Новият Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (Директива 2019/1937 на ЕС)

Дата:

29 септември 2023, петък

Час:

09:30 - 14:00

Достъп:

Такса участие

Място:

Online

За контакти:

Симеон Димитров, 089 619 19 24, E-Mail

Организатори:

Мастър Ивентс ООД

За събитието

Нови изисквания към работодателите и бизнеса. Забрани и санкции за предприятията и публични държавни структури. Kритерии за приложимост. Средства за подаване на сигнали. Отговорност на лицата, подаващи сигнали.

Законът влезе в сила на 4 май 2023 г., като разпоредбите, касаещи работодателите в частния сектор, които имат между 50 и 249 работници или служители, влизат в сила от 17 декември 2023 г.

СЕМИНАРЪТ Е ПОДХОДЯЩ ЗА:

✔ Работодателите в публичния сектор;
✔ Работодателите в частния сектор, независимо от броя на работниците или слу­жи­те­ли­те, включително търговски дружества, неправителствени организации, сво­бод­ни про­фе­сии, чиято дейност обхваща секторите, посочени в закона;
✔ Работодателите, мениджърите и ръководителите в частния сектор с 50 и повече работници или служители;
✔ Лица (служители или изпълнители), които ще бъдат натоварени със задълженията по закона.

ВОДЕЩИ ОБУЧЕНИЕТО:

Адв. Михаела Димитрова и адв. Радостина Хаджиева – управляващи съдружници в Адвокатско дружество „Ди­митро­ва и Хаджиева“.
(За повече информация вижте в панела „Лектори“)

ОСНОВНИ ТЕМИ:

I модул:

1. Цели и действие на новия закон;

2. Задължени лица, които следва да прилагат закона:

✔ работодателите в публичния сектор, включително общините;
✔ работодателите в частния сектор с 50 и повече работници или служители;
✔ работодателите в частния сектор независимо от броя служители, ако предметът им на дейност попада в приложното поле на актовете на ЕС;
✔ За част от задължените субекти са налице облекчения в прилагането на закона.

3. Лица, на които се полага защитата, предоставена от закона;

4. Области, в които се прилага законът. Засегнати предприятия и лица;

5. Същност на задълженията и забраните за предприятията и критерии за при­ло­жи­мост:

а/ Вътрешно подаване на сигнали. Процедури и техническо обезпечаване, ад­ми­ни­стра­тор на вътрешни сигнали;
б/ Обучение на служителите/изпълнителите. Задължения и срокове;
в/ Защита и права на подаващите сигнали за нарушения. Същност;
г/ Забрана за ответни действия с цел “отмъщение”. Мерки за подкрепа.

II модул:

6. Средства за подаване на сигнали. Вътрешни канали, външно подаване, публично оповестяване. Особености при защитата на жалбоподателя;

7. Поверителност, обработване на лични данни. Регистър на сигналите. Документиране;

8. Изисквания към съдържанието на сигнала. Основателност и вярност на сигнала и опазване на самоличността на сигналоподателя;

9. Отговорност на лицата, подаващи сигнали. Защита срещу неверни сигнали и злоупотреба с права от страна на защитените лица – обезщетение по гражданския закон; наказателна отговорност;

10. Освобождаване от отговорност на лицата, подаващи сигнали;

11. Съотношение на нарушенията по новата директива с българското законодателство– престъпления по Наказателния кодекс; нарушения по Закона за защита на личните данни, права по Административнопроцесуалния кодекс и др.

12. Санкции:

• Глоби и санкции при неизпълнение на задължението за създаване на канал за вътрешно санкциониране, отговарящ на изискванията на закона и за неизпълнение на изискването за писмени процедури и информация (от 1 000 до 20 000 лв., а при повторност: 30 000 лв.)
• Глоби за лица, които възпрепятстват подаване на сигнал, непредприемане на действия по сигнала и непредоставяне на информация на сигналоподателя (от 400 до 4000 лв.);
• Глоби за лица, които предприемат отмъстителни действия срещу сигналоподателя или целят увреждането му (от 2000 до 8000 лв.);
• Глоби за лица, нарушаващи задължението за поверителност (от 400 до 4000 лв.);
• Глоби за недобросъвестни податели на сигнали, съдържащи невярна информация (от 3000 до 7000 лв.);
• Съставяне на актове и наказателни постановления, приложими правила и процедури, обжалване и съдебен контрол;

III модул – въпроси и отговори.

ПЪЛНА ПРОГРАМА И РЕГИСТРАЦИЯ от тук.

 

ЦЕНА И УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:

130.00 лв. без ДДС на участник при регистрация до 24 септември 2023 г.
След 24.09.2023 г. таксата за участие е 165.00 лв. без ДДС!

Допълнителни отстъпки:
10% при регистрация на 2 или повече участника от една организация.

Плащането се извършва по банков път, по проформа фактура, която ще получите по е-мейл след регистрацията. На посочената цена се начислява ДДС.

ЦЕНАТА ВКЛЮЧВА:

✔ Такса обучение
✔ Подготвени материали от лекторите
✔ Консултации с лекторите по време на обучението

РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ от тук!