„Курс за лица, отговарящи за разглеждането на сигнали по закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения“

Приключило

21 - 22 февр. 2024

Online

„Курс за лица, отговарящи за разглеждането на сигнали по закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения“

Дата:

21 - 22 февр. 2024, сряда - четвъртък

Час:

09:30 - 13:45

Достъп:

Такса участие

Място:

Online

За контакти:

E-Mail

Организатори:

EXPERT EVENTS

За събитието

Законът за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (закона) има за цел да осигури защитата на лицата в публичния и в частния сектор, които подават сигнали или публично оповестяват информация за нарушения, станала им известна при или по повод изпълнение на трудовите или служебните им задължения или в друг работен контекст.

За постигане на тази цел са предвидени редица изисквания към всички публични органи и към някои частноправни субекти. Сред тези задължения са определянето на отговорни лица и осигуряването на вътрешен канал за подаване и разглеждане на сигнали за нарушения. Изпълнението на тези задължения предполага наличие на лица с подходяща квалификация.

Целта на настоящия курс е да предостави на участниците необходимите знания и умения за успешното изпълнение на задълженията на лице, отговарящо за разглеждането на сигнали по закона.

Обучението е организирано в два поредни дни. В рамките на първия ден (с обща продължителност от 5 учебни часа) се разглеждат общите въпроси на уредбата за защита на лицата, подаващи сигнали. В рамките на втория ден (и със същата продължителност) се поставя акцент на практическите аспекти, свързани с разглеждането на сигнали, подадени чрез вътрешен канал за получаване на сигнали.

Сред конкретните теми на курса са:

ОБЩИ ВЪПРОСИ НА УРЕДБАТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЦАТА, ПОДАВАЩИ СИГНАЛИ:

– Обхват на нормативната уредба
– Задължени субекти
– Лица с право на защита
– Защитни мерки, прилагани спрямо лицата с право на защита
– Изисквания към задължените субекти
– Централен орган за външно подаване на сигнали
– Определяне на отговорно за получаването и разглеждането на сигнали лице

УВЕДОМЯВАНЕ ЗА ПРАВОТО НА ЗАЩИТА ПРИ ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ:

– Обхват на информацията
– Формат
– Канали за предоставянето ѝ
– Практически насоки за изпълнение на изискването за предоставяне на ясна и лесно достъпна информация

РАЗГЛЕЖДАНЕ НА СИГНАЛИ, ПОДАДЕНИ ЧРЕЗ ВЪТРЕШЕН КАНАЛ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА СИГНАЛИ:

– Получаване на сигнал и регистриране
– Проверки за редовност и достоверност
– Вътрешна проверка
– Резултат от разследването на сигнала

РЕГИСТЪР НА СИГНАЛИТЕ ЗА НАРУШЕНИЯ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ СЛЕД ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ПРОЦЕСА ПО РАЗГЛЕЖДАНЕ НА СИГНАЛА:

– Съдържание, форма, ред за водене и достъп до Регистъра на сигналите за нарушения
– Препращане на сигнали към централния орган за външно подаване на сигнали
– Ежегодно предоставяне на статистическа информация

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ, ОБРАБОТВАНИ ПРИ ПОЛУЧАВАНЕ И РАЗГЛЕЖДАНЕ НА СИГНАЛИ ЗА НАРУШЕНИЯ:

– Практическо изпълнение на принципите за обработка на личните данни
– Способи за защита на самоличността на лицата, подаващи сигнали и на засегнатите лица
– Вътрешни правила и процедури на работодателя съгласно чл. 25и, ал. 1, т.1 от Закона за защита на личните данни

Курсът завършва с полагане на изпитен тест, в електронна форма.

На всички участници в курса, които са преминали успешно изпита, ще бъде издаден Сертификат за завършено специализирано обучение за лице отговарящо за разглеждането на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения.

Всички участници в курса ще получат достъп до видеозаписите на обучението, които могат да бъдат гледани неограничено, в рамките на 6 месеца от завършването на курса.

Лектор на събитието е д-р МАРГАРИТА ХУБЕНОВА-ПОПОВА – Юрист, сертифициран професионалист по защита на личните данни, консултант по Закона за защита на лицата, подаващи информация за нарушения.

За повече информация и регистрация, моля посетете: https://expertevents.bg/seminar/litza-otgovariashti-za-razglejdaneto-na-signali/