Обучение „Обществените поръчки в контекста на последните промени в ЗОП и ППЗОП. Стъпки, проблеми, грешки. Най-важното при работата с платформата от правна и техническа гледна точка“

27 май 2021

Online

Обучение „Обществените поръчки в контекста на последните промени в ЗОП и ППЗОП. Стъпки, проблеми, грешки. Най-важното при работата с платформата от правна и техническа гледна точка“

Дата:

27 май 2021, четвъртък

Час:

09:30 - 16:30

Достъп:

Такса участие

Място:

Online

Връзки:

Програма

За контакти:

Денислава Рускова , 0888807911, E-Mail

Организатори:

Магистер Диксит ЕООД

За събитието

Обучение

Обществените поръчки в контекста на последните промени в ЗОП и ППЗОП.
Стъпки, проблеми, грешки. Най – важното при работата с платформата от правна и техническа гледна точка

Лектор: адв. Милана Кривачка

ДАТА: 27.05.2021 г., начало 9.30 ч. – 16.30 ч.
онлайн

Теми:

Анализ на последните изменения и допълнение на ЗОП и ППЗОП – 2021
• Правила за издаване на индивидуални административни актове от възложителите чрез платформата по чл. 39а, ал. 1 от ЗОП;
• Обявление за приключване на договор за обществена поръчка или рамково споразумение;
• Прецизиране на правилата за възлагане на обществените поръчки чрез електронната платформа;
• Допълнение в правилата за отстраняване на участниците от процедурата;
• Нови правила за удължаване на обявените срокове в процедурата;
• Прецизиране на правилата на чл.114 от ЗОП за отложеното изпълнение на договора за възлагане на обществената поръчка;
• Уточняване на правилата, които определят кога договорът за възлагане на обществената поръчка е изменен съществено;
• Нови правила при възлагането на обществените поръчки чрез събиране на оферти с обява;
• Уеднаквяване на подхода за определяне размера на санкциите, които Комисията за защита на конкуренцията налага при установяване на нарушения и други.
• ППЗОП

Практически и правни проблеми при подготовката на процедурата за възлагане на обществената поръчка чрез ЦАИС „ЕОП“: Обща характеристика и правни аспекти
Действия на възложителя извън ЦАИС „ЕОП“:

• Техническата спецификация за изпълнение на обществената поръчка;
• Изчисляване на прогнозната стойност на обществената поръчка;
• Определяне на вида на процедурата;
• Обособени позиции;
• Основания за отстраняване от процедурата;
• Определяне на критериите за подбор и
• Определяне на критерия за възлагане на обществената поръчка.
Действия на възложителя в ЦАИС „ЕОП“:
• Регистрация на Възложителя;
• Създаване на профил на възложителя в ЦАИС „ЕОП“;
• Определяне на ролите на служителите на възложителя;
• Обявяване на обществената поръчка чрез ЦАИС „ЕОП“ ;
• Използване на шаблони и образците в системата;
• Съставяне на график за провеждането на процедурата;
• Условия и ред за изменение на условията на обществената поръчка;

Възлагане на обществените поръчки чрез електронната платформа по
чл. 39а, ал. 1 от ЗОП.

Провеждане на процедурата чрез ЦАИС „ЕОП“:

• Регистрация и създаване на профил на участниците в системата;
• Особености при подаването на офертата чрез електронната платформа.
• Изключения за подаването на оферти чрез електронната платформа ;
• Провеждането на процедурата чрез ЦАИС „ЕОП“;
• Особености при отварянето, разглеждането и оценка на офертите в системата;
• Връчване на решенията на възложителя чрез електронната платформа;
• Приключване на процедурата за възлагане на обществената поръчка;
Дискусия и отговори на въпроси.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЛЕКТОРА:

Милана Кривачка е магистър по право и утвърден специалист в областта на обществените поръчки, концесиите, държавната и общинска собственост, градоустройството (ЗУТ), както и гражданското и търговското право. Действащ адвокат. В продължение на 10 години тя е работила като държавен експерт в Дирекция ”Правна” на Министерския съвет и в това си качество е участвала непосредствено в изработването на проектите на всички нормативни актове, свързани с обществените поръчки, а именно ЗОП, ППЗОП, НВМОП, НУРВСОП и техните изменения. Освен това Милана Кривачка в съавторство с други специалисти в тази област е автор на обособени раздели от книги за обществените поръчки на различни издателства.
Милана Кривачка е автор и на много статии в областта на обществените поръчки, публикувани в различни специализирани списания.
Тя е ръководител на авторския колектив, който подготвя материалите за наръчника “ Процедури по обществени поръчки в България и ЕС „.

Може да се регистрирате директно от нашия сайт www.magisterdixit.net – след програмата на семинара има електронна форма за регистрация или да изпратите мейл на magisterd@abv.bg с Вашето име, данните на фирмата за издаване на фактура и тел. и e-mail за връзка.
В рамките на 24 ч. ще получите отговор – потвърждение и проформа фактура с информация за плащането.

За контакт:
тел. 08888 07 911 е–mail: magisterd@abv.bg www.magisterdixit.net Денислава Рускова

ОНЛАЙН ВАРИАНТ В ZOOM.US

ПО-НИСКА ЦЕНА 120 лв. без ДДС / 144 лв. с ДДС
при заплащане на таксата до 07.05.2021 г.

РЕДОВНИ ЦЕНИ
За един участник – 150 лв. без ДДС / 180 лв. с ДДС
За участвали в предишни наши семинари и за втори и следващ участник от една фирма –
140 лв. без ДДС / 168 лв. с ДДС за участник

Достъпът до обучението ще се осъществи в zoom.us чрез активиране на линк, който ще получите на посочения от Вас имейл, ден или два преди началото на обучението, заедно с упътване и презентация в електронен формат. Всеки участник може да влиза в обучението само от едно устройство. Изписвайте името си или името на фирмата с която сте се регистрирали за участие, за да бъдете допуснати към лекциите.

Онлайн обучението включва: лекции 9.30-16.30 ч., две почивки по 20 мин. и една от 30 мин., презентация в електронен вид

В случай, че към датата 20.05. бъде разрешено провеждането на присъствени обучения ще предложим и такъв вариант, като ще бъдете информирани за сумата за доплащане и ще може да изберете дали да останете онлайн или да се прехвърлите за присъствена форма срещу доплащане.

Фактурите се изпращат на посочения при регистрацията електронен адрес.

Краен срок за записване и получаване на плащане: 21.05.2021 г.