НОВОСТИ В УРЕДБАТА И ПРАКТИКАТА ПО ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОН ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Дата:

25 март 2022, петък

Час:

09:30 - 14:30

Достъп:

Такса участие

Място:

Online

За контакти:

Симеон Димитров, 0894 765 354, E-Mail

Организатори:

ЗОП Трейнингс ООД

За събитието

ВОДЕЩ:

Христина Грозева – директор на дирекция “Обществени поръчки” в ММС. Експерт и кон­сул­тант по ЗОП.  Работила е като Ди­рек­тор на дирекция „Административнo об­служ­ва­не и об­щест­ве­ни поръчки” – Министерство на зе­ме­де­лието и храните. Кон­сул­ти­ра­ла е фир­ми и инсти­туции по ЗОП и кандидатстване и реализация на проекти по оперативните програми в ЕС.

ОСНОВНИ АКЦЕНТИ НА КУРСА:

 • Ще бъдат разгледани последните промени в ЗОП и oсновни въпроси за при­ла­га­не­то ЗОП и ППЗОП свързани с ЦАИС „ЕОП“;
 • Актуални моменти и предизвикателства в ЗОП касаещи ИЗПЪЛНИТЕЛИ и ВЪЗ­ЛО­ЖИ­ТЕ­ЛИ;
 • Специфики при възлагане на обществени поръчки чрез събиране на оферти с обява/покана до определени лица в ЦАИС ЕОП;
 • Предстоящи промени в ЗОП. Преглед на практиката на Комисията за защита на конкуренцията и Върховен административен съд в областта на обществените по­­ръч­­ки – дискусия.

ПРОГРАМА И ТЕМИ, ВКЛЮЧЕНИ В ОБУЧЕНИЕТО:

I. Планиране и подготвителни действия в ЦАИС ЕОП:

 • Планиране чрез ЦАИС ЕОП;
 • Оповестяване на пазарни консултации;
 • Регистриране на обществена поръчка в ССИ чрез платформата;
 • Обмен на документи при различните видове контрол и становища на АОП.

II. Практика и грешки при подготовка на възлагане в ЦАИС ЕОП – прилагане изискванията към личното състояние, критерии за подбор.

 • Изисквания към участниците;
 • Работа със секция „Изисквания“;
 • Критерии за възлагане;
 • Задължителна информация в обявлението и решението;
 • Изменения в условията на публикувана поръчка – стъпки.

III. Съдържание на оферта и оценка на оферти:

 • Проблемни области и пропуски при подготовка на оферта;
 • Мерки за надеждност;
 • Работа на комисията в ЦАИС ЕОП;
 • Сключване на договор;
 • Нов ред за оповестяване на договора в ЦАИС ЕОП.

IV. Как да защитим правата си:

 • Практика от мониторинга на Агенцията за обществени поръчки;
 • Практика на АДФИ и Сметна палата;
 • Практика на КЗК и ВАС;
 • Дискусия.

ЦЕНА И УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:

120.00 лв. без ДДС на участник при регистрация до 11 март 2022 г. / 145.00 лв. без ДДС при регистрация след 11 март 2022 г.

Специални отстъпки:
• 10% при регистрация на повече от 1 участник.

Плащането се извършва по проформа фактура, която ще получите на е-мейл след регистрацията.

РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ от тук!