„Курс за лица, отговарящи за разглеждането на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения“

Приключило

23 - 24 окт. 2023

Online

„Курс за лица, отговарящи за разглеждането на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения“

Дата:

23 - 24 окт. 2023, понеделник - вторник

Час:

09:30 - 12:45

Достъп:

Такса участие

Място:

Online

За контакти:

E-Mail

Организатори:

EXPERT EVENTS

За събитието

Законът за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения има за цел да осигури защитата на лицата в публичния и в частния сектор, които подават сигнали или публично оповестяват информация за нарушения, станала им известна при или по повод изпълнение на трудовите или служебните им задължения или в друг работен контекст.

За постигане на тази цел са предвидени редица изисквания към всички публични органи и към някои частноправни субекти. Сред тези задължения са определянето на отговорни лица и осигуряването на вътрешен канал за подаване и разглеждане на сигнали за нарушения. Изпълнението на тези задължения предполага наличие на лица с подходяща квалификация.

Целта на настоящия курс е да предостави на участниците необходимите знания и умения за успешното изпълнение на задълженията на лице, отговарящо за разглеждането на сигнали по закона.

Обучението е организирано в два поредни дни. В рамките на първия ден се разглеждат нормативните задължения към лицето, отговорно за регистриране и разглеждане на сигнали. В рамките на втория ден се поставя акцент на практическите аспекти при изпълнение на задълженията на отговорното лице.

Сред конкретните теми на курса са:

– Обхват на нормативната уредба
– Лица с право на защита
– Съдържание на защитните мерки
– Задължени субекти. Изисквания към задължените субекти
– Определяне на отговорно лице/екип за разследване на сигнали
– Задължения на отговорното лице, свързани с функционирането на вътрешен канал за подаване на сигнали: получаване и регистриране, разследване на сигнала, поддържане на регистър на сигналите; препращане на сигнали
– Задължения при взаимодействието с Централния орган за външно подаване на сигнали и другите компетентни органи
– Защита на личните данни, обработвани при функционирането на вътрешния канал за подаване на сигнали за нарушения
– Предоставяне на информация на служителите и другите лица, имащи право да подават сигнали
– Уведомяване за правото на защита при подаване на сигнали: задължителна информация, формат и канали за предоставянето ѝ
– Уведомяване за обработката на личните данни при функционирането на вътрешния канал за разследване на сигнали за нарушения
– Практически насоки за изпълнение на изискването за предоставяне на ясна и лесно достъпна информация относно условията и реда за подаване на сигнали и защитата на личните данни

Курсът завършва с полагане на изпитен тест, в електронна форма.

На всички участници в курса, които са преминали успешно изпита, ще бъде издаден Сертификат за завършено специализирано обучение за лице отговарящо за разглеждането на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения.

Всички участници в курса ще получат достъп до видеозаписите на обучението, които могат да бъдат гледани неограничено, в рамките на 6 месеца от завършването на курса.

Лектор на събитието е д-р МАРГАРИТА ХУБЕНОВА-ПОПОВА – Юрист, сертифициран професионалист по защита на личните данни, консултант по Закона за защита на лицата, подаващи информация за нарушения.

За повече информация и регистрация, моля посетете: https://expertevents.bg/seminar/dlajnostni-litza-whisleblowers/