изпълнението му, съгласно изискванията на чл.67 от Правилника за прилагане на ЗМИП.

Лектор на събитието е НАТАША ИГНАТОВА – Икономист, главен експерт в екипа, отговорен за превенцията на изпирането на пари и финансирането на тероризъм в АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ АД.

За повече информация и регистрация, моля посетете: https://expertevents.bg/seminar/zmip-praktichesko/