„Новата европейска рамка на мерките срещу изпирането на пари (THE NEW EU ANTI-MONEY LAUNDERING PACKAGE)“

1 - 2 окт. 2024

Online

„Новата европейска рамка на мерките срещу изпирането на пари (THE NEW EU ANTI-MONEY LAUNDERING PACKAGE)“

Дата:

1 - 2 окт. 2024, вторник - сряда

Час:

09:30 - 12:45

Достъп:

Такса участие

Място:

Online

За контакти:

E-Mail

Организатори:

EXPERT EVENTS

За събитието

На 19 юни 2024 г. в Официален вестник на ЕС бяха публикувани няколко нормативни акта, съставляващи т.нар. „Нова европейска рамка на мерките срещу изпирането на пари“ (The New EU Anti-Money Laundering Package):

Директива (ЕС) 2024/1640 относно механизмите, които да бъдат въведени от държавите членки за предотвратяване на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари или финансирането на тероризма (Шеста директива относно мерките срещу изпирането на пари)
– Регламент (ЕС) 2024/1624 за предотвратяване на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари или финансирането на тероризма
– Регламент (ЕС) 2024/1620 за създаване на Орган за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма

Обучението цели да запознае участниците с принципите, целите и съдържанието на тези нови законодателни актове на Европейския съюз.

Ще бъдат разгледани предпоставките за промяна на правната рамка на ЕС за превенция на изпирането на пари и финансирането на тероризма и ще бъде представено предстоящото създаване на нов специализиран европейски надзорен орган и неговите функции и правомощия. Ще бъде разгледан предвиждания пряк и непряк надзор на новия специализиран европейски надзорен орган, върху задължените субекти от държавите – членки.

Ще бъдат разгледани следните промени в правната рамка на мерките срещу изпирането на пари:

– Задължени субекти и изключения
– Вътрешни политики, механизми за контрол и процедури на задължените субекти. Персонал
– Собствена оценка на риска
– Комплексна проверка на клиентите
– Идентификация на клиентите
– Установяване на целта и характера на деловите взаимоотношения
– Текущо наблюдение на деловите взаимоотношения
– Групови политики
– Аутсорсинг
– Политика по отношение на трети държави
– Опростена и разширена комплексна проверка
– Специфични изисквания относно видните политически личности
– Информация за действителните собственици. Регистри на действителните собственици
– Ограничение на разплащанията в брой
– Наднационална и национална оценка на риска
– Санкции и административни мерки

На всеки участник в обучението се предоставя сертификат, програма и учебни материали. Тези документи са необходими за доказване на изпълнението на законовите изисквания за обучение и се предоставят на контролните органи при проверка, заедно с изготвените от задълженото лице план за провеждане на обучения на годишна база и отчет за изпълнението му, съгласно изискванията на чл.67 от Правилника за прилагане на ЗМИП.

Лектор на събитието е НАТАША ИГНАТОВА – Директор на дирекция „Съответствие“ в Инвестбанк АД, бивш експерт в Комисията за финансов надзор.

За повече информация и регистрация, моля посетете: https://expertevents.bg/seminar/nova-ramka-merki-izpirane-na-pari/