Курс „Планиране и бюджетиране“

Дата:

14 февруари 2020, петък

Час:

09:00 - 17:00

Достъп:

Такса участие

Място:

Зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33 а, София

За контакти:

Росица Стоянова, 02 9515854; 0892 241171, E-Mail

Организатори:

Китов център ЕООД

За събитието

14 февруари 2020 г., 9.00 – 17.00 часа
София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33 а
Лектор: Радослав НЕДЯЛКОВ

Описание на семинара:
Семинарът запознава обучаваните с бюджетите и тяхното използване, разкрива разликата между дългосрочните и краткосрочни финансови планове. Участниците ще проникнат в същината на бюджета и естеството на подбюджетите, като в същото време ще се научат да прилагат техники и методи за съставянето на бюджетите за: продажби, производство, материали и суровини, бюджета за труда, използван в производството, за косвените производствени разходи, за крайните салда на материалните запаси, за маркетинг и администрация. Курсът завършва със съставяне на бюджет за приходи и разходи, бюджет за активите и пасивите, и бюджет за паричните потоци.
Семинарът е насочен към предприемачи, управители на фирми, финансови специалисти и главни счетоводители.

Цели на семинара:
След успешното завършване на този семинар, обучаваните трябва да са в състояние да:

Разбират ролята на бюджетите и бюджетирането във фирмите.
Оценяват важността на всеки етап от бюджетния процес.
Разграничават различните видове оперативни и финансови бюджети и връзката между тях.
Познават и използват основните стъпки за съставяне на бюджетите.
Разбират начина, по който фирмите използват и интерпретират бюджетите.
Познават анализа на чувствителността (как при промяната на някое от допусканията, се променят основните финансови показатели на фирмата) като бюджетен инструмент използван от отговорните лица.
Определят основните особености, предимства и недостатъци на бюджетирането.
Познават трудностите и пречките в бюджетния процес.
Идентифицират основните участници в бюджетния процес.

Програма:

І. Бюджетиране. Функции.
Основните функции на бюджета и основни отговорности при съставянето на бюджета.
Съдържание на процеса на съставяне на бюджета.
Основни стъпки при съставянето на бюджета: разясняване основните цели на участниците в съставянето на бюджетите; бюджет за продажбите; оперативни бюджети; финансови бюджети; обсъждане на бюджета; преработване на бюджета; приемане на бюджета; периодично сравняване на резулатите спрямо бюджета; предприемане на корективни действия

ІІ. Съставяне на функционалните бюджети.
1. Съставяне на бюджет за продажбите.
2. Съставяне на производствен бюджет.
3. Съставяне на бюджет за директния труд.
4. Съставяне на бюджет за индиректните производствени разходи
5. Съставяне на бюджет за доставките на материали и суровини.
6. Съставяне на бюджет за администрацията.

7. Съставяне на бюджет за търговските и дистрибуционни разходи.
8. Съставяне на бюджет за маркетингови разходи

III. Финансов бюджет.
1. Съставяне на бюджет за приходи и разходи.
2. Съставяне на бюджет за активите и пасивите
3. Съставяне на Паричен бюджет.

IV. Други въпроси на бюджетирането.
Фиксирани и гъвкави бюджети
Фактори, които трябва да се вземат предвид при гъвкавите бюджети.
Бюджетиране базирано от нулата. Предимства и ограничения.
Бюджетиране основано на дейности.
Бюджети, които постоянно се обновяват и допълват. Предимства и недостатъци.
Използване на бюджетите от мениджърите като инструменти за постигане на целите.

Участниците разработват практически пример за бюджетиране във фирма.
За целта трябва да имат компютър.

Участниците в обучението получават сертификат за участие.

Цена 270 лева без ДДС. Втори и следващ участник ползват 10 % отстъпка.
В цената са включени материали, кафе-паузи и обяд – кетъринг “Мати Ди”.