Национален семинар „Представяне на Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП) – Допълнителна дата

Приключило

17 октомври 2019

София

Национален семинар „Представяне на Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП) – Допълнителна дата

Дата:

17 октомври 2019, четвъртък

Час:

09:00 - 17:30

Достъп:

Такса участие

Място:

ВИТОША Парк Хотел, София, ул. Росарио 1

За контакти:

E-Mail

Организатори:

EXPERT EVENTS

За събитието

От 1 ноември 2019 г. влиза в сила задължителното използване на Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП) при възлагането на обществени поръчки. Познаването на функционалностите на системата е ключово за продължаване участието в процеса по възлагане и изпълнение на обществени поръчки, както от възложителите, така и от изпълнителите на обществени поръчки.

Националната платформа за електронно възлагане ЦАИС ЕОП обхваща всички етапи от процеса на възлагане, вкл. планиране на нуждите, подготовка, провеждане и приключване на процедурата, сключване на договори и др.

Разработването и внедряването на системата се осъществява по проект, управляван от Агенцията за обществени поръчки и финансиран от Оперативна програма „Добро управление“. Изпълнителят по проекта е Консорциум „ЕОП България“, а в основата на системата е решението на единия от партньорите в консорциума –  „Негометрикс България“ ЕООД, за електронно възлагане на обществени поръчки и управление на договори. Системата Negometrix се използва повече от 15 години на европейския пазар от възложители от  Холандия, Германия, Белгия, България, Македония и САЩ. Добрите практики и богатият опит в електронното възлагане на обществени поръчки в ЕС от страна на Negometrix са пренесени и доразвити при разработването на българската национална платформа ЦАИС ЕОП.

На 17 октомври, в столичния Парк хотел Витоша, експерт от „Негометрикс България“, с организационната подкрепа на Expert Events, ще представи националната платформа за електронно възлагане на обществени поръчки ЦАИС ЕОП и ще разясни начина за работа с нея.

Конкретно внимание ще бъде обърнато на:

– Модулите и функционалностите в системата

– Видовете потребители и регистрация

– Създаване, подготовка и обявяване на обществена поръчка от страна на Възложител

– Участието в обществената поръчка като стопански субект

– Създаване и подготовка на оферта

– Подаване на искане за разяснение

– Подаване на оферта

– Отваряне и оценка на подадените оферти

– Работата на оценителната комисия

– Комуникацията с участниците и предоставяне на допълнителна информация

– Отваряне на ценовите предложения и приключване на работата на комисията

– Изборът на изпълнител

Ще бъдат представени и допълнителните функционалности на ЦАИС ЕОП – възможностите за извършване на промени и изменения по публикувани поръчки, особеностите при работа с поръчки с обособени позиции, спецификите при работа с многоетапните обществени поръчки, особеностите при рамковите споразумения, динамичните системи за покупки и квалификационните системи.

Лектор на семинара е:

– ЕВГЕНИЯ ТАКЕВА – бизнес анализатор в „Негометрикс България“ ЕООД. Експерт по възлагане на обществени поръчки с над 10-години опит като публичен възложител, вкл. електронно възлагане. В последните 4 години главен приложен администратор на Системата за електронно възлагане на обществени поръчки (СЕВОП) на Централния орган за покупки към Министерството на финансите.