Онлайн обучение: „Електронно управление. Ред и условия за предоставяне на електронни административни услуги. Нормативен режим, понятия и системи“

Приключило

3 - 4 окт. 2022

Online

Онлайн обучение: „Електронно управление. Ред и условия за предоставяне на електронни административни услуги. Нормативен режим, понятия и системи“

Дата:

3 - 4 окт. 2022, понеделник - вторник

Час:

09:30 - 12:45

Достъп:

Такса участие

Място:

Online

За контакти:

E-Mail

Организатори:

EXPERT EVENTS

За събитието

Обучението има за цел да обхване цялостния механизъм от понятия, нормативни правила и системи на електронното управление, с което да изгради комплекс от знания необходими за тяхното прилагане. Негов акцент е правната уредба на процесите по предоставяне на електронни административни услуги /ЕАУ/.

В съдържанието на курса са включени и базови понятия свързани с електронното управление като електронен документ, електронна идентификация, електронни удостоверителни услуги и тяхното приложение при предоставяне на ЕАУ.

Разглеждат се системите за централизирано предоставяне на ЕАУ, изискванията към административните органи като доставчици на ЕАУзадължения на доставчиците при проектиране на ЕАУ и управление на процесите, електронна идентичност на доставчиците на ЕАУ и задължения за предоставяне на информация, достъпност на съдържанието на интернет страниците и мобилните приложения, условия и ред за заявяване и приемане на заявления за ЕАУ, електронно връчване и съхранение на електронни документи.

В обучението ще бъдат представени примери от практиката на административните органи, както и практически насоки за разработване на вътрешни правила за предоставяне на електронни административни услуги, за дългосрочно съхранение на електронни документи, процедурни правила, методика за оценка на съответствието за достъпност на съдържанието на интернет сайт и др.

Сред останалите теми на обучението са:

– Система за електронна автентикация; Система за електронни форми; Система за е-оторизация; Система за електронни плащания , Система за сигурно електронно връчване; Единен портал за електронно правосъдие; Единна информационна система на съдилищата; Система за електронно съобщаване и призоваване
– Електронен обмен на данни между административни органи, лица, осъществяващи публични функции, доставчици на обществени услуги органите на съдебната власт
– Електронни удостоверителни услуги – електронен подпис, електронен печат, електронен времеви печат, удостоверяване на автентичността на интернет сайт
– Електронна идентификация. Национална схема за електронна идентификация
– Управление на информационните ресурси, регистрите и базите данни от доставчиците на електронни административни услуги
– Система за бюджетен контрол, Регистър на информационните ресурси, Регистър на проектите
– Задължения за предоставяне на информация за електронните административни услуги
– Заявяване на електронни административни услуги. Начини за подаване на заявление за електронна административна услуга
– Приемане на заявления за електронни административни услуги. Потвърждаване на получаването на заявление за електронна административна услуга
– Електронно връчване. Общи правила за електронно връчване в АПК и ЗЕУ. Процедура за връчване на съобщения по реда на чл. 18а, ал. 10 от АПК
– Съхранение на електронни документи
– Обмен на данни и документи между доставчиците на електронни административни услуги
– Обмен на документи между администрациите чрез Средата за обмен на електронни съобщения

Тематичният план на обучението е структуриран в 8 учебни часа, разпределени в 4 модула, всеки от които с продължителност 2 учебни часа. Всеки модул завършва с дискусия, по време на която участниците ще могат да задават своите въпроси.

На всички участници в семинара ще бъде издаден Сертификат за преминато специализирано обучение.

Лектор на събитието е проф. д-р ИРИНА ЦАКОВА – Професор по Информационно право, учредител и правен експерт в „Европейски център по законодателство, анализ и усъвършенстване на съдебната практика“.

За повече информация и регистрация, моля посетете: https://expertevents.bg/seminar/elektronno-upravlenie/