Обучение „НОВИЯТ ЗАКОН ЗА МЕРКИ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ (ЗМИП)“

Дата:

4 октомври 2019, петък

Час:

09:30 - 17:00

Достъп:

Такса участие

Място:

ВИТОША Парк Хотел, София, ул. Росарио №1

За контакти:

Иво Василев, 0894 765 354, E-Mail

Организатори:

ЗОП Трейнингс ООД

За събитието

ЗА КОГО Е ТОВА ОБУЧЕНИЕ?

Задължените лица по ЗМИП са 35 категории, сред които кредитни (банки), платежни и финансови институции, застрахователи (определени категории), търговци на едро, лизингови предприятия, инвестиционни посредници, пенсионноосигурителни дружества (за част от извършваните от тях дейности), юридически лица с нестопанска цел (при наличието на определени предпоставки), счетоводители и юристи (предоставящи определени типове услуги), нотариуси, частни съдебни изпълнители, регистрирани одитори, обменни бюра, лица, които извършват по занятие посредничество при сделки с недвижими имоти и др.

Какви са санкциите и техния размер при нарушаване на изискванията на ЗМИП?

Санкциите могат да бъдат наложени както на задължения субект, така и на лицата, които управляват и представляват задължен субект, лица, които отговарят за осъществяването на вътрешния контрол по изпълнението на ЗМИП и т.н.
Санкциите варират в зависимост от това дали нарушението е първо, повторно или системно извършвано, като законът предвижда размер на имуществените санкции от 20 000 до 10 000 000 лв. или до 10 на сто от годишния оборот, включително брутните приходи съгласно консолидирания отчет на крайното предприятие майка за предходната година.

Кои са проверяващите органи?

Държавна агенция за национална сигурност (ДАНС)

ПРОГРАМА И ТЕМИ ВКЛЮЧЕНИ В ПОЛУДНЕВНИЯ СЕМИНАР:

1. Въведение. Правна уредба на въпроса:

• Директива (ЕС) 2015/849 за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма;
• Изцяло нов Закон за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) – в сила от 31.03.2018 г.;
• Правилник за прилагане на ЗМИП;
• Закон за мерките

2. Кои са задължените лица?

35 категории задължени лица, сред които кредитни, платежни и финансови институции, лизингови предприятия, инвестиционни посредници, търговци на едро, юридически лица с нестопанска цел, адвокати, счетоводители, нотариуси, частни съдебни изпълнители, посредници при сделки с недвижими имоти и др.

3. Обхват на новата регулация:

• Понятие и същност;
• Цели;
• Приложимост;
• Дефиниране на понятието „изпиране на пари“;
• Дефиниране на понятието за „финансиране на тероризъм“.

4. Оценка и анализ на риска – критерии за съмнителни операции, сделки и клиенти:

• Идентификация и проверка на идентичността на клиенти;
• Идентификация и проверка на действителния собственик;
• Установяване на търговските или професионални отношения.

5. Текущ мониторинг:

• Събиране на информация;
• Съхраняване на информация;
• Защита на информацията.

6. Разкриване на информация. Докладване на съмнителни сделки и операции на компетентните органи:

• В кои случаи следва да бъде докладвано;
• На кои органи следва да бъде докладвано;
• В каква форма и в какъв срок следва да се изпращат докладите.

7. Вътрешни правила за контрол и предотвратяване на изпирането на пари – специализирани служби, обучения:

• Задължително съдържание (значително разширен обхват в сравнение със стария ЗМИП);
• В какъв срок следва да бъдат приети;
• Процедура по утвърждаване на вътрешните правила от ДАНС.

8. Санкции:

• Видове нарушения;
• Размер на санкциите.