Семинар „Национална оценка на риска по ЗМИП. Изготвяне на вътрешни правилa“

Приключило

24 февруари 2020

София

Семинар „Национална оценка на риска по ЗМИП. Изготвяне на вътрешни правилa“

Дата:

24 февруари 2020, понеделник

Час:

09:00 - 17:30

Достъп:

Такса участие

Място:

ВИТОША Парк Хотел, София

За контакти:

E-Mail

Организатори:

ЕКСПЕРТ ИВЕНТС

За събитието

На 9 януари 2020 г. на уеб-страницата на Държавна агенция “Национална сигурност” бяха публикувани резултатите от Националната оценка на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризма. От тази дата тече 6-месечния срок по ЗМИП, за изготвяне на вътрешни правила по закона от страна на задължените лица.

Целта на настоящия семинар е да представи резултатите от Националната оценка на риска, както и да подпомогне задължените по закона лица в изготвянето на вътрешните правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари.

На семинара ще бъдат представени и последните промени в Закона за мерките срещу изпиране на пари, резултат от т.нар. 5-та Директива за мерките срещу изпиране на пари, обнародвани в бр. 94 на Държавен вестник от 29 ноември 2019 г.

Участниците в семинара ще бъдат запознати и с предстоящите промени в ЗМИП, резултат от транспонирането на 6-та Директива за мерките срещу изпиране на пари.

Конкретно внимание ще бъде обърнато на:

– Рисковите фактори в Националната оценка на риска
– Матрицата на риска
– Приложимостта към вътрешния цикъл на контрол на ниво конкретно задължено лице
– Анализа и подходите при определяне на критерии за разпознаване на съмнителните операции, които следва да заложим във вътрешните правила
– Анализа и подходите при определяне на критерии за разпознаване на съмнителните клиенти, които следва да заложим във вътрешните правила
– Изграждането на вътрешна система за оценка на риска и определяне на рисковия профил на клиентите
– Методологията на комплексната проверка
– Текущия контрол – установяване на времевите интервали за извършването му
– Изготвянето на клиентските досиета
– Установяването на правилата за обучение на служителите
– Изготвянето на доклад за риска от самото задължено лице при прилагане на критериите от вътрешните правила
– Комуникацията на идентифицираните рискови фактори на браншово, секторно и национално ниво

Лектор на семинара е:

Адв. ГЕОРГИ ДЕНБОРОВ – експерт в областта на мерките срещу изпиране на пари

Семинарът е насочен към всички задължени по ЗМИП лица:

– Банки и финансови институции
– Застрахователни дружества
– Лизингови дружества
– Инвестиционни посредници и управляващи дружества
– Пенсионноосигурителни дружества
– Счетоводители, одитори и данъчни консултанти
– Нотариуси
– Правни консултанти
– Частни съдебни изпълнители
– Брокери на недвижими имоти
– Търговци на едро
– Възложители на обществени поръчки
– ЮЛ с нестопанска цел

Такси за участие в семинара:

При регистрация до 11 февруари – 195 лв. за един участник и 175 лв. за участник при двама или повече участници

При регистрация след 11 февруари – 245 лв. за един участник и 215 лв. за участник при двама или повече участници
(върху посочените цени ще бъде начислен ДДС).

На всички участници в семинара ще бъде издаден Сертификат за преминато специализирано обучение по превенция на изпирането на пари, по изискванията на чл. 101, ал. 11 от ЗМИП!

Срокът за регистрация за участие в семинара е до 20 февруари 2020 г.