Обучение „Ефективен екип“

Дата:

11 - 12 мар. 2019, понеделник - вторник

Час:

10.00 - 17.15

Достъп:

Такса участие

Място:

Зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33а, София

За контакти:

Росица Стоянова, 02 9515854; 0892 241171, E-Mail

Организатори:

Китов център ЕООД

За събитието

11 – 12 март 2019 г., 10.00 – 17.15 часа
София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33а
Водещ – Цветелина Гюрова

Цели на обучението:

Запознаване с характеристиките на екипа, екипните фази и процеси;
Развиване на умения за разпознаване на екипните роли;
Надграждане на умения за постигане на ефективност в работата на екипа;
Изграждане на доверие и сътрудничество.
Подход:

Интерактивно обучение, в основата на което е балансът между необходимите базисни познания и упражняването на съответните умения за екипно взаимодействие. В разнообразни симулации и ролеви игри участниците ще могат да изпробват в защитена среда основните  умения за екипно взаимодействие и изграждане на доверие, като ще получават обратна връзка относно начина, по който се справят. Акцент в обучението е и разширяване на себепознанието на участниците относно типичните за самите тях екипни роли посредством попълване на самооценъчен въпросник.

 

Програма за обучение:

12 ноември

Отваряне на обучението и представяне на целите. Запознаване на участниците. Приемане на времева рамка и правила на работа. Споделяне на затруднения, свързани с работата в екип;
Същност на екипа. Условия една група да се нарече екип. Видове екипи. Значение на екипната работа за повишаване на ефективността. Пет фази в развитието на всеки екип. Упражняване на уменията за идентифициране на фазите. Ролята на ръководителя в хода на развитие на екипа;
Екипни роли според класификацията на Белбин. Ролеви поведения, свързани с изпълнението на целите и задачите. Попълване на тест на Белбин за ролите в екипа. Резултати от теста. Дискусия;
Емоционалната интелигентност на един екип.
Въпроси и закриване на първия ден.
 

13 ноември

Организация на работата в екипа. Разпределяне на задачите и отговорностите. Подход на шестте въпроса. Фактори, които оказват влияние върху успеха и ефективността на екипа. Ролева игра за работа в екип;
Микроклимат в екипа. Принципи, правила и норми в екипа. Формални и неформални екипи. Какво сплотява един екип.
Модел на Ленчони – петте проблема на един екип и тяхното успешно разрешаване. Упражнение.
Даване на обратна връзка и нейното значение за ефективността на екипната работа.
Затваряне на обучението и формулиране на индивидуални цели за развитие на  уменията за работа в екип.

Цена 360 лева без ДДС. Втори и следващ участник от една организация ползват 10% отстъпка.

Сумата се превежда по новата сметка на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД:

BG16UBBS88881000678008; BIC: UBBSBGSF

 

В цената са включени материали, кафе-паузи и обяди – кетъринг „Мати Ди”.

В платежното нареждане моля впишете датата на семинара.

Краен срок за записване – до попълване на местата.

Местата за семинара са ограничени. Заявката е активна при получено плащане.