Обучение „SAP 2000 – моделиране и анализ на пространствени системи“

Приключило

11 - 22 мар. 2017

София

Обучение „SAP 2000 – моделиране и анализ на пространствени системи“

Дата:

11 - 22 мар. 2017, събота - сряда

Час:

17:00 - 22:00

Достъп:

Такса участие

Място:

УАСГ, София

За контакти:

(+359 2) 8666453, E-Mail

Организатори:

УАСГ

За събитието

Целта на обучението е курсистите да усвоят възможностите на програмния пакет SAP2000 за решаване на задачите от статичен и динамичен анализ на строителни конструкции, възникващи при проектирането им.


ОСНОВНИ ТЕМИ

I. Въведение в SAP2000: Предназначение. Основен метод. Видове крайни елементи. Видове задачи. Видове товари. Начини за въвеждане и извеждане на информация. Създаване на равнинни и пространствени опорни мрежи на екрана; Специални опорни линии.

II. Равнинни и пространствени рамки, въжета, напрягащи кабели и струни: Особености. Локална координатна система на линейните елементи и ориентацията й спрямо глобалната. Разрезни усилия. Брой сечения с разрезни усилия. Единици мерки. Стави и апарати, Безкрайно корави зони, Точка на свързване. Въвеждане на осите на телата от гредови тип и редактиране. Дефиниране на вида на материала и напречните сечения; Опорни устройства. Онагледяване на присвоените характеристики; Натоварване със собствено тегло, съсредоточени товари и разпределени товари, температура и предварително напрягане; Дефиниране на изчислителни състояния; Представяне и анализ на получените резултати от изпълнение на решението.
III. Черупки, плочи и мембрани (SHELL елемент). Тип и дебелина на повърхнинен елемент. Разрезни усилия при черупка, плоча и мембрана. Единици мерки. Моделиране на плочи с произволен контур с и без отвори. Дискретизиране на област с крайни елементи. Натоварване с концентрирани сили и моменти. Прилагане на разпределени товари. Решение. Числово и графично представяне на резултатите. Моделиране на черупки с и без отвори. Примери: Кръговоцилиндричен панел. Цилиндричен резервоар без и с капак, вита стълба, цилиндрично-коничен бункер с произволна ориентация в пространството и др.

IV. Равнинно напрегнато и равнинно деформирано състояние: PLANE и ASOLID елементи. Елементи за моделиране на РНС и РДС – PLANE и ASOLID. Предназначение, възли, степени на свобода, локални оси, напрежения и усилия. Сравнения. Създаване на геометричен модел. Дискретизация на област с крайни елементи. Дефиниране и задаване на характеристики на изотропен и ортотропен материал с отчитане на ефекта от температурата му. Изходни числени и графични резултати. Печат.

V. Използване на обемен (SOLID) елемент Обемен елемент: форма, брой възли, степени на свобода, страни. Напрежения. Натоварване със собствено тегло, хидростатично налягане, порен натиск температурни разлики.

VI. Комбинирани системи и линеен динамичен анализ. Пространствени модели със сеизмично въздействие. Дефиниране на спектрална функция на реагиране. Ориентация на въздействието и мащабиране. Отчитане на P-Delta ефект. Получаване на собствени числа, собствени и Ritz вектори. Комбиниране с други видове товари.

VII. Вътрешни ограничения. Определение. Видове вътрешни ограничения – свойства: абсолютно твърди тяло, диафрагма, плоча, прът, греда и др.

VIII. Оразмеряване на стоманобетонови рамки по Еврокод 2. Дефиниране на материал за надлъжна и напречна армировка. Дефиниране на напречните сечения като греди и като стойки (с правоъгълно и кръгово). Вид на решението: за проверка или за оразмеряване. Избор на норма. Стандартни и на ползвател товарни комбинации. Избор на комбинации и групи за оразмеряване. Преглед и промяна на стандартните оразмерителни параметри. Гранично преместване. Проверка, оразмеряване и оптимизация. Интерактивно оразмеряване на сеченията. Проверка за идентичност на сеченията от решението и оразмеряването. Откриване на обектите, които не удовлетворяват оразмерителните условия. Възстановяване на стандартните оразмерителни параметри.

IX. Оразмеряване на стоманени пространствени рамки по Еврокод 3. Избор на нормата. Стандартни и на ползвател товарни комбинации. Избор на комбинации и групи за оразмеряване. Преглед и промяна на стандартните оразмерителни параметри. Гранично преместване. Граничен период на трептене. Проверка, оразмеряване и оптимизация. Интерактивно оразмеряване на сеченията. Единична и групова промяна на сеченията. Проверка за идентичност на сеченията от решението и оразмеряването. Откриване на обектите, които не удовлетворяват оразмерителните условия. Възстановяване на стандартните оразмерителни параметри.

Курсът е 48 учебни часа и се провежда в продължение на дванадесет работни дни от понеделник до петък от 17,00 ч. до 20,00 ч.


*За повече информация относно провеждането на курса, можете да се свържете с организаторите на посочения телефон.

Публикувано на 01 март