[Online Live] Обучение Управление на проекти – Fast Track (16 PDUs)

29 - 30 мар. 2021

София

[Online Live] Обучение Управление на проекти – Fast Track (16 PDUs)

Дата:

29 - 30 мар. 2021, понеделник - вторник

Час:

09:00 - 17:00

Достъп:

Такса участие

Място:

ИНТЕРПРЕД – СТЦ София, София, бул. Драган Цанков 36

За контакти:

Проджекта, 0888102729, E-Mail

Организатори:

Проджекта

За събитието

Този курс е ускорена двудневна версия на най-популярното обучение по управление на проекти в България – „Управление на проекти – Preparation for Success“, проведено досега повече от 130 пъти!

БОНУС: Обучението включва достъп до онлайн среда с материали, свързани с него – презентацията, формите за управление на проекти, както и тест за проверка на знанията по компетенциите за управление на проекти.

По-голяма част от работата, която извършвате, може да бъде организирана като проект. Способността успешно да се дефинира и управлява проект от нещо необичайно доскоро, днес се превръща в ключово умение за много организации. Да се управлява проект не е лесно и много хора не притежават естествени умения да управляват проекти. За щастие, уменията свързани с дефинирането и управлението на проекти могат да бъдат придобити чрез обучение. Разбирането и практикуването на концепциите, разглеждани на семинара, увеличава вероятността за успех на вашите проекти.

Обучението е по лиценз на TenStep, Inc. (САЩ). TenStep е водеща фирма в областта на консултантската дейност и обучението по управление на проекти. Президентът на TenStep Inc., Том Мокал, е носител на престижната награда на Института за управление на проекти (Project Management Institute) – САЩ, за създаването и популяризирането на продукта TenStep Project Management Process, който е допринесъл значително за „подобряване на глобалното разбиране на управлението на проекти, цикъла на проекта и управлението на хора”.

Предварителни изисквания: няма

Цели
В края на обучението, участниците ще бъдат в състояние да:

Разбират и използват обща терминология по управление на проекти
Разбират ползата от прилагането на подходящ процес за управление на проекти
Дефинират различните аспекти на проекта
Създават и поддържат подходящ план за изпълнение на проекта
Управляват времето и разходите на проекта
Идентифицират и управляват проблемите на проекта
Управляват комуникациите на проекта
Идентифицират и управляват рисковете на проекта

Участници
Ръководители на проекти и членове на екипи, които управляват или работят по проекти
Мениджъри, които ръководят ръководители на проекти и наблюдават изпълнението на проекти
Клиенти, потребители и всички заинтересовани лица, които участват в проекти

Съдържание

ПЪРВИ ДЕН
Тема 1: Основни понятия и концепции в управлението на проекти
– Характеристики на проекта
– Основни роли в проекта
– Отговорности на ръководителя на проекта по отношение на процесите и екипа
– Основни елементи и процеси на управлението на проекти
Тема 2: Дефиниране на работата
– Цели и обхват
– Оценки на високо равнище
– Допускания и рискове
– Упражнение: Допускания или рискове
– Подход на проекта
– Организация на проекта
– Упражнение: типични роли в проекта
– Дефиниция на проекта (проектен документ)
– Казус 1: Дефиниране на проект
Тема 3: Създаване на работен план
– Преглед на изходната информация
– Създаване на Структура на работата
– Казус 2: Изготвяне на Структура на работата (представяне на пример)
– Оценка на усилията (обема на работата)
– Казус 3: Оценка
– Изготвяне на мрежови график (вкл. представяне на пример)
– Определяне на ресурси
– Оценка на продължителността и разходите
– „Настройка” на плана и добавяне на ключови събития

ВТОРИ ДЕН
Тема 4: Стъпки в управлението на проекти – обобщено представяне
Тема 5: Управление на работния план
– Сигнали за проблеми с продължителността; Да върнем проекта обратно в график
– Сигнали за проблеми с бюджета; Да върнем проекта в рамките на бюджета
– Техники за управление на работния план – толеранси, управление чрез процент на завършване, дата на завършване,  придобита стойност, критична верига
– Казус 4: Проблеми с графика и бюджета
Тема 6: Управление на проблемите
– Техники за анализ на проблемите
– Процедура за решаване на проблемите
– Форма за поставяне на проблеми
– Регистър на проблемите
Тема 7: Управление на комуникациите в проекта
– Роля на комуникациите
– Доклади и срещи
– Управление на очакванията
– Видове комуникации
– План за комуникациите
– Казус 5: Управление на комуникациите
Тема 8: Измерители за успех на проекта – ползи от измерването, основни принципи, измерители
Тема 9: Управление на риска
– Характеристики на риска
– Идентифициране на рисковете
– Количествен и качествен анализ на рисковете
– Реагиране на рисковете и контрол на риска
– Упражнение – идентифициране на рискове
– Казус 6: План за управление на риска
Оценка в края на обучението
Курсът включва упражнения и работа по казус от 6 части, който се разработва в процеса на обучението.

Продължителност: два дни, 16 учебни часа (16 PDUs за поддържане на сертификат Project Management Professional)