Обучение за работа с ЦАИС ЕОП

Дата:

30 март 2020, понеделник

Час:

09:00 - 17:30

Достъп:

Такса участие

Място:

ВИТОША Парк Хотел, София

Връзки:

ЦАИС ЕОП

За контакти:

E-Mail

Организатори:

ЕКСПЕРТ ИВЕНТС

За събитието

Обучението е насочено както към Възложители, така и към Изпълнители на обществени поръчки.

От 1 април 2020 г. използването на Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП) става задължително при възлагането на всички обществени поръчки.

Познаването на функционалностите на системата е ключово за продължаване участието в процеса по възлагане и изпълнение на обществени поръчки, както от възложителите, така и от изпълнителите на обществени поръчки.

Националната платформа за електронно възлагане ЦАИС ЕОП обхваща всички етапи от процеса на възлагане, вкл. планиране на нуждите, подготовка, провеждане и приключване на процедурата, сключване на договори и др.

Разработването и внедряването на системата се осъществява по проект, управляван от Агенцията за обществени поръчки и финансиран от Оперативна програма „Добро управление“. Изпълнителят по проекта е Консорциум „ЕОП България“, а в основата на системата е решението на единия от партньорите в консорциума – „Негометрикс България“ ЕООД, за електронно възлагане на обществени поръчки и управление на договори.

На 30 март 2020 г., в столичния Парк хотел Витоша, експертите от „Негометрикс България“, с организационната подкрепа на Expert Events, ще представят националната платформа за електронно възлагане на обществени поръчки ЦАИС ЕОП и ще разяснят начина за работа с нея.

Конкретно внимание от страна на разработчика на платформата ще бъде обърнато на:

– Модулите и функционалностите в системата
– Видовете потребители и регистрация
– Създаване, подготовка и обявяване на обществена поръчка от страна на Възложител
– Участието в обществената поръчка като стопански субект
– Създаване и подготовка на оферта
– Подаване на искане за разяснение
– Подаване на оферта
– Отваряне и оценка на подадените оферти
– Работата на оценителната комисия
– Комуникацията с участниците и предоставяне на допълнителна информация
– Отваряне на ценовите предложения и приключване на работата на комисията
– Изборът на изпълнител

Ще бъдат представени и допълнителните функционалности на ЦАИС ЕОП – възможностите за извършване на промени и изменения по публикувани поръчки, особеностите при работа с поръчки с обособени позиции, спецификите при работа с многоетапните обществени поръчки, особеностите при рамковите споразумения, динамичните системи за покупки и квалификационните системи.

Лектори на семинара са:

ЯНКО КОСТАДИНОВ – управител на „Негометрикс България“ ЕООД. Лектор и експерт по електронни обществени поръчки с над 10-годишен опит в обучение на крайни потребители за работа с платформата Negometrix.

ЕВГЕНИЯ ТАКЕВА – бизнес анализатор в „Негометрикс България“ ЕООД. Експерт по възлагане на обществени поръчки с над 10-години опит като публичен възложител, вкл. електронно възлагане. В последните 4 години главен приложен администратор на Системата за електронно възлагане на обществени поръчки (СЕВОП) на Централния орган за покупки към Министерството на финансите.

Такси за участие в семинара:

195 лв. за един участник и 165 лв. за участник при двама или повече участници. (върху посочените цени ще бъде начислен ДДС).

Местата за участие в обучението са ограничени! Заявките за участие ще бъдат изпълнявани по реда на тяхното подаване!

На всички участници в семинара ще бъде издаден Сертификат за преминато специализирано обучение за работа с ЦАИС ЕОП.

Срокът за регистрация за участие в семинара е до 25 март 2020 г.