Онлайн обучение: „Актуални въпроси по прилагане на Закона за устройство на територията“

Приключило

2 април 2024

Online

Онлайн обучение: „Актуални въпроси по прилагане на Закона за устройство на територията“

Дата:

2 април 2024, вторник

Час:

09:30 - 12:45

Достъп:

Такса участие

Място:

Online

За контакти:

E-Mail

Организатори:

EXPERT EVENTS

За събитието

На онлайн семинара ще бъдат разгледани актуалните практически проблеми по прилагането на Закона за устройство на територията и свързаните с него други нормативни актове.

Ще бъдат разяснени въпросите свързани с административноправния статут на недвижимите имоти по ЗУТ и значението му за разпореждането, използването и застрояването им.

Ще бъдат разгледани и проблемите по отношение източниците на данни за градоустройствения статут на недвижимите имоти и основните кадастрални данни.

На обучението ще бъдат разисквани и практическите въпроси свързани с кадастралната карта и други публични регистри с източници на данни за недвижимите имоти.

Сред конкретните теми на семинара са:

– Градоустройствен статут на поземлените имоти в границите на урбанизираните територии според действащ подробен устройствен план
– Значение на предвижданията на действащите устройствени планове при сделки с недвижими имоти
– Повишена стойност на поземлените имоти в резултат на урегулирането им
– Законови предпоставки за разрешаване на строителството по ЗУТ и по специалните закони
– Източници на данни за градоустройствения статут на недвижимите имоти – поземлени имоти, сгради и съоръжения. Сравнение с основните кадастрални данни (местонахождение, вид територия, начин на трайно ползване, адрес, граници и площ)
– Работа с кадастралната карта и с други публични регистри с източници на данни за недвижимите имоти
– Достоверност на данните и ред за отстраняване на грешки и непълноти в тях по инициатива на собствениците

В онлайн обучението са предвидени специални панели за въпроси и отговори по темите на семинара.

На всички участници в семинара ще бъде издаден Сертификат за преминато специализирано обучение.

Лектор на събитието е ВАЛЕНТИНА БАКАЛОВА – Aдвокат, с дългогодишен опит в областта на правната уредба на устройството на територията и строителството.

За повече информация и регистрация, моля посетете: https://expertevents.bg/seminar/zut/