Онлайн обучение „Планиране и бюджетиране“

Приключило

16 април 2021

Online

Онлайн обучение „Планиране и бюджетиране“

Дата:

16 април 2021, петък

Час:

10:00 - 17:30

Достъп:

Такса участие

Място:

Online

За контакти:

Тодор Стоянов, 0892 241171, E-Mail

Организатори:

Китов център ЕООД

За събитието

16 април 2021 г., 10.00 – 17.30 часа
Онлайн на платформа ZOOM
Лектор: Радослав НЕДЯЛКОВ

Описание на семинара:
Семинарът запознава обучаваните с бюджетите и тяхното използване, разкрива разликата между дългосрочните и краткосрочни финансови планове. Участниците ще проникнат в същината на бюджета и естеството на подбюджетите, като в същото време ще се научат да прилагат техники и методи за съставянето на бюджетите за: продажби, производство, материали и суровини, бюджета за труда, използван в производството, за косвените производствени разходи, за крайните салда на материалните запаси, за маркетинг и администрация. Курсът завършва със съставяне на бюджет за приходи и разходи, бюджет за активите и пасивите, и бюджет за паричните потоци.
Семинарът е насочен към предприемачи, управители на фирми, финансови специалисти и главни счетоводители.

Основни аспекти на програмата:

1. Стратегическия план, като предпоставка за доброто бюджетиране
2. Цели на бюджета и бюджетния процес
3. Видовете бюджети
4. Стъпки за съставяне на бюджета
5. Съставните части на бюджета
6. Методологически (технически), правни и качествени принципи и правила, прилагани при изготвянето на бюджетите
7. Оперативни бюджети
8. Финансови бюджети

Информацията, която се съдържа в бюджетите се използва като основа за много и различни видове бизнес решения. Целта на този семинар е да осигури на обучаваните практически познания при съставянето на бюджетите и познаване на бюджетния процес. Обучаваните ще научат и техники, използвани от финансовите мениджъри/анализатори на фирмите за планиране и контрол.

Програма:

І. Бюджетиране. Функции.
Основните функции на бюджета и основни отговорности при съставянето на бюджета.
Съдържание на процеса на съставяне на бюджета.

ІІ. Съставяне на функционалните бюджети.
1. Съставяне на бюджет за продажбите.
2. Съставяне на производствен бюджет.
3. Съставяне на другите оперативни бюджети

III. Финансов бюджет.
1. Съставяне на бюджет за приходи и разходи.
2. Съставяне на бюджет за активите и пасивите
3. Съставяне на Паричен бюджет.

IV. Други въпроси на бюджетирането.
Фиксирани и гъвкави бюджети
Фактори, които трябва да се вземат предвид при гъвкавите бюджети.
Бюджетиране базирано от нулата. Предимства и ограничения.
Бюджетиране основано на дейности.
Бюджети, които постоянно се обновяват и допълват. Предимства и недостатъци.
Използване на бюджетите от мениджърите като инструменти за постигане на целите.

В течение на семинара участниците разработват практически пример за бюджетиране във фирма.

Цена на участник 250 лева без ДДС. Втори и следващ участник ползват 10% отстъпка. В цената са включени лекция и материали.

Участниците ще получат на своя имейл парола за достъп до платформата за обучение в деня преди неговото провеждане

Технически изисквания: компютър или лаптоп с възможност за аудио и видео връзка. Уебинарът ще се проведе на платформа ZOOM.