Онлайн курс: „Управленски финанси“

Дата:

24 - 25 апр. 2024, сряда - четвъртък

Час:

09:30 - 12:45

Достъп:

Такса участие

Място:

Online

За контакти:

E-Mail

Организатори:

EXPERT EVENTS

За събитието

Предназначението на курса е да снабди всички участници с ключовите принципи и техники на финансовия мениджмънт. Ще бъдат преподадени основните и най-ефективни инструменти на финансовото управление, заедно с тяхното конкретно практическо приложение.

В курса се разглеждат ключовите области на финансовия мениджмънт, като анализът на финансовите отчети, управлението чрез финансови съотношения, методите за вземане на инвестиционни решения, управлението на разходите на фирмата, управлението на оборотния капитал, техниките за бюджетиране и много други.

Семинарът е силно практически ориентиран. В програмата са включени множество примери, дискусии, упражнения и разглеждане на казуси. Предвидена е възможност за дискутиране и решаване на конкретно поставени от участниците проблеми в областта на финансовия мениджмънт.

Със завършването на курса участниците се научават да използват практическите инструменти за управлението на фирмените финанси, в състояние са по-добре да прогнозират и планират фирмената дейност, овладяват ефективните техники за управление на финансовите резултати на фирмата, справят се по-добре с управлението на фирмения риск.

В програмата на семинара конкретно ще бъдат разгледани:

– Ключовите принципи на финансовото управление
– Видовете финансови отчети във фирмата и техните функции
– Анализът на активите и пасивите на фирмата
– Анализът на приходите и разходите
– Техниките за съставяне и използване на ключови финансови съотношения
– Стойността на парите във времето и оценяването на бъдещи парични потоци
– Методите за вземане на инвестиционни решения – Нетна настояща стойност (NPV), Вътрешна норма на възвръщаемост (IRR), Срок на откупуване (Payback Period)
– Техниките за управлението на разходите на фирмата
– Анализът „Разходи-Обем-Печалба” (Cost-Volume-Profit Analysis)
– Анализът на „Критичната точка” (Break-Even Analysis)
– Управлението на оборотния капитал на фирмата
– Бюджетирането и неговите практически аспекти

Курсът е предназначен за: собствениците и изпълнителни директори на фирми, управителите, оперативните мениджъри, маркетинг мениджъри, проджект мениджърите, риск мениджърите, счетоводители и главни счетоводители.

На всички участници в семинара ще бъде издаден Сертификат за преминато специализирано обучение.

Лектор на събитието е ЕВГЕНИ ГОСПОДИНОВ, MBA, CMA, CFM, MCSI – Експерт по корпоративни финанси и вътрешнофирмен анализ

За повече информация и регистрация, моля посетете: https://expertevents.bg/seminar/managerial-finance/